107/2005 Sb. o školním stravování

Schválený:
107/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2005
o školním stravování
Změna: 107/2008 Sb.
Změna: 463/2011 Sb.
Změna: 17/2015 Sb.
Změna: 210/2017 Sb.
Změna: 272/2021 Sb.
Změna: 13/2023 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení,1) plného přímého zaopatření,2) nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb3) (dále jen "strávníci").
(2) Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 2
Organizace školního stravování
(1) Školní stravování zabezpečuje
a) zařízení školního stravování4) a
b) jiná osoba poskytující stravovací služby,5) (dále jen "provozovatel stravovacích služeb").
(2) Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování.
(3) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu.6)
(4) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost8) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní stravování“), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.
(5) Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování receptury schválené
a) nutričním terapeutem9),
b) lékařem se specializovanou způsobilostí10) v oboru
1. praktické lékařství pro děti a dorost,
2. dětské lékařství,
3. vnitřní lékařství,
4. všeobecné praktické lékařství,
5. endokrinologie a diabetologie, nebo
6. gastroenterologie, nebo
c) lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí10) v oboru
1. hygiena dětí a dorostu,
2. hygiena výživy a předmětů běžného užívání,
3. dětská endokrinologie a diabetologie, nebo
4. dětská gastroenterologie a hepatologie.
(6) Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši finančních normativů na nákup potravin (dále jen "finanční normativ") podle § 5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.
(7) V ujednání o zajištění školního stravování mezi právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo školského zařízení a provozovatelem stravovacích služeb je podle povahy zajišťovaných služeb obsaženo zejména
a) vymezení rozsahu poskytovaných služeb podle § 4,
b) výše finančních normativů podle § 5 odst. 2,
c) organizace rozvozu nebo přepravy jídel,7)
d) způsob zabezpečení dohledu nad nezletilými strávníky.
(8) Poskytuje-li provozovatel stravovacích služeb více druhů jídel na výběr, musí být zachováno plnění výživových norem. To neplatí pro poskytování dietního stravování.
(9) Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování (dále jen "provozovna") uvedených v § 3 odst. 2, nebo v provozovnách jiné osoby poskytující stravovací služby, s výjimkou případu uvedeného v § 4 odst. 9 a s výjimkou výdejny lesní mateřské školy. Zařízení školního stravování může ve výjimečných případech, při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zvláštními právními předpisy, zabezpečovat školní stravování mimo prostory uvedené v § 3 odst. 2.
(10) Provozovatelé stravovacích služeb uchovávají údaje o plnění výživových norem nejméně po dobu jednoho kalendářního roku.
 
§ 3
Zařízení školního stravování a jejich provoz
(1) Typy zařízení školního stravování jsou
a) školní jídelna,
b) školní jídelna - vývařovna (dále jen "vývařovna"),
c) školní jídelna - výdejna (dále jen "výdejna"),
d) výdejna lesní mateřské školy.
(2) Zařízení školního stravování s výjimkou výdejny lesní mateřské školy provádí svou činnost v provozovnách. Provozovnou se rozumí každý samostatný soubor místností a prostor, v němž jsou uskutečňovány stravovací služby podle odstavce 3, 4 nebo 5, během nichž nedochází k rozvozu nebo přepravě jídel.
(3) Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy. V rámci dietního stravování může školní jídelna vydávat i jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb, pokud tento provozovatel stravovacích služeb zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5.
(4) Vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, která vydává výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy.
(5) Výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb. Pro jednu provozovnu daného typu zařízení školního stravování nebo pro jednu výdejnu lesní mateřské školy připravuje jídla vždy jeden provozovatel stravovacích služeb. Na základě dohody s provozovatelem stravovacích služeb, který jídla připravuje, může výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy v rámci školního stravování připravovat doplňková jídla podle § 4 odst. 1; jídla v rámci dietního stravování může připravovat i další provozovatel stravovacích služeb, pokud zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5.
(6) Stravovací služby nad rámec § 4 (dále jen "jiné stravovací služby") poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy a prodávaný sortiment nesmí obsahovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Jiné stravovací služby poskytované dětem, žákům a studentům musí odpovídat výživovým normám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo výživovým požadavkům podle vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních11).
(7) Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb, s výjimkou podávání stejných jídel zaměstnancům právnických osob, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, může zařízení školního stravování uskutečňovat pouze časově, nebo prostorově odděleně od školního stravování.
 
§ 4
Rozsah služeb školního stravování
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hlavními jídly oběd a večeře,
b) doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,
c) obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce),
d) večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).
(2) Každé z jídel podle odstavce 1 je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně.
(3) Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem,
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem,
c) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhé večeře, je-li vzděláváno ve třídě s internátním provozem,
včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.
(4) Žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat oběd.
(5) Zletilému žákovi střední školy, konzervatoře a studentovi vyšší odborné školy lze poskytovat školní stravování v rozsahu uvedeném v odstavci 4.
(6) Nezletilý žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, osoba v plném přímém zaopatření, nebo osoba, které je poskytována preventivně výchovná péče formou celodenních nebo internátních služeb, má právo denně odebrat
a) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhých večeří, jde-li o nezletilého žáka nebo osobu mladší 15 let, nebo
b) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1, jde-li o nezletilého žáka nebo osobu od dovršení 15 let.
(7) Zletilému žákovi a studentovi vyšší odborné školy ubytovanému ve školském výchovném a ubytovacím zařízení lze poskytovat školní stravování v rozsahu uvedeném v odstavci 6 písm. b).
(8) Souhlasí-li nadpoloviční většina zletilých strávníků a zákonných zástupců nezletilých strávníků, mohou strávníci uvedení v odstavci 6 nebo 7 denně odebrat pouze snídani a hlavní jídla, a to v hodnotě nákladů na potraviny ve výši součtu finančních normativů určených pro všechna jim náležející jídla podle odstavce 6 nebo 7.
(9) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
 
§ 5
Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
(1) Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.
(2) Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce podle cen potravin v místě obvyklých.
(3) Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ podle odstavce 1 stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje.
(4) Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem nebo studentem jinak.
(5) Při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb, se náklady na nákup potravin v kalendářním roce zvyšují na jednoho strávníka celkově o 400 Kč.
 
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování.
2. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 276/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování.
3. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 20/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
4. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 313/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 69/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
 
Příloha 1
Výživové normy pro školní stravování
Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách "jak nakoupeno".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Věková skupina     Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den
strávníků, hlavní   ---------------------------------------------------------------------------------------
a doplňková jídla   Maso Ryby Mléko  Mléčné  Tuky   Cukr   Zelenina  Ovoce  Brambory Luštěniny
                  tekuté  výr.   volné  volný  celkem   celkem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - 6 r. přesnídávka,
oběd, svačina      55  10  300    31    17    20   110     110    90    10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 - 10 r. oběd     64  10  55    19    12    13    85     65   140    10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 - 14 r. oběd     70  10  70    17    15    16    90     80   160    10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 - 18 r. oběd     75  10  100    9    17    16   100     90   170    10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celodenní stravování
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - 6 r.        114  20  450    60    25    40   190     180   150    15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 - 10 r.       149  30  250    70    35    55   215     170   300    30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 - 14 r.       159  30  300    85    36    65   215     210   350    30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 - 18 r.       163  20  300    85    35    50   250     240   300    20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Vejce  Mléko  Mléčné  Tuky   Cukr   Zelenina  Ovoce  Brambory  Luštěniny
                tekuté  výr.   volné  volný  celkem   celkem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - 6 r. přesnídávka,
oběd, svačina      15   350    75    12    20   130     115    90     20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 - 10 r. oběd     15   250    45    12    12    92     70   140     15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 - 14 r. oběd     15   250    45    12    15   104     80   160     15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 - 18 r. oběd     15   250    45    12    13   114     90   160     15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 - 18 r. celodenní
stravování       25   400   210    35    40   370     290   250     30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Průměrná spotřeba potravin je vypočtena ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Je uvedena v hodnotách "jak nakoupeno" a je do ní proto zahrnut i přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním. Z celkové denní výživové dávky se započítá v průměru 18 % na snídani, 15 % na přesnídávku, 35 % na oběd, 10 % na odpolední svačinu a 22 % na večeři.
2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí +/- 25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1:1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.
3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).
4. Součástí jídel je vždy nápoj a k dosažení žádoucích hodnot vitamínu C je nutno zařazovat do jídelníčku nápoje, kompoty a zeleninové saláty s přídavkem vitamínu C.
5. Laktoovovegetariánskou výživu lze uplatnit v případě, že s tím souhlasí všichni zákonní zástupci nezletilých strávníků nebo zletilí strávníci, nebo u provozovatelů stravovacích služeb, kde lze uplatnit podávání jídel na výběr. Průměrnou spotřebu potravin lze doplnit drůbežím a rybím masem.
6. Souhlasí-li zákonný zástupce strávníka nebo zletilý strávník, lze strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec zvýšit celkovou denní výživovou dávku s přihlédnutím k charakteru tělesné činnosti až o 30 %. Další zvýšení je možné pouze na doporučení lékaře.
 
Příloha 2
Finanční limity na nákup potravin
Věkové skupiny strávníků,      Finanční limity 
hlavní a doplňková jídla       Kč/den/strávník 
 
 
1. Strávníci do 6 let
 
  snídaně                9,00 až 20,00
  přesnídávka              8,00 až 15,00
  oběd                 17,00 až 36,00
  svačina                8,00 až 15,00
  večeře                15,00 až 28,00
  Celkem (celodenní)         57,00 až 114,00
  na nápoje               4,00 až 8,00
 
2. Strávníci 7-10 let
 
  snídaně               11,00 až 22,00
  přesnídávka              9,00 až 20,00
  oběd                 20,00 až 47,00
  svačina                8,00 až 16,00  
  večeře                17,00 až 36,00 
  Celkem (celodenní)         65,00 až 141,00 
  na nápoje (děti MŠ)          4,00 až 8,00  
 
3. Strávníci 11-14 let
 
  snídaně               12,00 až 24,00  
  přesnídávka              9,00 až 20,00  
  oběd                 23,00 až 50,00 
  svačina                9,00 až 19,00 
  večeře                18,00 až 40,00 
  Celkem (celodenní)         71,00 až 153,00
 
4. Strávníci 15 a více let
 
  snídaně               14,00 až 26,00 
  přesnídávka              9,00 až 20,00  
  oběd                 24,00 až 54,00  
  svačina                9,00 až 19,00  
  večeře                21,00 až 50,00 
  Celkem (celodenní)         77,00 až 169,00 
  II. večeře              11,00 až 24,00 
Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.
1) § 122 školského zákona.
2) § 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
§ 7 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
3) § 16 zákona č. 109/2002 Sb.
4) § 119 školského zákona.
5) § 122 odst. 4 školského zákona.
§ 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
6) § 30 školského zákona.
7) Například zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
8) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
9) § 15 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
10) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.