Právní postavení školské rady

Vydáno:

Právní postavení školské rady je dáno především školským zákonem. Některá ustanovení týkající se školských rad lze najít i v prováděcích vyhláškách.

Kompletní přehled legislativy a jednotlivých ustanovení týkajících se školské rady:

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Školská rada z pohledu legislativy
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Zápis z jednání školské rady
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Konání pedagogické rady
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Hygiena potravin a legislativa
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách

Poradna

Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Přítomnost zřizovatele ve škole
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Odvolání ředitele školy
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Volby do školské rady a pravidla jejího fungování
Výkon veřejné funkce
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
370/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
17/2005 Sb. o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
195/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.