Vnitřní řád školní družiny

Související dokumenty

Pracovní situace

Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Školní družina a kritéria ČŠI
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Změna vnitřního řádu školní družiny
Úvod ke spisové službě
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Vyřazování dokumentů
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Snížení úplaty za školní družinu
Poskytnutí informací třetí osobě
Školní družina a školní klub v církevní škole

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
74/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (uzavření škol)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vzory