Vnitřní předpis o spisové službě pro školy

Vydáno:

Škola jako veřejná instituce se musí v rámci svého chodu řídit řadou právních předpisů. Jedním z nich je i archivní zákon a jeho hlavní prováděcí předpis – vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby. (podrobněji viz níže). Tyto právní předpisy dávají školám, mimo jiné, za povinnost mít vlastní interní normu, která upravuje oběh dokumentů v organizaci od jejich přijetí či vzniku až po likvidaci, tedy skartaci.

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní situace

Jak na spisový a skartační řád?
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Kdy použít hlavičkový papír
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Vnitřní řád školní družiny
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Úvod ke spisové službě
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Odesílání a ukládání dokumentů
Vyřazování dokumentů
Výroční zpráva o činnosti školy
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek