Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Pracovní situace

Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Novela maturitní vyhlášky
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Komisionální zkouška žáka střední školy
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou

Poradna

Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Ubytování v internátu
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Jmenování ředitele
Platnost zkoušky
Pracovní náplň
Nekomunikace
Dobrovolnická práce
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů

Vzory