Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)

Související dokumenty

Pracovní situace

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Hygiena potravin a legislativa
Tematická zpráva ČŠI 2017
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Novela vyhlášky o školním stravování
Provozovatelé stravovacích služeb
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Poskytování dietního stravování v MŠ
Spotřební koš
Školní stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Míra vzdělávací povinnosti
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek

Zákony

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
107/2005 Sb. o školním stravování
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě