Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy

Vydáno:

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Právní postavení školské rady
Zápisová turistika
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Školská rada z pohledu legislativy
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Zápis z jednání školské rady
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Poradna

Zřizovatel
Zřizovatel
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Nehodnocení
Školní klub
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Jmenování ředitele
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Doplňková činnost
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Školská rada
Úvazky
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Míra vzdělávací povinnosti