Směrnice k organizaci školních výletů

Blížící se doba školních výletů (resp. exkurzí) připomíná účelnost nepovinné směrnice školy, která systematicky shrnuje povinnosti dětí, žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců školy a ředitele školy. Tyto povinnosti jsou v mnohém podobné povinnostem souvisejícím s přípravou a organizací školy v přírodě (viz článek v Řízení školy č. 5/2014, s. 4). Proto je následující text zaměřen zejména na doplnění této problematiky a na smlouvu o ubytování uzavíranou podle nového občanského zákoníku.

Směrnice k organizaci školních výletů
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
V textu článku jsou odkazy na:
 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
 
zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), v platném znění,
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 
vyhlášku č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění,
 
vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,
 
vyhlášku č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění,
 
vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
 
vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,
 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.
Z uvedeného výčtu je zjevné, že
právní úprava organizace školních výletů se stejně vztahuje jak na školy veřejné, tak na školy soukromé a církevní
(výjimku samozřejmě tvoří některá pravidla odměňování zaměstnanců).
VYMEZENÍ ŠKOLNÍCH VÝLETŮ (EXKURZÍ), PROCES VZDĚLÁVÁNÍ
Pojem
školní výlet
(resp. exkurze) není ve školských právních předpisech definován. Pouze vyhláška č. 14/2005 Sb., v platném znění, a vyhláška č. 64/2005 Sb., v platném znění, školní výlet zmiňují.
Školní výlety (resp. exkurze) se tradičně považují za mimoškolní akci, prostřednictvím které se zajišťuje vlastní výchova a vzdělávání. Odsud plyne, že školní výlety musí být zařazeny do školního vzdělávacího programu a jejich obsah musí školnímu vzdělávacímu programu odpovídat (§ 3 odst. 3 školského zákona).
ŠKOLNÍ VÝLET Z POHLEDU ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
V průběhu školního výletu se uskutečňuje jak vlastní výchova a vzdělávání, tak činnosti související s výchovou a vzděláváním (např. doprava na místo výletu, ubytování). V obou dvou případech
musí škola zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví
(dále jen BOZ) dětí, žáků nebo studentů (§ 29 odst. 2 školského zákona).
Škola zajišťuje BOZ po celou dobu výletu. V této souvislosti je nutné jednoznačně určit, kdy a kde výlet začíná, kdy a kde výlet končí. Podle Metodického pokynu k zajištění BOZ (který je závazný pouze pro školy a školská zařízení zřizovaná MŠMT) je nutné dobu, ve které škola vykonává dohled (podle dřívější terminologie dozor), za určitých podmínek ještě prodloužit:
Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě
(čl. 10 odst. 4). Stejnou povinnost ukládá všem základním školám ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
Téměř při každém výletu vznikají dotazy: Dá škola žákům rozchod? Kdo zajišťuje BOZ žáků v době rozchodu? Kdo nese za žáky v době rozchodu odpovědnost? V praxi může samozřejmě nastat cokoli. Škola by si však měla uvědomit, zda v době „rozchodu“ stále probíhá výchova a vzdělávání. Pokud výchova a vzdělávání (tj. výlet) nejsou přerušeny, v době „rozchodu“ zajišťuje BOZ žáků škola. Zajištění BOZ žáků a odpovědnost za případnou újmu na zdraví, resp. škodu na majetku žáků, nelze v době „rozchodu“ přenést na zákonné zástupce žáků. Závěr zní jednoduše:
pokud škola nemůže v době „rozchodu“ vykonávat nad žáky dohled, nemá „rozchod“ povolovat.
Jak již bylo uvedeno, BOZ je zajištěna zejména ve formě dohledu. BOZ dětí, žáků a studentů je také zajištěna pomocí prokazatelného
poučení
dětí, žáků a studentů o pravidlech BOZ na výletě.
K zajištění BOZ dětí, žáků a studentů patří i dobře vybavená lékárnička, která je na výletě k dispozici. Vybavení lékárničky bude odpovídat požadavkům daným přílohou č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb., v platném znění.
VÝLET Z POHLEDU HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ
Školní výlet není zotavovací akcí (§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění). Zejména u vícedenních výletů by však měla škola brát v potaz ustanovení § 12 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění:
§Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a § 10 odst. 3
(tj. splňují zdravotní způsobilost osob vykonávajících dohled, činnost zdravotníka, osob činných při stravování).
PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ, JEJICH ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST, POJIŠTĚNÍ
Dítě nebo žák se samozřejmě účastní školního výletu
na základě přihlášky
podané zákonným zástupcem dítěte, nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Vzhledem k náročnosti aktivit a délce školního výletu je současně vhodné, aby dítě nebo žák doložil
posudek o zdravotní způsobilosti
k účasti na školním výletu dle § 9 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.
Vydání posudku o zdravotní způsobilosti je obvykle zpoplatněno a posudek má platnost jednoho roku od data vystavení (pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte). Proto je pro zákonné zástupce dětí a nezletilých žáků a zletilé žáky výhodné, pokud jsou v posudku uvedeny všechny akce a činnosti, kterých se má dítě nebo žák v průběhu školního roku zúčastnit (např. adaptační kurz, škola v přírodě, plavání, školní výlety). Stejně jako v případě škol v přírodě je nutné upozornit, že nelze „automaticky“ vyloučit z výletu (exkurze, zájezdu) žáka osvobozeného z tělesné výchovy [viz Stanovisko (Mimosoudní) veřejného ochránce práv – ombudsmana Nepřijetí žákyně osvobozené z tělesné výchovy k účasti na poznávacím zájezdu ze dne 28. března 2011, sp. zn.: 138/2010/DIS/JKV].
Ve vztahu k dětem, žákům nebo studentům školy většinou uzavírají
pojistnou smlouvu
na minimální úrovni a pouze s krytím obecné odpovědnosti. Toto pojištění převážně nekryje rizika (podle terminologie nového občanského zákoníku pojistné nebezpečí) za úraz žáka na výletě nebo podobné akci. V závislosti na náročnosti výletu je vhodné, aby škola děti, žáky nebo studenty proti těmto rizikům (nebezpečím) pojistila. Přitom platí, že pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 se řídí stávajícími pojistnými podmínkami podle zákona o pojistné smlouvě (§ 3028 nového občanského zákoníku). Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 se řídí novými pojistnými podmínkami podle nového občanského zákoníku.
STRAVOVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ
Jestliže škola v rámci výletu zajišťuje také stravování (např. v hotelu, restauraci), postupuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 školského zákona a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. To znamená, že zajišťuje stravování „u jiné osoby poskytující stravovací služby“ (v jiném stravovacím zařízení, než je školní jídelna). I v tomto případě však
musí být dodrženy stravovací normy
stanovené vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění.
UBYTOVÁNÍ
V případě vícedenních výletů škola zajišťuje také ubytování žáků a zaměstnanců školy. Smlouva o ubytování (podle nového občanského zákoníku smlouva o přechodném nájmu) se uzavírá v souladu s ustanoveními § 2326 až 2331 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Kromě označení smluvních stran (ubytovatel, ubytovaný; na straně ubytovaného musí být fyzická osoba, škola jako právnická osoba se stane účastníkem práv a povinností ze smlouvy o ubytování jako objednatel služby) jsou náležitosti smlouvy o ubytování následující:
 
předmět smlouvy,
 
cena za ubytování,
 
splatnost úhrady za ubytování a související služby,
 
práva a povinnosti smluvních stran,
 
ukončení smluvního vztahu.
(přechodném nájmu) je uveden v aplikaci Magistr.
Smlouva o ubytování nemá předepsanou písemnou formu. Může být sjednána i ústně. Lze však předpokládat, že ji škola z důvodu právní jistoty uzavře písemně.
ZÁVĚR
 
Bez ohledu na zřizovatele školy musí organizace školního výletu odpovídat požadavkům kladeným školním vzdělávacím programem a podmínkám zajištění BOZ dětí, žáků a studentů.
 
Škola zajišťuje BOZ dětí, žáků a studentů po celou dobu školního výletu. BOZ dětí, žáků a studentů je zajištěna také tím, že se výletu s náročnějšími aktivitami mohou zúčastnit pouze děti, žáci nebo studenti, kteří doložili posudek zdravotní způsobilosti.
 
Od 1. 1. 2014 se smlouva o ubytování (přechodném nájmu) uzavírá podle nového občanského zákoníku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Organizace školních výletů - směrnice
Školský zákon a jeho vyhlášky
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Vyřizování stížností - směrnice
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku

Poradna

Směrnice
Rozchod na školní akci
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
107/2005 Sb. o školním stravování