Zápis z jednání školské rady

Vydáno:

Fungování školských rad zřízených při základních, středních a vyšších odborných školách je různorodé – od některých rad, jež se scházejí dvakrát ročně a řeší jen nezbytné minimum, které jim ukládá legislativa, až po opačný extrém – rady scházející se každý měsíc a řešící např. rozpis dozorů pedagogických pracovníků. Pomineme-li extrémy, je školská rada významný orgán samosprávy ve školství. I když některé rady pracují jen formálně, jiné jsou významným přínosem pro fungování a rozvoj školy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Právní postavení školské rady
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Kalendář
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Vedení porad

Poradna

Přítomnost zřizovatele ve škole
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Přijetí dítěte do MŠ
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Volby do školské rady a pravidla jejího fungování
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Zápis do MŠ
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory