Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou

Související dokumenty

Pracovní situace

Právní postavení školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Zápis z jednání školské rady
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Žákovská a studentská samospráva
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Výroční zpráva o činnosti školy
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv

Poradna

Přítomnost zřizovatele ve škole
Jmenování ředitele
Zřizovatel
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Volby do školské rady a pravidla jejího fungování
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory