Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Právní postavení školské rady
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Školská rada z pohledu legislativy
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápisová turistika
Školská rada - základní údaje
Zápis z jednání školské rady
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Poradna

Jmenování ředitele
Zápis - správní řízení
Přítomnost zřizovatele ve škole
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Zřizovatel
Doplňková činnost
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Nehodnocení
Zástupce ředitele
Zřizovatel
Jmenování ředitele
Poskytnutí informací třetí osobě
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Odvolání ředitele školy

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání