Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Novela maturitní vyhlášky
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Komisionální zkouška žáka střední školy
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely

Poradna

Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Dny volna před maturitou
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Dobrovolnická práce
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vzory