455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Schválený:
455/1991 Sb.
ZÁKON
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)
Změna: 600/1992 Sb. (do 31.12.1992), 591/1992 Sb. (od 1.1.1993)
Změna: 231/1992 Sb.
Změna: 273/1993 Sb.
Změna: 303/1993 Sb.
Změna: 42/1994 Sb.
Změna: 38/1994 Sb.
Změna: 136/1994 Sb.
Změna: 200/1994 Sb.
Změna: 237/1995 Sb., 286/1995 Sb.
Změna: 95/1996 Sb.
Změna: 94/1996 Sb.
Změna: 147/1996 Sb.
Změna: 19/1997 Sb.
Změna: 49/1997 Sb.
Změna: 61/1997 Sb.
Změna: 217/1997 Sb.
Změna: 280/1997 Sb.
Změna: 79/1997 Sb.
Změna: 15/1998 Sb.
Změna: 83/1998 Sb.
Změna: 157/1998 Sb., 167/1998 Sb.
Změna: 358/1999 Sb.
Změna: 356/1999 Sb.
Změna: 360/1999 Sb., 363/1999 Sb.
Změna: 27/2000 Sb.
Změna: 122/2000 Sb.
Změna: 149/2000 Sb. (část)
Změna: 29/2000 Sb., 123/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2000 Sb.
Změna: 158/2000 Sb.
Změna: 149/2000 Sb.
Změna: 249/2000 Sb.
Změna: 159/1999 Sb.
Změna: 121/2000 Sb.
Změna: 247/2000 Sb., 258/2000 Sb., 362/2000 Sb., 409/2000 Sb., 458/2000 Sb.
Změna: 61/2001 Sb.
Změna: 309/2000 Sb.
Změna: 120/2001 Sb.
Změna: 164/2001 Sb.
Změna: 501/2001 Sb.
Změna: 100/2001 Sb., 256/2001 Sb., 274/2001 Sb., 477/2001 Sb.
Změna: 478/2001 Sb.
Změna: 174/2002 Sb.
Změna: 86/2002 Sb.
Změna: 281/2002 Sb.
Změna: 308/2002 Sb.
Změna: 119/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb.
Změna: 162/2003 Sb.
Změna: 130/2003 Sb.
Změna: 274/2003 Sb.
Změna: 224/2003 Sb., 228/2003 Sb., 354/2003 Sb., 438/2003 Sb.
Změna: 119/2004 Sb.
Změna: 167/2004 Sb., 257/2004 Sb.
Změna: 326/2004 Sb.
Změna: 695/2004 Sb.
Změna: 38/2004 Sb., 499/2004 Sb.
Změna: 635/2004 Sb.
Změna: 58/2005 Sb.
Změna: 95/2005 Sb.
Změna: 127/2005 Sb.
Změna: 215/2005 Sb., 253/2005 Sb.
Změna: 358/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 428/2005 Sb.
Změna: 62/2006 Sb.
Změna: 76/2006 Sb.
Změna: 131/2006 Sb.
Změna: 161/2006 Sb.
Změna: 212/2006 Sb.
Změna: 191/2006 Sb.
Změna: 115/2006 Sb., 225/2006 Sb., 310/2006 Sb.
Změna: 214/2006 Sb.
Změna: 165/2006 Sb., 315/2006 Sb.
Změna: 109/2006 Sb., 186/2006 Sb.
Změna: 160/2007 Sb.
Změna: 179/2006 Sb.
Změna: 270/2007 Sb.
Změna: 269/2007 Sb., 296/2007 Sb.
Změna: 130/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb.
Změna: 254/2008 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 292/2009 Sb.
Změna: 285/2009 Sb.
Změna: 160/2010 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 155/2010 Sb.
Změna: 424/2010 Sb.
Změna: 145/2010 Sb., 427/2010 Sb.
Změna: 73/2011 Sb.
Změna: 152/2011 Sb.
Změna: 350/2011 Sb., 351/2011 Sb., 355/2011 Sb., 420/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb., 53/2012 Sb.
Změna: 119/2012 Sb.
Změna: 169/2012 Sb.
Změna:167/2012 Sb., 199/2012 Sb.
Změna: 201/2012 Sb., 202/2012 Sb.
Změna: 428/2011 Sb., 221/2012 Sb., 407/2012 Sb.
Změna: 241/2013 Sb.
Změna: 234/2013 Sb.
Změna: 309/2013 Sb.
Změna: 308/2013 Sb.
Změna: 279/2013 Sb., 303/2013 Sb.
Změna: 458/2011 Sb., 140/2014 Sb., 267/2014 Sb.
Změna: 127/2014 Sb.
Změna: 206/2015 Sb.
Změna: 267/2015 Sb.
Změna: 91/2016 Sb.
Změna: 88/2016 Sb., 126/2016 Sb.
Změna: 304/2016 Sb.
Změna: 258/2016 Sb.
Změna: 188/2016 Sb.
Změna: 65/2017 Sb.
Změna: 64/2017 Sb., 183/2017 Sb.
Změna: 229/2016 Sb.
Změna: 193/2017 Sb.
Změna: 289/2017 Sb.
Změna: 261/2017 Sb.
Změna: 204/2017 Sb.
Změna: 111/2018 Sb.
Změna: 171/2018 Sb.
Změna: 176/2019 Sb.
Změna: 39/2020 Sb.
Změna: 39/2020 Sb. (část)
Změna: 115/2020 Sb., 238/2020 Sb.
Změna: 255/2019 Sb., 117/2020 Sb., 336/2020 Sb., 527/2020 Sb., 540/2020 Sb., 543/2020 Sb.
Změna: 527/2020 Sb. (část)
Změna: 270/2021 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Změna: 362/2021 Sb., 129/2022 Sb.
Změna: 217/2022 Sb.
Změna: 244/2022 Sb.
Změna: 431/2022 Sb.
Změna: 429/2022 Sb.
Změna: 416/2022 Sb.
Změna: 277/2019 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
     
HLAVA I
Předmět úpravy
 
§ 1
Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.
Živnost
 
§ 2
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
 
§ 3
(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,2a)
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,2b)
e) provádění archeologických výzkumů.2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,3)
c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a)
d) soudních tlumočníků a soudních překladatelů7),
e) auditorů8) a daňových poradců,8a)
f) burzovních dohodců8b),
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,9a)
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a)
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b),
k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52),
l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci,
m) zapsaných prostředníků podle autorského zákona.
(3) Živností dále není:
a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a), směnárenská činnost11d), činnost poskytovatelů služby dynamické směny měn, činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů12a), penzijních společností55), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
b) provozování hazardních her,
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16) a zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích,
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
g) námořní doprava a mořský rybolov,17)
h) provozování dráhy a drážní dopravy,18)
i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19)
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20)
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21)
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob22) a oznámených subjektů22c) v oblasti státního zkušebnictví,
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a)
n) výkon inspekce práce22b),
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23)
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,
r) zprostředkování zaměstnání,23a)
s) provozování stanic technické kontroly,23c)
t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,23d)
u) nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení,23e)
v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování leteckých služeb, činnost výkonných letců, uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a provozování bezpilotního systému držitelem oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu23f),
x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23i)
z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států,23j)
aa) provozování pohřebišť,23k)
ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l)
ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m)
ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí,23n)
ae) archivnictví,23o)
af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p),
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona23q),
ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
ai) poskytování zdravotních služeb55a),
aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu56),
ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního předpisu57),
al) výkon znalecké činnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů72),
am) činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
 
§ 4
zrušen
     
HLAVA II
Provozování živnosti
 
§ 5
Subjekty oprávněné provozovat živnost
(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem.
(2) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen „zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu na jejím území24b), 38e).
(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků,24a) pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.
(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené občanem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.
(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu24c).
(6) Fyzická osoba, jíž byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky.
 
§ 6
Všeobecné podmínky provozování živnosti
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou
a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti58), a
b) bezúhonnost.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena25a).
(3) Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů a u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a). U osob, které nejsou občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, se bezúhonnost prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a výpisem z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost stejně jako občané České republiky. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují. V případě, že rozhodnutí bylo vydáno soudem cizího státu, je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat předložení opisu pravomocného rozhodnutí soudu od osoby, která živnost ohlašuje nebo která žádá o koncesi. Nepředloží-li tato osoba živnostenskému úřadu opis ve stanovené lhůtě, platí, že neodstranila závady ohlášení nebo žádosti o koncesi. Živnostenský úřad v takovém případě postupuje podle § 47 odst. 5 nebo § 53 odst. 2.
 
§ 6a
zrušen
 
§ 7
Zvláštní podmínky provozování živnosti
(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.
(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.
(3) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy.22b)
(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením obchodního závodu (dále jen "závod") nebo odštěpného závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.
(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie
a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení závodu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace25c).
(6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.25d)
 
§ 7a
zrušen
 
§ 8
Překážky provozování živnosti
(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne
a) prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty,
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu.
(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo od právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.
(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce.
(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.
(5) Fyzická nebo právnická osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže po dobu trvání tohoto zákazu živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno. Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, nemůže po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění stejnou živnost provozovat
a) fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
b) fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu, prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránila,
c) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
d) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že právnická osoba prokáže, že tento člen vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránil.
 
§ 8a
Překážky provozování některých živností právnickými osobami
(1) Živnost a obor činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") není bezúhonný nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná.
(2) Ministerstvo spravedlnosti umožní živnostenskému úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle tohoto zákona získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "evidence skutečných majitelů") úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle téhož zákona.
 
§ 9
Rozdělení živností
Živnosti jsou:
a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení,
b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.
 
§ 10
Živnostenské oprávnění
(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního nebo obdobného rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:
a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení; to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé, § 47 odst. 6 až 8,
b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese; to neplatí v případě uvedeném v § 54 odst. 3.
(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu,28b) které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).
(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění
a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 5 písm. a), b) nebo c) (dále jen „výpis“),
b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.
(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které hodlají na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím svého odštěpného závodu, nebo zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám. Je-li osoba zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku před vydáním výpisu, postupuje živnostenský úřad v případě ohlášení živnosti podle § 47 a v případě žádosti o koncesi podle § 53 a 54.
(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 větě první vzniká živnostenské oprávnění nejdříve dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku, pokud se na základě jiného zákona do takového rejstříku zapisují. Není-li osoba podle odstavce 4 věty první zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku ve lhůtě 90 dnů ode dne ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil; v případě koncese tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.
(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob28d).
(7) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.
Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
 
§ 11
(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.
(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7.
(3) Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.
(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit
a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7),
b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího odštěpného závodu umístěného na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.
(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.
(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem.
(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.
(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 11).
(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně s výjimkou odstavce 8.
(10) Pokud podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce přestal vykonávat funkci nebo přestal splňovat zákonem stanovené požadavky, může podnikatel provozovat živnost bez odpovědného zástupce jen v případě, že tak stanoví jiný právní předpis, a za podmínek jím stanovených. Živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce a uvede, že živnost je dočasně provozována bez odpovědného zástupce.
(11) Pokud zvláštní právní předpis stanoví podmínky provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce odlišně, ustanovení odstavců 1 až 9 se nepoužijí.
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví
a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti29),
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26), nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce59),
e) pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo
f) svěřenský správce60), pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.
(2) Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce. Nesplňuje-li osoba uvedená v první větě, která hodlá pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 nebo § 8a anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.
(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 2 větě první, která oznámila podle odstavce 2 pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí tuto skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozování živnosti jí zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele.
(4) Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce ustanoven později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský nebo insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.
(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle odstavce 2 nebo 3, může po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v provozování živnosti osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování živnosti podle odstavce 2, nebo svěřenský správce, pokud byla majetková práva vztahující se k provozování živnosti pořízením pro případ smrti vložena do svěřenského fondu. Pokračování v provozování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení řízení o pozůstalosti oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi podle tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která oznámila pokračování v provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.
(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5 se použijí § 45, 46 a 50 obdobně.
(7) Pro účely zápisu do živnostenského rejstříku soud poskytne na žádost živnostenského úřadu údaj o pravomocném skončení řízení o pozůstalosti po zemřelém podnikateli.
 
§ 14
nadpis vypuštěn
Při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo při převodu jmění na společníka postupem podle zvláštního právního předpisu29a) může nástupnická obchodní společnost nebo družstvo, která dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění, popřípadě přejímající společník, který je fyzickou osobou a nemá dosud příslušné živnostenské oprávnění, pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zaniklé nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva za předpokladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 a 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi.
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
Provozovny
 
§ 17
(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.
(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.
(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů29b). Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.
(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede
a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
b) identifikační číslo osoby,
c) adresu provozovny, popřípadě její umístění a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
d) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.
(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob28d), nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.
(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.
(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy29e).
 
§ 18
(1) Obec může vydat tržní řád formou nařízení obce29f). V tržním řádu vymezí místa pro nabídku a prodej zboží (dále jen "prodej zboží") a pro nabídku a poskytování služeb (dále jen "poskytování služeb") mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem29g). Těmito místy jsou tržnice a tržiště (dále jen "tržiště").
(2) Obec může tržním řádem vymezit
a) kapacitu a požadavky na vybavenost tržišť,
b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
d) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu, nebo
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště pro zajištění řádného užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
(3) Obec může tržním řádem dále
a) rozdělit tržiště podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby, nebo
b) stanovit, že se tržní řád nevztahuje na některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu.
(4) Obec může nařízením obce29f) stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části zakázány.
 
ČÁST DRUHÁ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
     
HLAVA I
ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ
 
§ 19
Ohlašovacími živnostmi jsou
a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,
b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,
c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.
Díl 1
Živnosti řemeslné
 
§ 20
Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
Odborná způsobilost
 
§ 21
(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příslušném oboru vzdělání,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příslušném oboru vzdělání,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace25c), nebo
f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací23q).
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).
 
§ 22
Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
f) vykonání šestileté praxe v oboru.
Díl 2
Živnosti vázané
 
§ 23
Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 
§ 24
Odborná způsobilost
(1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
Díl 3
Živnost volná
 
§ 25
(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).
(2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
     
HLAVA II
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
 
§ 26
Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
 
§ 27
Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.
 
ČÁST TŘETÍ
Rozsah živnostenského oprávnění
nadpis vypuštěn
 
§ 28
(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu; to neplatí pro obory činností živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu, které lze vykonávat pouze, pokud byly ohlášeny.
(2) Je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem.
(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad.
nadpis vypuštěn
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
 
§ 31
Povinnosti podnikatele
(1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11), je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.
(2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), a zahraniční osoba odštěpný závod, pokud jej zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.
(3) Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.
(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.
(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.
(6) Identifikační údaje podle odstavců 4 a 5 je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.
(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.
(8) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.
(9) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.
(10) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni zaměstnancům živnostenského úřadu prokázat totožnost.
(11) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených v odstavci 2, které se týkají označení objektu, v němž má sídlo nebo odštěpný závod, povinností stanovených v odstavcích 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.
(12) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
(13) Na základě oznámení podle odstavců 11 a 12 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
(14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(15) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.
(16) Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo adresu sídla správního orgánu54); to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.
(17) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů.33)
(18) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy.23d)
(19) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
 
§ 31a
zrušen
 
§ 32
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 33
zrušen
Rozsah oprávnění
  
§ 34
(1) Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také
a) pronajímat zboží,
b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,
c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost,
d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,
e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.
(2) Podnikatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.
(3) Vyžadují-li činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.
(4) Podnikatel má právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží, k jehož prodeji je oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem.
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
 
§ 38
zrušen
 
§ 39
zrušen
 
§ 40
zrušen
 
§ 41
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 42
nadpis vypuštěn
(1) Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti.
(2) Podnikatel má dále právo:
a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství,
b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej výrobků, které vyrábí,
c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i příslušenství,
d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.
(3) Nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků podle odstavce 2 písm. a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
nadpis vypuštěn
 
§ 43
Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje přiměřeně na podnikatele, který provozuje živnost, při níž poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb, zůstane-li zachována povaha živnosti.
 
§ 44
nadpis vypuštěn
Podnikatel oprávněný k přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích.
 
ČÁST ČTVRTÁ
VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
     
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
nadpis vypuštěn
 
§ 45
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, adresu bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, dále adresu bydliště mimo území České republiky, adresu místa pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) adresu sídla,
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5,
i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c), pokud je budou při provozování živnosti používat,
j) případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla na adresu bydliště.
k) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady.
(3) Právnická osoba v ohlášení uvede
a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu bydliště nebo adresu místa pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, datum vzniku funkce, a u právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a datum vzniku funkce; údaje týkající se členů statutárního orgánu neuvádí právnická osoba, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem68) (dále jen "veřejný rejstřík"),
b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, jde-li o zahraniční právnickou osobu; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
g) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c), pokud je budou při provozování živnosti používat.
h) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady.
(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.
(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů.
 
§ 45a
(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též
a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
b) podat přihlášku k důchodovému pojištění,
c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
f) podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.
(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.
(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.
(4) Živnostenský úřad předá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. a) až c), Úřadu práce České republiky - příslušné krajské pobočce a na území hlavního města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu údaje podle odstavce 1 písm. d) a podle odstavce 2 a příslušné zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. e). Živnostenský úřad předá Ministerstvu pro místní rozvoj žádost podanou podle odstavce 1 písm. f).
(5) Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2 a obsažených na tiskopise podle odstavce 3.
(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn, živnostenský úřad předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 45b
(1) Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů.
(2) Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.
(3) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci, v oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo v oznámení o změně registračních údajů podle odstavců 1 a 2 lze učinit pouze
a) elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo
b) ústně do protokolu.
(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje podle odstavců 1 a 2 v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku k registraci, pro oznámení o vstupu do paušálního režimu a pro oznámení o změně registračních údajů.
(5) K předání údajů správci daně musí dojít do 3 pracovních dnů ode dne, kdy osoba podle odstavce 1 nebo 2 učinila vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto údaje.
(6) Na předání údajů živnostenským úřadem správci daně se hledí jako na podání přihlášky k registraci, oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo oznámení o změně registračních údajů, které učinila osoba podle odstavce 1 nebo 2.
 
§ 46
(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,
a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou25b) obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty třetí. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle písmene a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle písmene b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky odštěpný závod, doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie,
f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo na adrese sídla správního orgánu54); k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu69),
h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu36i).
(2) Právnická osoba připojí k ohlášení
a) je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
b) nevydává-li stát uvedený v písmenu a) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
e) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 69),
h) je-li právnickou osobou ohlašující živnost nebo obor činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu, doklad obsahující seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem, členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku nebo z evidence skutečných majitelů,
i) je-li právnickou osobou ohlašující živnost nebo obor živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu a je-li skutečný majitel občanem jiného členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a), nebo je-li skutečný majitel občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
j) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.36i)
(3) Podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.
(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu,31d) v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.31e)
(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.
(6) Ohlašovatel není povinen připojit k ohlášení doklady uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud dokládané skutečnosti jsou zjistitelné ze základních registrů nebo pokud si tyto skutečnosti může živnostenský úřad ověřit bezúplatně dálkovým přístupem z údajů katastru nemovitostí. Ohlašovatel dále není povinen připojit doklady podle odstavce 1 písm. a), b), d) a f) a odstavce 2 písm. a), b), d), f) a h) vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 2 písm. a) a b) nesmí být starší než 3 měsíce.
(7) Jsou-li doklady uvedené v odstavci 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d), f) a h) předloženy v listinné podobě, živnostenský úřad z nich vytvoří elektronické kopie, které ukládá podle § 60 odst. 1 do živnostenského rejstříku.
nadpis vypuštěn
 
§ 47
(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.
(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede
a) jméno a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození podnikatele a adresa jeho bydliště, u zahraniční osoby adresa bydliště mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice, byl-li zřízen,
b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,
d) adresa sídla,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění; u osoby, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5, se touto dobou rozumí doba povoleného pobytu,
f) den vzniku živnostenského oprávnění,
g) datum a místo vydání výpisu.
(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede
a) obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice,
b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,
c) doba platnosti živnostenského oprávnění,
d) den vzniku živnostenského oprávnění,
e) datum a místo vydání výpisu.
(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.
(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4, učiní tak jen, byla-li již osoba zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku, jinak živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis.
(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 4, učiní tak jen, byla-li již osoba zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku, jinak živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu výpis s údaji podle § 47 odst. 2 s výjimkou údaje podle písmene e). Právo provozovat živnost vznikne této osobě dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost ohlášena. Nesplňuje-li zahraniční fyzická osoba všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu24b) do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky37), živnostenský úřad do 5 pracovních dnů vydá výpis podle § 47 odst. 2. Nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Stejně živnostenský úřad rozhodne i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu podle odstavce 7. Živnostenský úřad do živnostenského rejstříku zapíše skutečnost, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.
(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu a podnikateli vydá výpis.
 
§ 48
(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 7) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, sídla nebo umístění odštěpného závodu zahraniční osoby, příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, a rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do veřejných rejstříků. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 10 a 11.
(2) Živnostenský úřad neprodleně oznámí Ministerstvu vnitra vydání výpisu zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese.
(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 
§ 49
nadpis vypuštěn
(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech28d), v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v evidenci skutečných majitelů nebo v informačním systému evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo veřejných rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Předloží-li podnikatel doklady uvedené v § 46 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d), f) a h), postupuje živnostenský úřad podle § 46 odst. 7 obdobně.
(2) Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle odstavce 1 věty první platí § 46 odst. 6 přiměřeně.
(3) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo. Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1 a živnostenský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
(4) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3.
(5) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.
(6) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis změny nebo doplnění do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem, postupuje podle § 47 odst. 10 obdobně.
(7) Při nápravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností v zápisu změny nebo doplnění v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj postupuje živnostenský úřad podle ustanovení § 47 odst. 11 obdobně.
     
HLAVA II
ŘÍZENÍ O KONCESI
 
§ 50
Náležitosti žádosti o koncesi
(1) Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu.
(2) Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2, 3 a 5 a § 46 obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.
(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:
a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce,
b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce.
(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.
 
§ 51
zrušen
 
§ 52
Projednání žádosti
(1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi nebo, pokud to zvláštní právní předpis vyžaduje, žádost o schválení ustanovení odpovědného zástupce, spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska; tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak. Jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán. Toto stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v případě, že orgán uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního předpisu.
(2) Podala-li žádost o koncesi zahraniční fyzická osoba, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5, postupuje živnostenský úřad podle § 47 odst. 7 a 8 přiměřeně.
 
§ 53
Rozhodování o koncesi
(1) Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti.
(2) Není-li splněna některá z podmínek podle odstavce 1 nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, živnostenský úřad žádost zamítne.
(3) Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese.
(4) Osobě uvedené v § 5 odst. 5 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu povoleného pobytu.
(5) Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese se použije ustanovení § 47 odst. 2 písm. a) až e) a § 47 odst. 3 písm. a) až c) obdobně. V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3.
 
§ 54
nadpis vypuštěn
(1) Živnostenský úřad do pěti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.
(2) Pro vydání výpisu se použije ustanovení § 47 odst. 2, 3 a 11 obdobně.
(3) Pokud zahraniční fyzická osoba, která je podle § 5 odst. 5 povinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 odst. 8, tento doklad nedoloží, má se za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.
(4) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku nebyl proveden v souladu s rozhodnutím o udělení koncese, nebo že údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem rozhodnutí o udělení koncese, neodpovídají skutečnosti, provede opravu zápisu v živnostenském rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o opravě zápisu.
 
§ 55
nadpis vypuštěn
(1) Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí obdobně.
(2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, o její změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska podle § 52 odst. 1.
 
§ 56
Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud se jedná o změny a doplnění již zapsané v základních registrech28d), v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo veřejných rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Předloží-li podnikatel doklady uvedené v § 46 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d) a f), postupuje živnostenský úřad podle § 46 odst. 7 obdobně.
(2) Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle odstavce 1 věty první platí § 46 odst. 6 přiměřeně.
(3) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění. Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1, a živnostenský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
(4) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.
(5) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje přiměřeně ustanovení § 52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese podle § 27 odst. 3 zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu.
(6) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.
(7) Pro opravu chybného zápisu změny nebo doplnění údajů do živnostenského rejstříku živnostenský úřad přiměřeně použije ustanovení § 54 odst. 4 nebo § 47 odst. 11.
  
HLAVA III
Zánik živnostenského oprávnění
 
§ 57
(1) Živnostenské oprávnění zaniká:
a) smrtí podnikatele, nejde-li o případy podle § 13,
b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,
c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,
d) výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.
(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámí, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení koncese vydané na dobu určitou. Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu. Nedoloží-li toto povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila, a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, a to minimálně na dobu povoleného pobytu. Není-li povolení doloženo ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty.
(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2.
 
§ 58
(1) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže
a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo b),
b) nastanou překážky podle § 8 nebo § 8a, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné,
c) podnikatel o to požádá, nebo
d) podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2.
(2) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
(3) Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu.
(4) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, pokud zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje.
(5) Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11.
(6) Živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li porušovány povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
(7) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu. Je-li zahájeno řízení o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo 3, nelze rozhodnout o zrušení téhož živnostenského oprávnění na žádost podnikatele dříve, než bude rozhodnuto o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo 3.
(8) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 a 3 nebo o pozastavení provozování živnosti v provozovně podle odstavce 6 živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat; tato doba nesmí být delší než 1 rok. Nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, které k pozastavení vedly, živnostenský úřad podle okolností případu opětovně rozhodne o pozastavení provozování živnosti v provozovně, nebo živnostenské oprávnění podnikatele zruší.
 
§ 59
zrušen
  
HLAVA IV
Živnostenský rejstřík
 
§ 60
(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38d) vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem uvedené v § 46 odst. 7.
(2) Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
a) identifikační údaje, a to u
1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla,
2. zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
3. právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje uvedené v bodech 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu,
4. zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa odštěpného závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
5. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
6. právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce,
7. vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
8. odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení výkonu jeho funkce,
b) předmět podnikání,
c) druh živnosti,
d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. c) a d), včetně identifikačního čísla provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 6,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění,
f) datum vzniku živnostenského oprávnění,
g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
h) datum zániku živnostenského oprávnění,
i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,
j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,
k) vstup právnické osoby do likvidace,
l) překážky provozování živnosti podle § 8 nebo § 8a,
m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou pokut uložených příkazem na místě,
n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4] a podmínkám provozování živnosti (§ 27),
o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,
p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se zapisují přiměřeně podle písmene a),
q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
r) adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h).
(3) Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v odstavci 2, pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem v části tvořené
a) údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m) a r), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,
b) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění,
c) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
d) dokumenty uloženými podle odstavce 1.
(4) Živnostenský úřad poskytuje
a) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými právními předpisy,
b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem, a to v rozsahu uvedeném v odstavci 5 písm. b) až d).
(5) Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek uvedených v odstavci 4 o jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského rejstříku
a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,
b) úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2,
c) částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.
(6) Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.
(7) Žádost o poskytnutí sestavy podle odstavce 6 je možné podat u úřadu příslušného podle § 71 odst. 5 tohoto zákona; žádost musí kromě náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat rozsah požadované sestavy.
(8) Sestava podle odstavce 6 se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty první, případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti.
(9) Jiné údaje než údaje uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 se neposkytují, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(10) Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský úřad České republiky39) zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku podle odstavce 5 písm. b) se rovněž vydávají jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy38d). Údaje z živnostenského rejstříku poskytuje Živnostenský úřad České republiky orgánům uvedeným v § 48, orgánům podle jiného právního předpisu a správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně jiným dohodnutým způsobem. Při předávání údajů podle § 45a a § 45b se postupuje obdobně.
 
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A PŘESTUPKY
     
HLAVA I
Živnostenská kontrola
 
§ 60a
(1) Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
(2) Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
 
§ 60b
Vydává-li obec nebo kraj průkaz osoby vykonávající kontrolu, prokazují se zaměstnanci živnostenského úřadu při kontrole tímto průkazem. Nevydává-li obec nebo kraj průkaz podle věty první, prokazují se zaměstnanci živnostenského úřadu vykonávající kontrolu písemným pověřením k jednotlivé kontrole. Poskytnutí informací o výsledku kontroly u podnikatele nebo o výsledku správního řízení vedeného s podnikatelem jinému správnímu orgánu na základě jeho žádosti a pro účely kontroly nebo správního řízení není porušením mlčenlivosti zaměstnance podle zvláštního právního předpisu39).
 
§ 60c
Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.
 
§ 60d
(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti.
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
 
§ 60e
zrušen
     
HLAVA II
PŘESTUPKY
 
§ 61
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce, nebo
b) jako správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, likvidační nebo insolvenční správce v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo neustanoví odpovědného zástupce.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti podle
a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo
b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo
c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).
(5) Přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat příkazem na místě.
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
 
§ 62
(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti,
b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,
c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce,
d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
e) v rozporu s § 17 odst. 3
1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny, nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo
2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
f) v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,
g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy,
i) poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,
j) v rozporu s § 28 odst. 1 bez ohlášení provozuje činnost, která je oborem činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu,
k) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí sídlo nebo odštěpný závod,
l) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31 odst. 3,
m) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází,
n) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,
o) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,
p) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8,
q) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31 odst. 9,
r) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,
s) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14,
t) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,
u) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,
v) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů anebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,
w) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, který nepodléhá povinnému ohlášení, nebo
x) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich.
(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.
(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), l), m), n), o), s), u), v),
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j),
c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), k), p), q), t), nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3,
d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
e) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. w), x),
f) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. r).
 
§ 63
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo
c) předmětem živnosti koncesované,
aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(3) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.
 
§ 63a
zrušen
 
§ 64
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní živnostenské úřady.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
  
HLAVA III
zrušena
 
§ 65
zrušen
  
HLAVA IV
zrušena
 
§ 66
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
     
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 67
(1) Adresou na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí kombinace údajů o adresním místě zapsaná v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí71). Adresa se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu následujících údajů:
a) název obce nebo vojenského újezdu, v hlavním městě Praze se za názvem obce uvede číslo městského obvodu,
b) název části obce, v hlavním městě Praze název katastrálního území,
c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu,
d) název ulice, pokud je v registru územní identifikace, adres a nemovitostí zapsán,
e) číslo popisné nebo evidenční,
f) číslo orientační, pokud bylo přiděleno, včetně dodatku.
(2) Adresa mimo území České republiky se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu údajů název obce a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní směrovací číslo a název státu.
 
§ 68
Součinnost orgánů státní správy
(1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů, vzájemně spolupracují, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému živnostenskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V téže lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejich činnosti. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem.42)
(2) Živnostenské úřady ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informují jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.
 
§ 69
zrušen
 
§ 69a
(1) Občan členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 56 a následujícími Smlouvy o fungování Evropské unie.
(2) Právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 56 a následujícími Smlouvy o fungování Evropské unie.
(3) Občané dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území těchto států se považují pro účely tohoto ustanovení za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.
(4) Na poskytování služeb podle tohoto paragrafu se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, s výjimkou
a) povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování služeb, a to průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost, a
b) povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které tato příloha stanoví; podmínka odborné způsobilosti pro účely této přílohy se považuje za splněnou, doloží-li osoba poskytující služby za osoby v závislém postavení vykonávající činnosti podle tohoto zákona doklad o jejich vzdělání, které je v členském státě původu odborně připravuje pro výkon předmětné regulované činnosti, nebo není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována, doklad o tom, že předmětnou činnost vykonávaly v jednom nebo více členských státech nejméně po dobu jednoho roku během předcházejících deseti let.
(5) Fyzické osoby uvedené v odstavci 1 poskytující služby v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen „regulovaná činnost“), jsou povinny písemně oznámit poskytování služeb na území České republiky uznávacímu orgánu, včetně doložení dokladů, podle zvláštního právního předpisu43). Na právnické osoby uvedené v odstavci 2 se § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace vztahuje přiměřeně. Doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí ustanovená osoba, která odpovídá za řádné poskytování služby.
(6) U osob poskytujících služby v regulovaných činnostech, které jsou živnostmi, je živnostenský úřad oprávněn při kontrole podle § 60a kontrolovat splnění povinnosti písemně oznámit poskytování služby uznávacímu orgánu44). Živnostenský úřad může kontrolovat též plnění povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti.
 
§ 70
nadpis vypuštěn
(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za občana členského státu Evropské unie i
a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace,
b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v písmenu a)61),
c) osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a její rodinný příslušník,
d) občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta62),
e) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě63),
f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt64),
g) občan třetí země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem66),
h) držitel modré karty Evropské unie67)
.
(2) Na osoby uvedené v odstavci 1 písm. c) až h) se nevztahuje oprávnění podle § 69a.
(3) Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Za osobu podle předchozí věty se za podmínek a v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob považuje také právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem Švýcarské konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederace.
(4) Pokud tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a výkon činnosti na území těchto států.
 
§ 71
Místní příslušnost
(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.
(2) V řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.
(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních právních předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je místně příslušný podle odstavce 2. Tento úřad provede příslušný zápis do živnostenského rejstříku.
(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.
(5) Sestavu podle § 60 odst. 6 vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky. Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle umístění provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání.
(6) Uvede-li ohlašovatel živnosti v ohlášení nebo žadatel o koncesi v žádosti adresu pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) nebo podle § 45 odst. 3 písm. h), jsou všechny živnostenské úřady povinny mu doručovat na uvedenou adresu; to neplatí, pokud má tato osoba zřízenu datovou schránku.
 
§ 72
nadpis vypuštěn
(1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c); to neplatí v případě žádosti o sestavu podle § 60 odst. 6.
(2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel obecní živnostenský úřad nezvolí, doručí se podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Je-li podání učiněno u zastupitelského úřadu a nezvolí-li si podatel obecní živnostenský úřad, určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu podle správního řádu.
(3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením včetně příloh obecnímu živnostenskému úřadu.
(4) Podání se doručuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup s využitím komunikační infrastruktury živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle odstavce 2 listinnou podobu podání.
 
§ 73
Mezinárodní smlouvy
Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce.
 
§ 73a
Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné.
     
HLAVA II
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 74
Zachování dosavadních oprávnění
(1) V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.
(2) Fyzické osoby, kterým uplynutím lhůty podle odstavce 1 zanikne oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti volné nebo řemeslné, nabývají současně živnostenského oprávnění k těmto živnostem. Živnostenský list vydá živnostenský úřad ve lhůtě stanovené v odstavci 1.
(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona mají oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti vázané nebo koncesované, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené zákonem nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.
(4) Právnické osoby, které mají ke dni účinnosti zákona podnikatelské oprávnění k činnostem, které jsou živnostmi, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že ustanovily odpovědného zástupce, který splňuje podmínky podle zákona. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.
(5) Jestliže osoby uvedené v odstavcích 3 a 4 živnostenskému úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáží splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenské oprávnění jim nevznikne. V pochybnostech rozhodne o tom, zda podmínky provozování živnosti splněny jsou, živnostenský úřad.
 
§ 75
(1) Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která je živností, podané podle dosavadních předpisů, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se považují za ohlášení nebo za žádost o koncesi.
(2) Žádosti o oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti k činnosti, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se podle obsahu považují za žádost o koncesi nebo za ohlášení živnosti vázané. Příslušný orgán státní správy je postoupí živnostenskému úřadu a k žádosti o koncesi připojí stanovisko jako podklad pro rozhodnutí.
(3) Fyzické osoby, které získaly oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti a před účinností tohoto zákona nepožádaly o registraci, připojí je k žádosti o koncesi nebo k ohlášení živnosti vázané. Při rozhodování o koncesi nahrazují tyto doklady stanovisko příslušného orgánu státní správy.
 
§ 76
Živnosti, které podle zvláštních předpisů mohou provozovat organizace, jsou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek oprávněny provozovat i fyzické osoby.
 
§ 77
Oprávnění k podnikatelské činnosti a podnikatelská oprávnění k činnostem, které nejsou živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
 
§ 78
Živnostenský úřad příslušný obdobně podle § 71 odst. 2 části věty první před středníkem přidělí do 30. června 2012 provozovně zřízené před 1. červencem 2010 identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob28d).
 
§ 79
Likvidace majetku pro předlužení
(1) Překážkou provozování živnosti vzniklou před nabytím účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se rozumí likvidace majetku pro předlužení. 47)
(2) K likvidaci majetku pro předlužení, která byla provedena před 1. lednem 1990, se nepřihlíží.
 
§ 80
Zrušovací ustanovení
Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje:
1. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., kromě § 12a až 12e,
2. § 2 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků,
3. § 4 zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků,
4. § 3 zákona č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, ve znění zákona č. 108/1950 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského,
5. § 3 zákona č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami,
6. § 1 odst. 2 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve znění zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví,
7. § 3 zákona č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků,
8. § 8 zákona č. 124/1948 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.
 
§ 81
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
 
Příloha 1
ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
(K § 20)
Část A
Řeznictví a uzenářství
Mlékárenství
Mlynářství
Pekařství, cukrářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Zpracování kůží a kožešin
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
Broušení a leptání skla
Zpracování gumárenských směsí
Zpracování kamene
Slévárenství, modelářství
Kovářství, podkovářství
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Galvanizérství, smaltérství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Hodinářství
Zlatnictví a klenotnictví
Truhlářství, podlahářství
Výroba a opravy hudebních nástrojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zednictví
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Izolatérství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Kamnářství
Opravy silničních vozidel
Holičství, kadeřnictví
Část B
Barvení a chemická úprava textilií
Čištění a praní textilu a oděvů
Kominictví
Část C
Hostinská činnost
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra
 
Příloha 2
ŽIVNOSTI VÁZANÉ
(K § 23 a 24)
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
    Předmět podnikání              Požadovaná odborná způsobilost                    Poznámka
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
        1                          2                             3
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Geologické práce*)        osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního    *) s výjimkou geologických prací, které jsou
                 prostředí**)                             hornickou činností nebo činností prováděnou
                                                    hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona
                                                    č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
                                                    výbušninách a o státní báňské správě,
                                                    ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona
                                                    č. 206/2002 Sb.
                                                    
                                                    **) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
                                                    o geologických pracích, ve znění zákona
                                                    č. 3/2005 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Zpracování tabáku a výroba    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
tabákových výrobků         zaměřeném na potravinářskou chemii nebo     zemědělství a 1 rok praxe ve znění pozdějších předpisů
                  v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném
                  na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
                  nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
                  nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba nebezpečných chemických  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) § 5 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 350/2011 Sb.,
látek a nebezpečných chemických   zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství,     o chemických látkách a chemických směsích
směsí a prodej chemických      stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství,  a o změně některých zákonů, 
látek a chemických směsí      lékařství, veterinární lékařství, farmacii, přírodní vědy,     (chemický zákon);
klasifikovaných jako vysoce     zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo       pro výrobu chemické látky a chemického
toxické*) a toxické*)      b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii,    přípravku se nepožaduje živnostenské
                  hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba
                  elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy,    chemické látky a chemického přípravku je
                  zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe v oboru, nebo      současně předmětem další živnosti uvedené
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném  v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona
                  na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví,   č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
                  požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii,     č. 130/2008 Sb., zákona č. 145/2010 Sb.
                  veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe    a zákona č. 155/2010 Sb.
                  v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným  **) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování 
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,  některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo                    vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona;
                 f) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro 
                  obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu**)
                  a 4 roky praxe v oboru;
            
                  pro prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných
                  jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:
                 a) dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
                 b) dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném
                  vzdělání v oboru, nebo
                 c) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci
                  nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu,
                  nebo
                 d) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo
                 e) dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o
                  kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba a opravy sériově     a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik - protetik podle  *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zhotovovaných            zvláštního právního předpisu*), nebo               získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
- protéz,            b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetický    nelékařských zdravotnických povolání
- trupových ortéz,         technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe    a k výkonu činností souvisejících
- končetinových ortéz,       v oboru, nebo                           s poskytováním zdravotní péče a o změně
- měkkých bandáží        c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci některých zákonů (zákon o nelékařských
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným  zdravotnických povoláních), ve znění
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) doklady podle §     7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oční optika           a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle  *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
                  zvláštního právního předpisu*), nebo                získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik   nelékařských zdravotnických povolání
                  nebo diplomovaný oční technik, nebo                a k výkonu činností souvisejících
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik s poskytováním zdravotní péče a o změně
                  nebo oční technik, nebo                      některých zákonů (zákon o nelékařských
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  zdravotnických povoláních), ve znění zákona
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným   č. 125/2005 Sb.
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Podnikání v oblasti nakládání  a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo         § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
s nebezpečnými odpady      b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru    o odpadech a o změně některých dalších
                  vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo               zákonů
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém
                  nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Projektová činnost ve výstavbě  a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
                  č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů    o územním plánování a stavebním řádu
                  a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve (stavební zákon)
                  výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo             
                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
                  a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                  a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                 e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provádění staveb, jejich změn  a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
a odstraňování           č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo         
                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let
                  praxe v provádění staveb, nebo
                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                  a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
                 e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na stavebnictví a 5 let praxe v provádění
                  staveb, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Nákup, prodej, ničení a      pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování   zákon č. 206/2015 Sb.
zneškodňování pyrotechnických   pyrotechnických výrobků kategorie P2,
výrobků kategorie P2, T2 a F4   osvědčení o odborné způsobilosti podle
a provádění ohňostrojných prací  § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.;
                 pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování 
                 pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 
                 a provádění ohňostrojných prací osvědčení 
                 o odborné způsobilosti podle 
                 § 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad podle 
                 § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Nákup a prodej kulturních    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
památek*) nebo předmětů kulturní  zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění,   péči, ve znění pozdějších předpisů
hodnoty**)             nebo                                 
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné   **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
                  umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou       a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve
                  a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo       znění pozdějších předpisů
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném  
                  na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a
                  uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
                  zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo
                  výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením     akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Obchod se zvířaty určenými pro  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru  
zájmové chovy            zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                  lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                  zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                  chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                  4 roky praxe v oboru, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost účetních poradců, vedení a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo        
účetnictví, vedení daňové    b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
evidence             c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 5 let praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Realitní zprostředkování     a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním          *) zákon č. 179/2006 Sb.,
                  programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické           ve znění pozdějších předpisů
                  obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo
                  marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání
                  Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo
                  přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné
                  vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno
                  studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti
                  vzdělávání,
                 b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu,
                  1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného
                  kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se
                  zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem
                  akreditovaném ústavu,
                 c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání
                  s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) profesní kvalifikace pro činnost realitního
                  zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků
                  dalšího vzdělávání*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost samostatných       střední vzdělání s maturitní zkouškou
likvidátorů pojistných událostí 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provádění dobrovolných dražeb  a) vysokoškolské vzdělání, nebo                    zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
movitých věcí podle zákona    b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo  ve znění pozdějších předpisů
o veřejných dražbách       c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní  
                  činnosti, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo
                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oceňování majetku pro*)     pro oceňování věcí movitých a nemovitých:               *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání
-  věci movité,         a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   podle § 45 odst. 4 věty první zákona
-  věci nemovité,         zaměřeném na oceňování majetku, nebo                č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
-  nehmotný majetek,      b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání   č. 130/2008 Sb., v souladu
-  finanční majetek,        podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů s předloženými doklady o odborné
-  obchodní závod         zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo        způsobilosti
                 c) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém **) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
                  má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání školách a o změně a doplnění dalších zákonů
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů     (zákon o vysokých školách), ve znění zákona
                  zaměřeného na oceňování majetku, nebo                č. 147/2001 Sb. 
                 d) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
                  má být oceňování vykonáváno,a absolvování pomaturitního
                  kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků
                  zaměřeného na oceňování majetku, nebo
                 e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
                  má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oceňování majetku, nebo
                 f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 5 let praxe v oceňování majetku;
                 pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a obchodního závodu:
                 a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  zaměřeném na oceňování majetku, nebo
                 b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů
                  zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů
                  zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe
                  v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výkon zeměměřických činností*)  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
                  zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo        o změně
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví  a doplnění některých zákonů souvisejících
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo                     s jeho zavedením, ve znění pozdějších
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném   předpisů
                  na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo             
                 d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním**),   **) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
                  nebo                                 zákona č. 186/2001 Sb.
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                      do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Revize, prohlídky a zkoušky   osvědčení vydané drážním správním úřadem               § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
určených technických zařízení                                     ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona
v provozu                                               č. 191/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Restaurování děl z oboru     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
výtvarných umění, která nejsou   zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo       sbírek muzejní povahy
kulturními památkami nebo jejich b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na        a o změně některých dalších zákonů,
částmi, ale jsou uložena ve     restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo             ve znění pozdějších předpisů
sbírkách muzeí a galerií*) nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném         
se jedná o předměty kulturní    restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
hodnoty **)             3 roky praxe v restaurátorství, nebo                a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
                 d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném  ve znění pozdějších předpisů
                  nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxe v restaurátorství, nebo 
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 6 roků praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Speciální ochranná dezinfekce,  pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez      *) § 44a odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.,    
dezinsekce a deratizace     použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí          ve znění zákona č. 267/2015 Sb. 
                 klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění
-  bez použití nebezpečných   speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace            pozdějších předpisů
 chemických látek nebo      v potravinářských a zemědělských provozech:
 chemických směsí        a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
 klasifikovaných jako toxické    o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  
 nebo vysoce toxické*)       zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
 s výjimkou speciální ochranné  b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů
 dezinfekce, dezinsekce a      podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 deratizace v potravinářských  c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona; 
 a zemědělských provozech,    
                 pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci 
-  v potravinářských nebo    v potravinářských nebo zemědělských provozech:           
 zemědělských provozech,                                  
                 a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,
-  nebezpečnými chemickými     ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
 látkami nebo chemickými směsmi b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů
 nebo chemickými směsmi,      podle zvláštního právního předpisu**), nebo
 klasifikovanými jako toxické  c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;
 nebo vysoce toxické*)  
 s výjimkou speciální ochranné  pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 dezinsekce a deratizace     nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými
 v potravinářských nebo     jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální
 zemědělských provozech     ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo 
                 zemědělských provozech:
                 a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., 
                  ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
                 b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka
                  s fumiganty podle zvláštního právního
                  předpisu**), nebo
                 c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m)
                  živnostenského zákona; 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Průvodcovská činnost       a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace pro  *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a
horská               horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*),uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
                  nebo                                změně některých zákonů (zákon o uznávání
                 b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  výsledků dalšího vzdělávání)
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným    
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,  
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Vodní záchranářská služba    a) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci *) zákon č. 179/2006 Sb., 
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným   ve znění pozdějších předpisů
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 b) profesní kvalifikace pro činnost záchranáře na volné vodě, nebo 
                  pro činnost mistra plavčího podle zvláštního právního předpisu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
v oblasti požární ochrany      zaměřeném na požární ochranu, nebo                 ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární
                  ochranu, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na požární ochranu, nebo
                 d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra,
                  nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 2 roky praxe v oboru
                  
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                  
Poskytování služeb v oblasti   a) vysokoškolské vzdělání                      
bezpečnosti a ochrany zdraví při  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v  *) § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.,
práci                oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo   a § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., 
                 b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
                  nebo ochrany zdraví při práci, nebo                a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti   vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
                  bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo       zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným   dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným  při práci), ve znění pozdějších předpisů,
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo        a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,  
                  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je    o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
                  živnost provozována, a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce  z odborné způsobilosti
                  nebo ochrany zdraví při práci, nebo
                 e) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné
                  způsobilosti podle zvláštního právního předpisu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Poskytování tělovýchovných    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle
a sportovních služeb v oblasti*)  zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo      § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb.,
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou   ve znění zákona č. 130/2008 Sb.,
                  kulturu, tělovýchovu a sport, nebo                 v souladu s předloženými doklady o odborné
                 c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  způsobilosti
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným    
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným  
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti**) **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provozování autoškoly      profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,
                 v oboru                                o získávání a zdokonalování odborné
                                                    způsobilosti k řízení motorových vozidel
                                                    a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
                                                    č. 478/2001 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Pořádání kurzů k získání     odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,    
znalostí k výkonu speciální   o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ochranné dezinfekce, dezinsekce ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb.
a deratizace
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let věku   a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo    *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
v denním režimu         zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky  získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                 nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo      nelékařských zdravotnických povolání a k
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka    výkonu činností souvisejících s poskytováním
                 nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního    zdravotní péče a o změně některých souvisejících
                 předpisu**), nebo                           zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
                 c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy    povoláních), ve znění pozdějších předpisů
                 podle zvláštního právního předpisu***), nebo             **) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
                 d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do         službách, ve znění pozdějších předpisů
                 zahájení povinné školní docházky podle zvláštního           ***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
                 právního předpisu****)                        pracovnících a o změně některých zákonů, ve
                                                    znění pozdějších předpisů
                                                    ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění
                                                    pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    službách
Psychologické poradenství    vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě   
a diagnostika          jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového
                 studia 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Drezúra zvířat          a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru  
                  zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                  lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                  zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední     vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                  chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                  4 roky praxe v oboru, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je     a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
porušována integrita lidské kůže  podle zvláštního právního předpisu*), nebo             získávání a uznávání odborné způsobilosti
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní  a specializované způsobilosti k výkonu
                  asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického     zdravotnického povolání lékaře, zubního
                  asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo       lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
                  vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci
                  nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
                  při kterých je porušována integrita lidské
                  kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle
                  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                  nebo ministerstvem, do jehož působnosti
                  patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
                  kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                  doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých
                  je porušována integrita lidské kůže, vydaný
                  zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
                  předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
                  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                  v němž je živnost provozována, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné
                  kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
                  při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný
                  zařízením akreditovaným podle zvláštních
                  právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                  nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                  v němž je živnost provozována, a 4 roky
                  praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech,
                  při kterých je porušována integrita lidské kůže, nebo
                 f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky a pro některou    ***) zákon č. 179/2006 Sb., 
                  z činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže    ve znění pozdějších předpisů
                  (odborník na permanentní make-up, piercér nebo tatér) podle 
                  zvláštního právního předpisu***) a 1 rok praxe v oboru 
                  kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je 
                  porušována integrita lidské kůže
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Masérské, rekondiční       a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná   *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
a regenerační služby        způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína č. 125/2005 Sb.
                  nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*), 
                  nebo                                **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra  č. 125/2005 Sb.
                  nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního
                  předpisu**), nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
                  do jehož působnosti     patří odvětví, v němž je živnost provozována, 
                  nebo 
                 e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní      ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
                  masáž podle zvláštního právního předpisu***);

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provozování solárií       a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
                  podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci  č. 125/2005 Sb.
                  nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní   
                  činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních  **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                  předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství,   č. 125/2005 Sb.
                  mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti   
                  patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
                  asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta
                  ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře,
                  biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického
                  technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského
                  inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo
                  zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**)
                  a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o
                  rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
                  pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                  právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný
                  doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný
                  zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
                  zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
                  a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
                  odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru, nebo

                 e) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária podle zvláštního  ***) zákon č. 179/2006 Sb., 
                  právního předpisu***) a 1 rok praxe v oboru             ve znění pozdějších předpisů


------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
                               
                               
                         
 
Příloha 3
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
(K § 26 a 27)
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------     -------------------------- -------------------------------------
  Předmět podnikání   Požadovaná odborná a jiná zvláštní   Podmínky, jejichž splnění se  Orgán státní správy, který se        Poznámka
             způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2      vyžaduje podle        vyjadřuje k žádosti
                                     § 27 odst. 3           o koncesi
                                                        
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
      1                2                  3               4                 5
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava     pro výrobu a úpravu kvasného lihu,                   pro výrobu a úpravu kvasného   zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o
kvasného lihu,     konzumního lihu, lihovin a ostatních                  lihu, konzumního lihu, lihovin  změně a doplnění zákona
konzumního lihu,    alkoholických nápojů (s výjimkou                    a ostatních alkoholických nápojů č. 455/1991 Sb., o živnostenském
lihovin a ostatních   piva, ovocných vín, ostatních vín                   (s výjimkou  piva, ovocných vín, podnikání (živnostenský zákon),
alkoholických nápojů  a medoviny a ovocných destilátů                    ostatních vín a medoviny a    ve znění pozdějších předpisů, a
(s výjimkou piva,    získaných pěstitelským pálením)                    ovocných destilátů získaných   zákona č. 587/1992 Sb.,
ovocných vín, ostatních a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 pěstitelským pálením)       o spotřebních daních, ve znění  
vín a medoviny a      programu a studijním oboru zaměřeném                Ministerstvo zemědělství     pozdějších předpisů, (zákon o                
ovocných destilátů     na potravinářskou technologii,                                    lihu), ve znění pozdějších                  
získaných pěstitelským   chemii, zemědělství, farmacii,                                    předpisů                                
pálením) a prodej     lékařství nebo veterinární                                   
kvasného lihu,       lékařství, nebo                                         
konzumního lihu a    b) vyšší odborné vzdělání v oboru                              
lihovin          vzdělání zaměřeném na potravinářskou                             
              technologii, chemii, zemědělství, 
              farmacii nebo veterinární lékařství 
              a 3 roky praxe v oboru, nebo                                     
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na potravinářskou technologii,
              chemii, zemědělství, nebo v oboru
              laborant pro farmaceutickou výrobu a
              3 roky praxe v oboru, nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského
              zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výroba a úprava lihu  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 61/1997 Sb., ve znění
sulfitového nebo lihu   programu a studijním oboru zaměřeném                                 pozdějších předpisů
syntetického        na chemii, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na chemii a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na chemii a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je     živnost provozována, a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského
              zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výzkum, vývoj, výroba, pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování spolehlivost podnikatele nebo  pro výzkum, vývoj, výrobu,   *) § 35 a 36 zákona     č. 61/1988 Sb.,
ničení, nákup, prodej  výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu    statutárního orgánu nebo členů zpracování, ničení,       o hornické činnosti,
a skladování výbušnin  munice:                 statutárního orgánu***);    zneškodňování, nákup, prodej  výbušninách a o státní báňské
a munice, zpracování a vysokoškolské vzdělání ve studijním   výzkum, vývoj, výroba,     a skladování výbušnin      správě, ve znění pozdějších
zneškodňování výbušnin, programu a studijním oboru       znehodnocování, ničení,     Český báňský úřad*****)     předpisů
znehodnocování a    zaměřeném na technické vědy       delaborace, nákup, prodej a                   **) § 70f zákona č. 119/2002 Sb.,
delaborace munice a   nebo technologie;            skladování munice mohou být                   o střelných zbraních a střelivu
provádění trhacích                       provozovány pouze                        (zákon o zbraních), ve znění
prací          pro ničení a zneškodňování výbušnin:  v provozovně uvedené                      zákona č. 229/2016 Sb.
            oprávnění pyrotechnika*);        v muniční licenci****)                     ***) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.,
                                                                kterým se stanoví některé                    
            pro nákup, prodej a skladování                                     další předpoklady pro výkon                   
            výbušnin:                                                některých funkcí ve státních                  
            a) oprávnění pyrotechnika nebo                                     orgánech a organizacích                     
              střelmistra*), nebo                                         České a Slovenské Federativní
            b) oprávnění technického vedoucího                                   Republiky, České republiky
              odstřelů*);                                             a Slovenské republiky
                                                                ****) § 70i zákona č. 119/2002 Sb.,
            pro znehodnocování, ničení a                                      ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
            delaboraci munice:                                           *****) § 23 zákona č. 61/1988 Sb.,
            a) minimálně střední vzdělání                                      ve znění pozdějších předpisů
              s maturitní zkouškou v oboru
              vzdělání s technickým zaměřením 
              a oprávnění pyrotechnika*),
            b) osvědčení o odborné způsobilosti 
              žadatele o vydání průkazu pro
              provádění pyrotechnického
              průzkumu**) a 3 roky praxe 
              v oboru, nebo
            c) osvědčení o odborné způsobilosti
              žadatele o vydání vyššího
              muničního průkazu**) a 5 let praxe
              v oboru;

            pro nákup, prodej a skladování munice:
            a) minimálně střední vzdělání 
              s maturitní zkouškou v oboru
              vzdělání s technickým, ekonomickým,
              vojenským nebo policejním zaměřením,
            b) osvědčení o odborné způsobilosti 
              žadatele o vydání průkazu pro 
              provádění pyrotechnického průzkumu**)
              a 3 roky praxe v oboru, nebo
            c) osvědčení o odborné způsobilosti 
              žadatele o vydání vyššího muničního 
              průkazu**) a 5 let praxe v oboru;

            pro provádění trhacích prací:

            a) oprávnění střelmistra*), nebo
            b) oprávnění technického vedoucího 
              odstřelů*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Vývoj, výroba, opravy, pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy,   spolehlivost podnikatele nebo  pro vývoj, výrobu, ničení,    *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
úpravy, přeprava,    znehodnocování a ničení zbraní:     statutárního orgánu nebo členů znehodnocování střeliva     Sb.
nákup, prodej,     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním statutárního orgánu*),     Český úřad pro zkoušení      
půjčování, uschovávání,  programu a studijním oboru zaměřeném pro nabývání výbušnin      zbraní a střeliva        **) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.
znehodnocování a ničení  na technické vědy nebo technologie a a výbušných předmětů**)                     61/1988 Sb. , ve znění zákona č.
zbraní a střeliva     3 roky praxe v oboru, nebo      a provádění činností s nimi                   542/1991 Sb.
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru    musí podnikatel nebo odpovědný                  
              vzdělání zaměřeném na technické vědy zástupce podnikatele splňovat                  ***) pro vývoj, výrobu, ničení a
              nebo technologie a 3 roky praxe   odbornou způsobilost                       znehodnocování střeliva
              v oboru, nebo            stanovenou pro obor výzkum,                   § 17 odst. 3 písm. i) zákona č. 156/2000 Sb.,
            c) střední vzdělání s maturitní     vývoj, ničení, zneškodňování,                  o ověřování střelných zbraní a střeliva,
              zkouškou v oboru vzdělání      zpracování, nákup a prodej                    ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona                   
              s technickým zaměřením a 3 roky   výbušnin, a to přiměřeně                     č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
              praxe v oboru, nebo         rozsahu živnostenského                      ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
            d) střední vzdělání s výučním listem  oprávnění                            zákona č. 155/2010 Sb. a ve znění zákona
              v oboru vzdělání puškař nebo                                     č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích
              nástrojař a 3 roky praxe v oboru,                                   a zacházení s nimi a o změně některých
              nebo                                                 zákonů (zákon o pyrotechnice)
            e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru;
            pro nákup, prodej, přepravu, půjčování
            a uschovávání zbraní a střeliva:
            a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
              programu a studijním oboru zaměřeném
              na ekonomii, vojenství, policii,
              technické vědy nebo technologie a 1
              rok praxe v oboru, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na ekonomii,
              vojenství, policii, technické vědy
              nebo technologie a 2 roky praxe v
              oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání
              s technickým, ekonomickým, vojenským
              nebo policejním zaměřením a 2 roky
              praxe v oboru, nebo
            d) střední vzdělání s výučním listem v
              oboru vzdělání prodavač se
              specializací na zbraně a střelivo
              nebo v příbuzném oboru a 3 roky
              praxe v obchodní činnosti se
              zbraněmi a střelivem, nebo
            e) střední vzdělání s výučním listem
              v oboru vzdělání puškař nebo
              nástrojař a 3 roky praxe v oboru
              a nebo 1 rok praxe v obchodní
              činnosti se zbraněmi a střelivem,
              nebo
            f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru;
            
            pro výrobu, opravy, úpravy,
            znehodnocování a ničení střeliva:
            odborná způsobilost stanovená pro
            vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
            znehodnocování a ničení zbraní,
            oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a
            věk nejméně 21 let;
            
            pro vývoj střeliva:
            vysokoškolské vzdělání ve studijním
            programu a studijním oboru zaměřeném
            na technické vědy nebo technologie,
            studijní obor teorie a technologie
            výbušnin a 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Nákup a prodej,     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců  souhlas krajského ředitelství  § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.,
půjčování, vývoj,     programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona       Policie České republiky     o nakládání s některými
výroba, opravy, úpravy,  na technické vědy, ekonomii,     č. 455/1991 Sb., ve znění                    věcmi využitelnými k obranným a
uschovávání,        vojenství nebo policii a věk nejméně zákona č. 155/2010 Sb.)                     bezpečnostním účelům na území
skladování, přeprava,   21 let, nebo                                             České republiky a o změně
znehodnocování a ničení b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    některých dalších zákonů (zákon
bezpečnostního       vzdělání zaměřeném na technické                                    o nakládání s bezpečnostním
materiálu         vědy, ekonomii, vojenství nebo                                    materiálem)
              policii a věk nejméně 21 let, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou nebo výučním listem v oboru
              vzdělání s technickým, ekonomickým,
              vojenským nebo policejním zaměřením
              a věk nejméně 21 let, nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a l
              rok praxe v oboru a věk nejméně 21
              let
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------- 
Výroba a zpracování   pro výrobu a zpracování paliv a maziv:                 pro distribuci         Zákon č. 311/2006 Sb.,
paliv a maziv a     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 pohonných hmot         o pohonných hmotách   
distribuce         programu a studijním oboru                      celní úřad           a čerpacích stanicích
pohonných hmot       zaměřeném na chemii a                                        pohonných hmot
              1 rok praxe v oboru, nebo                                      a o změně některých
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                   souvisejících
              vzdělání zaměřeném na chemii                                    zákonů (zákon
              a 3 roky praxe v oboru, nebo                                    o pohonných
            c) střední vzdělání s maturitní zkouškou                                hmotách), ve znění
              v oboru vzdělání zaměřeném                                     pozdějších předpisů
              na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo                               
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný  
              doklad o odborné kvalifikaci
              pro příslušnou pracovní činnost 
              vydaný zařízením akreditovaným
              podle zvláštních právních předpisů, 
              nebo zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a 
              tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,                                 *) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
              v němž je živnost provozována,                                   
              a 4 roky praxe v oboru, nebo
            e) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro
              obsluhu zařízení podle zvláštního právního 
              předpisu*) a 4 roky praxe v oboru
            f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského zákona
                 
            pro distribuci pohonných hmot:  
            a) vysokoškolské vzdělání a  
              1 rok praxe v oboru, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a  
              2 roky praxe v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní 
              zkouškou     a 3 roky praxe v oboru, nebo
            d) střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru  
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------- 
Výroba tepelné energie a) vysokoškolské vzdělání ve studijním fyzická nebo právnická osoba,  Státní energetická        *) zákon č. 458/2000 Sb.,
a rozvod tepelné      programu a studijním oboru zaměřeném která žádá o udělení koncese  inspekce             o podmínkách podnikání a o výkonu
energie, nepodléhající   na technické vědy a 3 roky praxe v  a není držitelem licence                     státní správy v energetických
licenci*) realizovaná   oboru, nebo             na výrobu tepelné energie                    odvětvích a o změně některých
ze zdrojů tepelné    b) vyšší odborné vzdělání v oboru    a licence na rozvod tepelné                   zákonů (energetický zákon), ve
energie s instalovaným   vzdělání s technickým zaměřením   energie,*) musí prokázat, že                   znění pozdějších předpisů
výkonem jednoho zdroje   a 6 roků praxe v oboru, nebo     má technické předpoklady                     
nad 50 kW        c) střední vzdělání s maturitní     k zajištění výkonu koncesované                  **) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.,
              zkouškou v oboru vzdělání      činnosti,**) a že touto                     o podrobnostech udělování licencí
              s technickým zaměřením a 6 roků   činností nedojde k ohrožení                   pro podnikání v energetických
              praxe v oboru;            života a činnosti osob,                     odvětvích
                                majetku či zájmu na ochranu
            u zdrojů tepelné energie do       životního prostředí. Fyzická
            instalovaného výkonu 1 MW včetně a   nebo právnická osoba, která
            samostatného rozvodného zařízení    žádá o udělení koncese, musí
            tepelné energie s instalovaným výkonem mít uzavřeno pojištění
            do 1 MW včetně postačuje:        odpovědnosti.
            a) střední vzdělání s výučním listem v 
              oboru vzdělání s technickým
              zaměřením a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              provozování malých energetických
              zdrojů vydaný zařízením
              akreditovaným podle zvláštních
              právních předpisů, zařízením
              akreditovaným Ministerstvem
              školství, mládeže a tělovýchovy,
              nebo ministerstvem, do jehož
              působnosti patří odvětví, v němž je
              živnost provozována
              
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Silniční motorová    odborná způsobilost podle                          dopravní úřad, jde-li    zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
doprava         § 8a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění                    o žádost o koncesi     dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- nákladní       pozdějších předpisů, u silniční                       k provozování silniční   Nařízení Evropského parlamentu a Rady                                           
 provozovaná vozidly  motorové dopravy                              motorové dopravy      (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října
 nebo jízdními     - nákladní provozované vozidly nebo                     - nákladní provozované   2009, kterým se zavádějí společná 
 soupravami o největší jízdními soupravami o největší povolené                   vozidly nebo jízdními    pravidla týkající se závazných podmínek
 povolené hmotnosti  hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými                   soupravami o největší    pro výkon povolání podnikatele
 přesahující 3,5    k přepravě zvířat nebo věcí,                        povolené hmotnosti     v silniční dopravě a zrušuje se
 tuny, určenými    - osobní provozované vozidly určenými                    přesahující 3,5 tuny    směrnice Rady 96/26/ES 
 k přepravě zvířat   pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,                 určenými k přepravě
 nebo věcí,      - nákladní mezinárodní provozované                     zvířat nebo věcí,
            vozidly nebo jízdními soupravami                      - osobní provozované
- osobní provozovaná  o největší povolené hmotnosti                        vozidly určenými pro
 vozidly určenými   přesahující 2,5 tuny a                           přepravu více než
 pro přepravu více   nepřesahující 3,5 tuny určenými                       9 osob včetně řidiče,
 než 9 osob včetně   k přepravě zvířat nebo věcí                         - nákladní mezinárodní
 řidiče,                                              provozované vozidly
                                                  nebo jízdními soupravami
- nákladní mezinárodní                                       o největší povolené
 provozovaná vozidly                                        hmotnosti přesahující
 nebo jízdními                                           2,5 tuny a nepřesahující
 soupravami o největší                                       3,5 tuny určenými
 povolené hmotnosti                                        k přepravě zvířat nebo věcí
 přesahující 2,5 tuny
 a nepřesahující 3,5 
 tuny určenými
 k přepravě zvířat 
 nebo věcí,

- nákladní vnitrostátní
 provozovaná vozidly 
 nebo jízdními 
 soupravami o největší 
 povolené hmotnosti 
 nepřesahující 3,5 
 tuny určenými 
 k přepravě zvířat 
 nebo věcí a nákladní
 mezinárodní provozovaná
 vozidly nebo
 jízdními soupravami 
 o největší povolené
 hmotnosti 
 nepřesahující 2,5 
 2,5 tuny určenými
 k přepravě zvířat
 nebo věcí,

- osobní provozovaná 
 vozidly určenými pro
 přepravu nejvýše 9 osob
 včetně řidiče
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vnitrozemská vodní   § 33a zákona č. 114/1995 Sb.,                      Ministerstvo dopravy      zákon č. 114/1995 Sb.,
doprava         o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona                                 o vnitrozemské plavbě, ve znění
            č. 358/1999 Sb.                                             pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Kontrolní testování   a) minimálně střední vzdělání      schválení provozovny      Ústřední kontrolní a zkušební  § 65 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
profesionálních zařízení  s maturitní zkouškou v oboru                     ústav zemědělský        o rostlinolékařské péči
pro aplikaci přípravků   zaměřeném na rostlinolékařství,                                   a o změně některých souvisejících
              ochranu rostlin, pěstitelství,                                    zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
              zahradnictví, chmelařství,
              vinohradnictví, lesnictví,        
              zemědělskou nebo lesnickou techniku,        
              nebo obecné zemědělství a 3 roky        
              praxe v obsluze a seřizování zařízení
              pro aplikaci přípravků, nebo
            b) minimálně střední vzdělání
              s maturitní zkouškou a 4 roky 
              praxe v obsluze a seřizování
              zařízení pro aplikaci přípravků
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění        a) oprávnění pyrotechnika*) vydané   spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.,
pyrotechnického      obvodním báňským úřadem, nebo    statutárního orgánu nebo členů                  ve znění pozdějších předpisů
průzkumu        b) osvědčení o odborné způsobilosti   statutárního orgánu***)                     **) § 70f zákona č. 119/2002 Sb.,
              žadatele o vydání průkazu pro                                     ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
              provádění pyrotechnického                                       ***) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.
              průzkumu**)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění veřejných   pro provádění veřejných dražeb                     Ministerstvo pro místní rozvoj § 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
dražeb         dobrovolných:                                              o veřejných dražbách, ve znění
-  dobrovolných    a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                    zákona č. 315/2006 Sb.
-  nedobrovolných     praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            c) střední vzdělání a 5 let praxe
              v dražební nebo realitní činnosti,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 9
              let praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
              k), l) nebo m) živnostenského
              zákona;
            
            pro provádění veřejných dražeb
            nedobrovolných:
            a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            c) střední vzdělání a 6 let praxe
              v dražební nebo realitní činnosti,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 10
              let praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
              k), l) nebo m) živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------- 
Provozování cestovní  a) vysokoškolské vzdělání ve                      Ministerstvo pro místní     *) zákon č. 179/2006 Sb., o
kanceláře         studijním programu a studijním oboru                rozvoj**)            ověřování a uznávání výsledků
- pořádání zájezdů     zaměřeném na cestovní ruch, nebo                                   dalšího vzdělávání a o změně
- zprostředkování    b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    některých zákonů(zákon o uznávání
spojených cestovních    vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,                                 výsledků dalšího vzdělávání)
služeb           nebo                                                 
            c) střední vzdělání s maturitní                                     **) zákon č. 159/1999 Sb.,
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném                                 o některých podmínkách podnikání
              na cestovní ruch, nebo                                        a o výkonu některých činností
            d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                    v oblasti cestovního ruchu,
              praxe v oboru, nebo                                         ve znění pozdějších předpisů
            e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky 
              praxe v oboru, nebo 
            f) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo
            g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný                                 
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 6
              let praxe v oboru, nebo
            h) doklad o profesní kvalifikaci pro
              provozování cestovní kanceláře podle
              zvláštního právního předpisu*) a 2
              roky praxe v oboru
            i) doklady podle § 7 odst. 5
              písm. b),c), f), g), h) nebo i)
              živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
 
Ostraha majetku a osob a) vysokoškolské vzdělání, nebo     spolehlivost podnikatele,                    *) zákon č. 179/2006 Sb.,
            b) vyšší odborné vzdělání právnického, statutárního orgánu nebo                     ve znění pozdějších předpisů,
            bezpečnostního nebo obdobného      členů statutárního            -            **) § 1 odst. 5 zákona
            zaměření, nebo             orgánu**) a bezúhonnost         -            č. 451/1991 Sb.
            c) střední vzdělání s maturitní     všech osob, které pro          -            
            zkouškou v oboru bezpečnostním     podnikatele předmětnou          -            
            nebo právním a 3 roky praxe       činnost vykonávají            -                 
            v oboru, nebo              (§ 6 odst. 2 zákona           -
            d) střední vzdělání s maturitní     č. 455/1991 Sb.,            -            
            zkouškou, 3 roky praxe v oboru      ve znění zákona č.           -
            a osvědčení o rekvalifikaci       155/2010 Sb.)              -
            nebo jiný doklad o odborné                         -
            kvalifikaci pro příslušnou pracovní                      -    
            činnost vydaný zařízením                           -    
            akreditovaným podle zvláštních                          -
            právních předpisů, zařízením                       -
            akreditovaným Ministerstvem školství,                      -
            mládeže a tělovýchovy, nebo                           -
            ministerstvem, do jehož                         -
            působnosti patří odvětví, v němž                      - 
            je živnost provozována, nebo                           -
            e) střední vzdělání s maturitní                         -
            zkouškou, 3 roky praxe v oboru a                         -
            profesní kvalifikace pro činnost                         -
            strážný podle zvláštního právního                        -
            předpisu*)

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Služby soukromých    a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok    spolehlivost podnikatele,        -            *) zákon č. 179/2006 Sb.,
detektivů        praxe v oboru, nebo           statutárního orgánu nebo         -            ve znění pozdějších předpisů
            b) vyšší odborné vzdělání        členů statutárního orgánu**)       -            **) § 1 odst. 5 zákona
            právnického, bezpečnostního       a bezúhonnost všech osob,        -            č. 451/1991 Sb.
            nebo obdobného zaměření a        které pro podnikatele          -
            1 rok praxe v oboru, nebo        předmětnou činnost            - 
            nebo právním a 3 roky praxe, nebo    vykonávají                - 
            c) střední vzdělání s maturitní     (§ 6 odst. 2 zákona           -            
            zkouškou v oboru bezpečnostním     č. 455/1991 Sb.,             -            
            nebo právním a 3 roky praxe       ve znění zákona č.            -            
            v oboru, nebo              155/2010 Sb.)              - 
            d) střední vzdělání s maturitní                         - 
            zkouškou, 3 roky praxe v oboru                          - 
            a osvědčení o rekvalifikaci nebo                         -
            jiný doklad o odborné kvalifikaci                        -
            pro příslušnou pracovní činnost                         -
            vydaný zařízením akreditovaným                          -
            podle zvláštních právních předpisů,                       -
            zařízením akreditovaným Ministerstvem                      -
            školství, mládeže a tělovýchovy, nebo                      -
            ministerstvem, do jehož působnosti                        -
            patří odvětví, v němž je živnost                         -          
            provozována, nebo                                -
            e) střední vzdělání s maturitní                         -
            zkouškou, 3 roky praxe v oboru                          -
            a profesní kvalifikace pro činnost                        -
            detektiv koncipient podle zvláštního                       -
            právního předpisu*)                               -
            
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech osob,                  
služeb k ochraně      programu a studijním oboru zaměřeném které pro podnikatele
majetku a osob       na strojírenství, elektrotechniku,  předmětnou činnost vykonávají
              telekomunikace nebo výpočetní    (§ 6 odst. 2 zákona č. 
              techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo 455/1991 Sb., ve znění
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru    zákona č. 155/2010 Sb.)
              vzdělání zaměřeném na strojírenství,
              elektrotechniku, telekomunikace nebo
              výpočetní     techniku a 2 roky praxe
              v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na strojírenství, elektrotechniku,
              telekomunikace nebo výpočetní
              techniku a 2 roky praxe v oboru,
              nebo
            d) střední vzdělání s výučním listem
              v oboru vzdělání zaměřeném na
              strojírenství, elektrotechniku,
              telekomunikace nebo výpočetní
              techniku a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Vedení spisovny     a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok    schválení provozovny a     Státní oblastní archiv      § 68 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., 
              praxe v administrativě, nebo     bezúhonnost všech zaměstnanců  příslušný podle místa      o archivnictví a spisové
            b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky   (§ 6 odst. 2          provozovny            službě a o změně některých zákonů
              praxe v administrativě, nebo     zákona č. 455/1991 Sb.,                     


            c) střední vzdělání s maturitní     ve znění zákona č. 155/2010                   
              zkouškou a 3 roky praxe       Sb.)
              v administrativě, nebo        
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
              doklad o odborné kvalifikaci pro   
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v administrativě
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provozování střelnic  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 1 odst. 5 zákona
a výuka a výcvik ve    programu a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu nebo členů                  č. 451/1991 Sb.
střelbě se zbraní     na vojenství, policii nebo tělesnou statutárního orgánu*)                      
              kulturu, tělovýchovu a sport a 2   
              roky praxe v řízení střeleb nebo
              provozování střelnic, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na vojenství,
              policii nebo tělesnou kulturu,
              tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v
              řízení střeleb nebo provozování
              střelnic, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na vojenství nebo policii a 2 roky
              praxe v řízení střeleb nebo
              provozování střelnic, nebo
            d) průkaz rozhodčího nebo trenéra
              střeleb a 3 roky praxe v řízení
              střeleb nebo provozování střelnic
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provozování pohřební  § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                  krajské hygienické        § 6 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., 
služby         pohřebnictví a o změně některých                    stanice             o pohřebnictví a o změně
            zákonů, ve znění pozdějších předpisů                                   některých zákonů, ve znění 
                                                                 pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Provádění balzamace   § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                 krajské hygienické stanice    § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., 
a konzervace      pohřebnictví a o změně některých                                     o pohřebnictví a o změně
            zákonů, ve znění pozdějších předpisů                                   některých zákonů, ve znění 
                                                                 pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Provozování krematoria § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                 krajské hygienické stanice    § 13 odst. 3 zákona
            pohřebnictví a o změně některých                                     č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
            zákonů, ve znění pozdějších předpisů                                   a o změně některých zákonů, ve
                                                                 znění pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Příloha 4
ŽIVNOST VOLNÁ
(K § 25 odst. 2)
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností náležející do živnosti volné
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54.
zrušen
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 
Příloha 5
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
(K § 7 odst. 6)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
     Živnost            Požadovaná odborná způsobilost              Poznámka
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
      1                     2                       3
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a     *) vyhláška č. 176/2009 Sb., 
pro zájmové chovy       studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a  kterou se stanoví náležitosti
               hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo  žádosti o akreditaci vzdělávacího
              b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném   programu, organizace vzdělávání
               na chovatelství zvířat, zootechniku nebo        v rekvalifikačním zařízení a způsob 
               veterinářství,                     jeho ukončení
               nebo                          **) zákon č. 18/2004 Sb.,
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     o uznávání odborné kvalifikace a
               vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku jiné způsobilosti státních
               nebo veterinářství, nebo                příslušníků členských států
              d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   Evropské unie a o změně některých
               zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku,   zákonů (zákon o uznávání odborné
               nebo                          kvalifikace), ve znění pozdějších 
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     předpisů 
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost   
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
               jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**), nebo
              h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Realitní zprostředkování  a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském      *) zákon č. 179/2006 Sb.,
               studijním programu v oblasti vzdělávání Právo,     ve znění pozdějších předpisů
               v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením   **) zákon č. 18/2004 Sb.,
               na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo    ve znění pozdějších předpisů
               v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením
               na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb,
               nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo
               získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do
               oblasti vzdělávání,
              b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání
               s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,
              c) profesní kvalifikace pro činnost realitního
               zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků
               dalšího vzdělávání*),
              d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**)"
------------------------- ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Oční optika        a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
               optometristy podle zvláštního právního předpisu*),
               nebo
              b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný
               oční optik nebo diplomovaný oční
               technik, nebo
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru       *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
               vzdělání oční optik nebo oční technik, nebo        a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
              d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné   zdravotnických povolání a k výkonu činností 
               kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost        souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
               vydaný zařízením akreditovaným podle           některých zákonů (zákon o nelékařských
               zvláštních právních předpisů, nebo zařízením       zdravotnických povoláních),  
               akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže       ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
               a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
               působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
               nebo
              e) profesní kvalifikace pro činnost optika pro brýlovou   **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších 
               techniku podle zvláštního právního předpisu**),          předpisů
               nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v nezávislém
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Průvodcovská činnost    a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní    
horská            kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle   *) zákon č. 179/2006 Sb., o
               zvláštního právního předpisu*), nebo           ověřování a uznávání výsledků
              b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o     dalšího vzdělávání a o změně
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost   některých zákonů (zákon
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních o uznávání výsledků dalšího
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem   vzdělávání)
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,   
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost   **) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               provozována, nebo                    
              c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru         ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)    pozdějších předpisů
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo           
              d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle      
               zvláštního právního předpisu***)
              
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Vodní záchranářská služba a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost  
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    **) vyhláška č. 447/2001 Sb., o
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    báňské záchranné službě, ve znění
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  vyhlášky č. 87/2006 Sb.
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,   
               v němž je živnost provozována, nebo          ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
              b) doklad o specializaci báňský záchranář**) - potápěč,  pozdějších předpisů
               nebo                          
              c) profesní kvalifikace pro činnost záchranáře na volné  ****) zákon č. 179/2006 Sb.,
               vodě, nebo pro činnost mistra plavčího podle      ve znění pozdějších předpisů
               zvláštního právního předpisu****), nebo 
              d) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu***)
-------------------------- -------------------------------------------------------     --------------------------------------              
Poskytování tělovýchovných a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném   *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
a sportovních služeb     na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo     
v oblasti ...       b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu,    pozdějších předpisů
               tělovýchovu a sport, nebo
              c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací
               institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací
               instituce tělovýchovných svazů), nebo
              e) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
               činnosti podle zvláštního právního předpisu***), nebo  ve znění pozdějších předpisů
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení
               (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním
               vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Péče o dítě do tří let   a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné    *) zákon č. 96/2004 Sb., o
věku v denním režimu     sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele podmínkách získávání a uznávání
               nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo      způsobilosti k výkonu nelékařských
               všeobecného sanitáře podle zvláštního právního     zdravotnických povolání a k výkonu
               předpisu,*), nebo                   činností souvisejících
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního    s poskytováním zdravotní péče
               pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách    a o změně některých souvisejících
               podle zvláštního právního předpisu**), nebo      zákonů (zákon o nelékařských
              c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele     zdravotnických povoláních), ve
               mateřské školy podle zvláštního právního předpisu***), znění pozdějších předpisů
               nebo                          **) zákon č. 108/2006 Sb., o
              d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do   sociálních službách, ve znění
               zahájení povinné školní docházky podle zvláštního   pozdějších předpisů
               právního předpisu****), nebo              ***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
              e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru        pracovnících a o změně některých zákonů, ve
               v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)   znění pozdějších předpisů
                nebo v pracovněprávním vztahu, nebo          ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů    
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle       *****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               zvláštního právního předpisu***)            pozdějších předpisů
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Činnosti, při kterých je  a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo   *) zákon č. 95/2004 Sb., o
porušována          zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*),  podmínkách získávání a uznávání
integrita lidské kůže     nebo                          odborné způsobilosti
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné    a specializované způsobilosti k
               sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře výkonu zdravotnického povolání
               nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního     lékaře, zubního lékaře
               právního předpisu**), nebo               a farmaceuta, ve znění zákona č.
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     125/2005 Sb.
               vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***)      
               nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro       **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
               činnosti, při kterých je porušována integrita lidské  zákona č. 125/2005 Sb.
               kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních 
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy    
               nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří     ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
               odvětví, v němž je živnost provozována, nebo      znění pozdějších předpisů
                  d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
               kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo
               jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
               při kterých je porušována integrita lidské kůže,
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
               nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
               v němž je živnost provozována, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
               o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
               při kterých je porušována integrita lidské kůže,
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
               nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
               odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
              f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky a pro    *****) zákon č. 179/2006 Sb.,
               některou z činností, při kterých je porušována integrita ve znění pozdějších předpisů"
               lidské kůže (odborník na permanentní make-up, piercér 
               nebo tatér) podle zvláštního právního předpisu*****), nebo 
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Masérské, rekondiční    a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a    *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění
a regenerační služby     specializovaná způsobilost v oboru specializace    zákona č. 125/2005 Sb.
               rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné  
               lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání         zákona č. 125/2005 Sb.
               fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého        
               a slabozrakého maséra podle zvláštního právního    ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               předpisu**), nebo                    
              c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
               studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného  znění pozdějších předpisů
               zaměření, nebo                      
              d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad    *****) zákon č. 179/2006 Sb.,
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní    ve znění pozdějších předpisů 
               činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní
               masáž podle zvláštního právního předpisu*****), nebo
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Provozování solárií    a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad      *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost 
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    pozdějších předpisů
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo   
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,    
               v němž je živnost provozována, nebo          
              b) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária    ***) zákon č. 179/2006 Sb., 
               podle zvláštního právního předpisu***), nebo      ve znění pozdějších předpisů
              c) doklad o vykonání     tříleté praxe v oboru v nezávislém  
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Kosmetické služby     a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               kosmetička, nebo                    
              b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
               v příslušném oboru, nebo                
              c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
               nebo
              d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního
               programu a studijního oboru zaměřeném na oblast
               živnosti, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
               v němž je živnost provozována, nebo
              f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky podle   ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
               zvláštního právního předpisu ***), nebo        ve znění pozdějších předpisů
              g) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              h) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu**), nebo
              i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Pedikúra, manikúra     a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               kosmetička, nebo                    
              b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
               v příslušném oboru, nebo                 
              c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
               nebo
              d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti
               studijního programu a studijního oboru zaměřeném
               na oblast živnosti, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              f) profesní kvalifikace pro činnost pedikérka a nehtová  ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
               designérka nebo manikérka a nehtová designérka podle  ve znění pozdějších předpisů
               zvláštního právního předpisu ***), nebo
              g) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
              h) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**), nebo
              i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona.
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Ostraha majetku a osob   a) vysokoškolské vzdělání, nebo               *) zákon č. 179/2006 Sb.,
              b) vyšší odborné vzdělání právnického,           ve znění pozdějších předpisů,
               bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru      **) zákon č. 18/2004 Sb.,
               bezpečnostním nebo právním, nebo             ve znění pozdějších předpisů,
              d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 
               osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
               o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
               činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
               zvláštních právních předpisů, zařízením
               akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 
               tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
               působnosti patří odvětví, v němž je živnost 
               provozována, nebo
              e) profesní kvalifikace pro činnost strážný
               podle zvláštního právního předpisu*), nebo
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace
               podle zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Služby soukromých     a) vysokoškolské vzdělání, nebo               *) zákon č. 179/2006 Sb.,
detektivů         b) vyšší odborné vzdělání právnického,            ve znění pozdějších předpisů,
               bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo                     
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou          **) zákon č. 18/2004 Sb.,
               v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo         ve znění pozdějších předpisů
              d) střední vzdělání s maturitní zkouškou          ostrahy a služby
               a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
               o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
               činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
               zvláštních právních předpisů, zařízením
               akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
               a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož 
               působnosti patří odvětví, v němž je živnost 
               provozována, nebo
              e) profesní kvalifikace pro činnost detektiv  
               koncipient podle zvláštního právního
                předpisu*), nebo
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle 
               zvláštního právního předpisu**) 
               
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Příloha 6
Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení
(K § 8a a 28)
1. Živnost volná v oboru činnosti
a) poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
b) poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
2. Živnost vázaná - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vybraná ustanovení novel
Čl.III zákona č. 286/1995 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění, o jehož vzniku bylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, a jeho zánik se řídí tímto zákonem.
2. Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona je povinen, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, s výjimkou povinností stanovených v bodu 7, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu, příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které podnikatel předložil v řízení podle dosavadních předpisů, anebo jedná-li se o živnost řemeslnou ve smyslu bodu 6. Živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení splnění podmínek provozování živnosti do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
3. Zjistí-li živnostenský úřad, že podmínky provozování živnosti jsou splněny, rozhodne o změně živnostenského listu nebo koncesní listiny. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti na živnost koncesovanou, místo rozhodnutí o změně vydá koncesní listinu. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, místo rozhodnutí o změně vydá živnostenský list. Pokud podnikatel na výzvu živnostenského úřadu nedoloží splnění podmínek provozování živnosti, jedná se o závažné porušení tohoto zákona. Vyplývá-li splnění podmínek z dokladů předložených podnikatelem živnostenskému úřadu v předcházejících řízeních, vydá živnostenský úřad rozhodnutí o změně, živnostenský list nebo koncesní listinu nejpozději do devíti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
4. Živnostenské oprávnění pro činnost, která podle tohoto zákona není živností, zaniká uplynutím lhůty jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; v téže lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění k podnikatelské činnosti, které získaly před jeho účinností. Uplynutím této lhůty tato oprávnění zanikají a po této lhůtě lze živnost provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění.
5. Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se projednají podle nové právní úpravy. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění, o pozastavení provozování živnosti a o postihu za neoprávněné podnikání, o kterých nebylo přede dnem účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle dosavadní právní úpravy, pokud není pro účastníka řízení právní úprava tohoto zákona příznivější.
6. Pro provozování živnosti řemeslné, která podle dosavadní úpravy byla živností volnou a která byla provozována na základě živnostenského listu, o jehož vydání bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se nepožaduje šest let splnění zvláštních podmínek pro provozování živnosti podle tohoto zákona.
7. Fyzická osoba s dlouhodobým pobytem na území České republiky, která provozuje ode dne účinnosti tohoto zákona živnost v režimu zahraniční osoby, může v podnikatelské činnosti, která je živností, pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění, které získala před jeho účinností. Pokud v této lhůtě nedoloží živnostenskému úřadu doklady o tom, že splnila podmínky stanovené tímto zákonem, oprávnění provozovat živnost uplynutím této lhůty zaniká.
8. Odpovědný zástupce musí splnit znalost českého jazyka podle § 11 odst. 2 nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.
9. Úkony provedené podle přechodných ustanovení tohoto zákona jsou osvobozeny od správních poplatků.
Čl.VI zákona č. 356/1999 Sb.
1. Živnostenská oprávnění, která vznikla přede dnem účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak. Právo pozůstalého manžela pokračovat v provozování živnosti podle předchozí právní úpravy, získané přede dnem účinnosti tohoto zákona, zůstává zachováno.
2. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění podle bodu 1 a jeho zánik se řídí tímto zákonem. Bezúhonnost podnikatele, kterému vzniklo živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadní právní úpravy; to neplatí, jestliže byl podnikatel pravomocně odsouzen pro trestný čin po účinnosti tohoto zákona.
3. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost vázanou nebo na živnost koncesovanou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny doložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto zákonem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předchozích řízení.
4. Předloží-li osoby uvedené v bodě 3 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad vydá živnostenský list nebo koncesní listinu, do nichž budou promítnuty změněné údaje. Při rozhodování o koncesi se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší. Osobám, které ve lhůtě stanovené v bodě 3 nepředloží doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
5. Došlo-li ze zákona ke změně živnosti volné ohlašovací na živnost ohlašovací řemeslnou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny sdělit živnostenskému úřadu údaje potřebné k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost podle nové právní úpravy. Splní-li podnikatel tuto povinnost ve stanovené lhůtě, není povinen dokládat živnostenskému úřadu splnění podmínek odborné způsobilosti a živnostenský úřad mu vydá živnostenský list. Nesplní-li podnikatel povinnost podle věty druhé, živnostenský úřad podnikateli neprodleně živnostenské oprávnění zruší.
6. Došlo-li tímto zákonem pouze ke změně názvu živnosti, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list nebo koncesní listinu s novým názvem živnosti.
7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli průkaz živnostenského oprávnění, do něhož bude tato změna promítnuta.
8. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě nebo více samostatných živností, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne jeho účinnosti jsou povinny doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předcházejících řízení.
9. Doloží-li osoby uvedené v bodě 8 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, provede změnu živnostenského listu vydáním živnostenských listů se změněnými údaji nebo rozhodne o udělení koncesí a vydá koncesní listiny. Při rozhodování o koncesích se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
10. Nesplní-li osoby uvedené v bodě 8 ve stanovené lhůtě povinnost doložit doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle tohoto zákona, živnostenský úřad jim neprodleně živnostenské oprávnění zruší.
11. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona pro živnost, u níž došlo ke změně zvláštních podmínek provozování živnosti, aniž by současně došlo ke změně podle bodu 3, musí prokázat živnostenskému úřadu splnění odborné způsobilosti pouze u odpovědného zástupce, je-li ustanovován až po dni účinnosti tohoto zákona.
12. Živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která podle tohoto zákona již není živností, zaniká uplynutím 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; v této lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. Na skutečnost, že se nadále nejedná o živnost, živnostenský úřad podnikatele písemně upozorní ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
13. Podnikatel, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona předložit živnostenskému úřadu seznam činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčími prvky technologického procesu.
14. Živnostenský úřad je povinen podnikateli, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, vydat po splnění povinnosti podnikatele podle bodu 13 jako přílohu živnostenského listu seznam živností podle § 7a odst. 8 tohoto zákona.
15. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen na výzvu živnostenského úřadu oznámit živnostenskému úřadu údaje o svém místě podnikání, sídle nebo organizační složce zahraniční osoby umístěné na území České republiky v souladu s § 45 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c), pokud tyto údaje živnostenský úřad nemá z předcházejících řízení. Oznamovací povinnost ve smyslu tohoto ustanovení se vztahuje i na podnikatele, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až zápisem do obchodního rejstříku provedeným po účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad provede změnu průkazu živnostenského oprávnění do 6 měsíců ode dne oznámení uvedených údajů.
16. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen živnostenskému úřadu do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona doložit doklady o vlastnickém nebo jiném právu k objektům nebo místnostem, v nichž je umístěno sídlo, místo podnikání (liší-li se místo podnikání od bydliště) nebo organizační složka zahraniční osoby umístěné na území České republiky. Tato povinnost se vztahuje též na podnikatele, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až následným zápisem do obchodního rejstříku po účinnosti tohoto zákona.
17. Živnostenský úřad je povinen vydat na žádost podnikatele, kterému byl vydán průkaz živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost přede dnem účinnosti tohoto zákona, koncesní listinu podle § 54, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti.
18. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list.
19. Žádost o koncesi pro provozování živnosti, která se stala v důsledku právní úpravy tohoto zákona živností ohlašovací, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se považuje za ohlášení živnosti.
20. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona, vztahující se k živnosti, která je podle tohoto zákona živností koncesovanou, se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto zákona.
21. Žádosti o udělení koncese podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se projednají podle nové právní úpravy.
22. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ohlášení podle bodu 19, se projednají podle nové právní úpravy.
23. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění a o pozastavení provozování živnosti, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle nové právní úpravy, není-li dosavadní právní úprava pro účastníka řízení příznivější.
24. Zahraniční fyzická osoba, která provozuje živnost na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona a která není podnikatelem v zahraničí a na území České republiky má zřízený podnik, je povinna doklad o splnění podmínky pobytu za účelem podnikání (§ 5 odst. 4) doložit živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, vyplývá-li pro něj tato povinnost z § 5 odst. 4. Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení zákona (§ 58 odst. 2).
25. Průkazy živnostenského oprávnění, které byly vydány podle dosavadní právní úpravy pro živnosti volné ohlašovací a jejichž název předmětu podnikání neodpovídá seznamu vydanému podle § 73a, je živnostenský úřad povinen, po projednání s podnikatelem, nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy, a to do 3 let ode dne účinnosti nařízení vlády vydaného podle § 73a.
26. Úkony provedené podle bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 a 25 nepodléhají správnímu poplatku.
Čl.IV zákona č. 124/2000 Sb.
1. Platnost oprávnění vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány státní báňské správy organizacím a podnikajícím fyzickým osobám před 1. lednem 1993 končí uplynutím tří let ode dne účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná po 31. prosinci 1992 zůstávají v platnosti.
2. Platnost osvědčení vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány státní báňské správy fyzickým osobám před nabytím účinnosti tohoto zákona končí uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živností vázaných skupiny 202 přílohy č. 2 živnostenského zákona opravňují k provozování živností v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.
4. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení". Opravňují k provozování živnosti v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.
5. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Projektování elektrických zařízení" a živnostenská oprávnění vydaná k výrobě rozvaděčů se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti ohlašovací volné s tímto předmětem podnikání.
6. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živností vázaných skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti řemeslné skupiny 105 přílohy č. 1 živnostenského zákona: Elektrické stroje a přístroje "Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Instalace a opravy elektronických zařízení".
7. Živnostenský úřad vydá podnikatelům provozujícím živnost na základě živnostenských oprávnění získaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedených v bodech 3 až 6, nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské listy s předmětem podnikání podle právní úpravy stanovené tímto zákonem.
Čl. IV zákona č. 149/2000 Sb.
1. Prodejci vyhrazených léčiv, kteří nabyli živnostenské oprávnění k prodeji vyhrazených léčiv před účinností tohoto zákona, jsou povinni ohlásit tuto skutečnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Za nesplnění této povinnosti je možno uložit prodejci vyhrazených léčiv pokutu podle živnostenského zákona.
ČÁST TŘETÍ zákona č. 309/2000 Sb.
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
  
§ 34
1. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění k živnostem uvedeným v tomto zákoně, u nichž došlo ke změně odborné způsobilosti, jsou povinni doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti podle tohoto zákona ve lhůtě dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti a nevztahuje se na ně povinnost uvedená v čl. VI (přechodná ustanovení) zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
2. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě živnosti, živnostenská oprávnění zůstávají zachována a živnostenský úřad je povinen vydat průkazy živnostenského oprávnění v souladu s tímto zákonem ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. IV zákona č. 409/2000 Sb.
Nepředložila-li osoba, která získala živnostenské oprávnění pro živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doklad o získání odborné způsobilosti, živnostenský úřad jí živnostenské oprávnění neprodleně zruší.
§ 86 zákona č. 119/2002 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" nebo "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, v rozsahu zahrnujícím vývoj, výrobu, opravy nebo úpravy nebo znehodnocování střeliva, musí nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
(2) Předloží-li osoby uvedené v odstavci 1 živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona, postupuje živnostenský úřad při rozhodování o koncesi podle § 53 a 54. Stanovisko podle 52 se nevyžaduje.
(3) Živnostenská oprávnění v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona", "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní" a "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona a v koncesované živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu vojenského střeliva, získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona, se považují za živnostenská oprávnění s předmětem podnikání podle nové právní úpravy. Živnostenský úřad vydá ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající koncesní listinu.
(4) Při rozhodování o žádosti o koncesi, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle nové právní úpravy, včetně povinnosti vyžádat si stanoviska podle § 52 a 53.
(5) Úkony provedené podle odstavců 2 a 3 jsou osvobozeny od správních poplatků.
Čl.II zákona č. 174/2002 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
2. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona. Úkony podle předchozí věty nepodléhají správnímu poplatku.
3. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané s předmětem vymezeným jako "Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy", která byla doručená živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona a u kterých nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.
Čl.IX zákona č. 308/2002 Sb.
Přechodné ustanovení
Živnostenské oprávnění, na jehož základě byla dosud provozována živnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou, pozbývá platnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona držitel živnostenského oprávnění podle věty první doloží živnostenskému úřadu doklady uvedené v § 50.
Čl.IV zákona č. 130/2003 Sb.
Přechodné ustanovení
Živnostenská oprávnění vydaná v souladu s přílohou č. 3 skupinou 315 "Zdravotnické prostředky" k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že rozhodnutí o udělení koncese a koncesní listiny se považují za průkazy živnostenského oprávnění pro novou vázanou živnost uvedenou v příloze č. 2 ve skupině 214 "Ostatní".
Čl.V zákona č. 274/2003 Sb.
Přechodné ustanovení
Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list s novým názvem živnosti podle tohoto zákona při první změně živnostenského listu provedené na základě oznámení změn a doplnění, týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti. Tento úkon živnostenského úřadu nepodléhá správnímu poplatku.
Čl.IV zákona č. 354/2003 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů1) (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", zanikají uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.
2. Právnické a fyzické osoby, kterým trvá ke dni účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované živnosti "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", musí před uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat o udělení koncese, předložit živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují odbornou způsobilost, sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle § 3a odst. 3 zákona o lihu. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.
3. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 živnostenského zákona přede dnem účinnosti tohoto zákona. Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle tohoto zákona.
Čl.XIII zákona č. 438/2003 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem 1. ledna 2004 pro provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" se od tohoto data považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence".
2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou, skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" je živnostenský úřad povinen do 1. ledna 2006 po projednání s podnikatelem nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle přílohy č. 2 živnostenského zákona ve znění čl. XII tohoto zákona. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.
Čl. II zákona č. 167/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Fyzické a právnické osoby, které získaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávnění k podnikání v činnosti, která se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stala živností ohlašovací, mohou pokračovat v jejím provozování. Jsou však povinny do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit provozování této živnosti příslušnému živnostenskému úřadu podle § 45 a doložit doklady podle § 46 živnostenského zákona. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k podnikání jim uplynutím uvedené lhůty zaniká.
3. Průkazy živnostenských oprávnění, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro živnosti, u kterých došlo tímto zákonem k přeřazení ze živností koncesovaných do živností ohlašovacích, zůstávají v platnosti a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za průkazy živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací, není-li dále stanoveno jinak. Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list v případě změny oznámené podle § 49 živnostenského zákona.
4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke sloučení živnosti ohlašovací vázané a živnosti koncesované v živnost ohlašovací vázanou, živnostenský úřad vydá živnostenský list pro tuto živnost podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámené změny podle § 49 živnostenského zákona. Rozsah předmětu podnikání na nově vydaném živnostenském listu se řídí rozsahem živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 nebo podle § 56 živnostenského zákona.
6. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti ohlašovací vázané na živnost ohlašovací volnou, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.
7. Podnikateli, který získal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění pro živnost "Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny", vydá živnostenský úřad živnostenský list pro výrobu těchto zařízení v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podnikatel již oprávnění k této činnosti nemá. Pro živnost "Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny" vydá živnostenský úřad živnostenský list na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.
8. Podnikatel, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění k činnosti, která je předmětem živnosti "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" podle tohoto zákona a hodlá nadále provozovat tuto živnost, je povinen do dvanácti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit živnostenskému úřadu, že hodlá provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá provozovat nad rámec této živnosti další činnost podle živnostenského oprávnění zahrnujícího uvedenou živnost vydaného před účinností tohoto zákona. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad vydá živnostenský list pro živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" s předmětem podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, aniž by podnikatel musel prokazovat splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, popřípadě živnostenský úřad změní nebo zruší živnostenské oprávnění vydané podle předchozí právní úpravy. Neoznámí-li podnikatel, že hodlá provozovat živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" živnostenskému úřadu, jeho živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti marným uplynutím lhůty uvedené ve větě první zaniká. Toto ustanovení platí obdobně pro živnost "kamnářství".
9. Vydání změny průkazu živnostenského oprávnění podle přechodných ustanovení tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku, jedná-li se o změnu v předmětu podnikání v důsledku změn provedených tímto zákonem.
10. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle nové právní úpravy.
§ 90 zákona č. 499/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou "vedení spisovny", zanikají uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Právnické a fyzické osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované živnosti "vedení spisovny", musí ve lhůtě podle odstavce 1 požádat o udělení koncese a žádost doložit doklady prokazujícími splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.
(3) Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované "vedení spisovny" se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle nové právní úpravy.
(4) Úkony provedené podle odstavců 1 a 2 jsou osvobozeny od správních poplatků.
Čl.III zákona č. 58/2005 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní živnostenská oprávnění pro živnost "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak.
2. Živnostenský úřad vydá podnikateli, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro vázanou živnost "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků", průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy v úplném nebo částečném rozsahu na žádost podnikatele nebo na základě oznámení změny ohlášené podle § 49 živnostenského zákona. Vydání průkazu týkající se změny názvu živnosti nepodléhá správnímu poplatku.
Čl.IX zákona č. 95/2005 Sb.
Přechodná ustanovení
Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Provozování poštovních služeb", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti a považují se za oprávnění k provozování volné živnosti "Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb". Živnostenský úřad provede změnu názvu živnosti na průkazu živnostenského oprávnění na žádost podnikatele nebo při první změně oznámené podle § 49 živnostenského zákona. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané "Provozování poštovních služeb" doručená živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.
Čl.III zákona č. 131/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění, která trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Živnostenský úřad vydá fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami, nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" nebo pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče", živnostenský list podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na její žádost nebo nejpozději na základě změny oznámené fyzickou nebo právnickou osobou podle § 49 živnostenského zákona.
3. Fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin", vydá živnostenský úřad na její žádost průkaz živnostenského oprávnění s uvedením předmětu podnikání "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky" a "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech", a to na její žádost, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Vydání živnostenského listu nebo změna živnostenského listu podle bodů 1 až 3 nepodléhá správnímu poplatku.
5. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III zákona č. 191/2006 Sb.
1. Zařízení lyžařských vleků se považují za provozně způsobilá za podmínky, že nejpozději do šestnácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona požádá provozovatel lyžařského vleku Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (§ 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů). Nepožádá-li provozovatel v této lhůtě o vydání průkazu způsobilosti, pozbývá uplynutím této lhůty zařízení provozní způsobilosti.
2. V provozování lyžařského vleku mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají. Fyzické nebo právnické osoby provozující lyžařský vlek předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě deset měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené živnostenským zákonem, nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list k provozování lyžařského vleku.
Čl.IV zákona č. 212/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství emisí skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fyzickým osobám živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně ohlášené podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto zákona.
2. Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.
Čl.XIII zákona č. 214/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění pro volnou ohlašovací živnost u právnické osoby se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Rozhodnutí o pozastavení provozování volné ohlašovací živnosti u právnické osoby z důvodu neustanovení odpovědného zástupce pozbývá právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti zákona č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k výkonu takové živnosti živnostenského oprávnění k této řemeslné živnosti.
Čl.VI zákona č. 225/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky" se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané, skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení".
2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky", je živnostenský úřad povinen na žádost podnikatele nebo při první změně ohlášené podnikatelem podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VI zákona č. 315/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem podnikání "Provádění veřejných dražeb", která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za oprávnění k provozování živnosti "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných", není-li dále stanoveno něco jiného.
2. Živnostenský úřad vydá na žádost podnikatele, který provozuje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona živnost s předmětem podnikání "Provádění veřejných dražeb" a který hodlá nadále provozovat pouze veřejné dražby dobrovolné, novou koncesní listinu s předmětem podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Vydání nové koncesní listiny nepodléhá správnímu poplatku.
3. Osoby, které jsou podle dosavadních právních předpisů oprávněny k činnosti, která je koncesovanou živností "Provádění veřejných dražeb", a které hodlají nadále provozovat též veřejné dražby nedobrovolné, jsou povinny ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti, pokud je živnostenský úřad nemá k dispozici již z předchozích řízení, a prokázat splnění podmínek podle § 6 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Doloží-li tyto osoby doklady a splní-li podmínky uvedené ve větě první tohoto odstavce, živnostenský úřad vydá rozhodnutí, kterým změní rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní listinu se změněnými údaji. Neučiní-li tak tyto osoby, živnostenský úřad vydá rozhodnutí, kterým změní rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní listinu v rozsahu provádění veřejných dražeb dobrovolných. Tyto úkony nepodléhají správnímu poplatku.
4. Řízení ve věci udělení koncese "Provádění veřejných dražeb" zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.XIV zákona č. 296/2007 Sb.
Přechodné ustanovení
V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 13 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje i na správce konkursní podstaty; pokud správce konkursní podstaty pokračuje v živnosti při úmrtí podnikatele, použije se ustanovení § 57 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 130/2008 Sb.
Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona
1. Právo provozovat živnosti, které jsou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dílčími činnostmi v rámci živnosti provozované průmyslovým způsobem, zůstává zachováno. Živnostenský úřad místně příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky podniku) vyzve do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona podnikatele k doložení dokladů o odborné způsobilosti, pokud ji nová právní úprava vyžaduje. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k doložení dokladů. Jestliže podnikatel živnostenskému úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáže splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění pro uvedenou živnost zruší.
2. Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny podle § 49 nebo 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Řízení o udělení a změně koncese zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Řízení o správních deliktech, které nebylo pravomocně skončeno ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není úprava podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro účastníka řízení výhodnější.
5. Došlo-li tímto zákonem ke změně vázané živnosti na živnost řemeslnou, doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro živnost vázanou, se považují za doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností ohlašovacích, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí při sloučení živností ohlašovacích vázaných, splňují-li osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona provozovaly živnosti uvedené ve větě první nebo pro ně byly ustanoveny odpovědnými zástupci, odbornou způsobilost požadovanou novou právní úpravou pouze pro provozování živnosti v částečném rozsahu. V tomto případě je podnikatel oprávněn k provozování vázané živnosti ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v rozsahu oprávnění zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností koncesovaných, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti, která je podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné v plném rozsahu.
9. Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky č. 235/2000 Sb., vykonané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky podniku) provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s obory činností podle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při první ohlášené změně nebo na žádost podnikatele.
11. Oprávnění k projektování pozemkových úprav podle dosavadních právních předpisů zůstávají zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozoval uvedenou činnost a hodlá v jejím provozování pokračovat, je povinen tuto skutečnost oznámit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede neprodleně zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty právo provozovat tuto živnost zaniká.
12. V případě, že bylo před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončeno řízení pro překážku provozování živnosti z důvodu zrušení konkurzu pro splnění rozvrhového usnesení, řízení se zastaví.
Čl. XVII zákona č. 189/2008 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona provozoval v rámci živnosti „Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c) končetinových ortéz, d) měkkých bandáží“ i činnost, která ode dne účinnosti tohoto zákona není živností, může v této činnosti pokračovat do 31. prosince 2010. Po uplynutí této doby oprávnění k provozování této činnosti zaniká.
2. Odborná způsobilost doložená přede dnem účinnosti tohoto zákona pro živnost „Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c) končetinových ortéz, d) měkkých bandáží“ se považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za odbornou způsobilost pro živnost „Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží“.
Čl. XXVII zákona č. 254/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Nedokončená řízení ve věci udělení koncese „Směnárenská činnost“ se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15 pracovních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese a doklady připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.
Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
2. Fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na požádání příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti směřující k ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle přílohy č. 5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a tohoto zákona.
Čl. XXII zákona č. 227/2009 Sb.
zrušen
 
§ 26 zákona č. 145/2010 Sb.
Přechodná ustanovení
Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.
Čl. VIII zákona č. 155/2010 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
2. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínky odborné způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce; to neplatí, pokud splnění odborné způsobilosti již podnikatel živnostenskému úřadu prokázal. Pokud podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.
3. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na žádost živnostenského úřadu doložit, že činnosti, které jsou obsahem uvedených živností, zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. V zákona č. 119/2012 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba“ podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou oprávněni provozovat živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní úpravy, není-li dále stanoveno jinak.
2. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“, jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. Živnostenský úřad zapíše změnu rozsahu předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - taxislužba“, jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“. Živnostenský úřad zapíše změnu rozsahu předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava - mezinárodní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava - vnitrostátní veřejná linková“, „Silniční motorová doprava - vnitrostátní zvláštní linková“, „Silniční motorová doprava - mezinárodní linková“, nebo „Silniční motorová doprava - mezinárodní kyvadlová“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tak, že změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ nebo „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle věty první a změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.
5. Podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnost silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle věty první a omezí rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“.
6. Řízení o udělení koncese „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba“ zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud není ze žádosti zřejmý předmět podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro nějž se udělení koncese požaduje, vyzve živnostenský úřad žadatele k upřesnění předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Má-li být v řízení udělena koncese pro předmět podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, vyzve živnostenský úřad žadatele k doplnění dokladů prokazujících splnění podmínek pro udělení koncese podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Podání žádosti o změnu předmětu podnikání podle bodů 4 a 5 je osvobozeno od správního poplatku.
Čl. II zákona č. 169/2012 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Zemřel-li podnikatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou osoby uvedené v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněny pokračovat v provozování živnosti do ukončení řízení o dědictví na základě oprávnění zemřelého podnikatele. Tuto skutečnost jsou povinny oznámit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu, neučinily-li tak přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, pokud nepokračuje v provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce.
2. Jestliže přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oznámily osoby uvedené v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, že budou pokračovat v provozování živnosti, a nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, mohou pokračovat v živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele za podmínek stanovených v § 13 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právní úpravy, která je pro podnikatele příznivější.
Čl. IV zákona č. 199/2012 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění vydaná k vázané živnosti s předmětem podnikání „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ a ke koncesované živnosti s předmětem podnikání „Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin“, vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
2. Podnikatel, kterému do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti s předmětem podnikání „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování volné živnosti s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“.
3. Živnostenský úřad zapíše do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnu předmětu podnikání podle bodu 2 do živnostenského rejstříku a zároveň zapíše do tohoto rejstříku obor činnosti živnosti volné „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“.
4. Živnostenské oprávnění podle bodů 2 a 3 se do doby vydání nového výpisu ze živnostenského rejstříku prokazuje dosavadním výpisem ze živnostenského rejstříku.
Čl. VII zákona č. 221/2012 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení ve věci oboru činnosti náležející do živnosti volné „Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb“ zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni nedokončená, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.
Čl. IV zákona č. 234/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, může po účinnosti tohoto zákona v uvedené činnosti pokračovat po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro „Výrobu a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doloží doklady požadované podle nové právní úpravy, nemá-li je živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení, může ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v prodeji pohonných hmot jinde než na čerpací stanici na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli zaniká.
2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.
Čl. VII zákona č. 303/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Živnostenský úřad provede zápis změny údajů do živnostenského rejstříku, vyvolané účinností tohoto zákona, nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 309/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.
Čl. II zákona č. 140/2014 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 46 odst. 6 věty druhé zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na ty podnikatele, kteří doložili doklady obecnímu živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Živnostenská oprávnění nabytá podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
4. Doklady o odborné způsobilosti, kterými byla v souladu s právní úpravou účinnou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prokázána odborná způsobilost pro získání koncese pro živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ se v případě, že byla koncese pravomocně udělena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za doklady o odborné způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 73 zákona č. 206/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ v úplném rozsahu nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání „provádění trhacích prací“, jsou oprávněni po nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), provozovat živnost „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ v rozsahu předmětu podnikání „provádění trhacích prací“. Živnostenský úřad provede zápis změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
(3) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ v úplném rozsahu nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání „provádění ohňostrojných prací“, jsou oprávněni po dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), provozovat vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v rozsahu předmětu podnikání „provádění ohňostrojných prací“. Živnostenský úřad provede zápis změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
(4) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Pokud hodlají po uplynutí doby uvedené ve větě první v provozování uvedených činností pokračovat, jsou povinni před uplynutím této doby ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit odbornou způsobilost požadovanou pro provozování uvedené živnosti.
(5) Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
(6) Úkony provedené podle odstavců 2 až 4 jsou osvobozeny od správních poplatků.
Čl. V zákona č. 267/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění s předmětem podnikání „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
2. Živnostenský úřad zapíše změny podle tohoto zákona týkající se předmětu podnikání uvedeného v bodě 1 do živnostenského rejstříku nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.IV zákona č. 126/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. VI zákona č. 229/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provádění výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ničení, delaborace, skladování, nákupu, prodeje a skladování munice, může v uvedené činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud hodlá v provozování uvedených činností pokračovat i po uplynutí doby uvedené ve větě první, je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je nemá živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení. Podá-li žádost do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v provozování živnosti pokračovat až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo o změně rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o její udělení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty.
2. Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.
 
§ 48 zákona č. 65/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Kontrola dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 289/2017 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování vázané živnosti "Zpracování návrhu katalogizačních dat podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona", je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v plném rozsahu. Živnostenský úřad provede do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zápis změny živnosti v živnostenském rejstříku, v němž u živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" uvede obor činnosti "60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků" a vydá podnikateli výpis podle § 47 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vydání výpisu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.
Čl.IV zákona č. 111/2018 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění pro koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře" a volnou živnost "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.
2. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře" podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb" pouze v rozsahu předmětu podnikání "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů". Změnu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře" nebo volnou živnost "Výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a který do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádá o koncesi "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb" nebo o změnu koncese v rozsahu předmětu podnikání "Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb", je oprávněn zprostředkovávat spojené cestovní služby na základě svého dosavadního oprávnění až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení. Úkony provedené podle tohoto bodu jsou osvobozeny od správních poplatků.
4. Žádosti o vydání koncese pro "Provozování cestovní kanceláře", o kterých nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se projednají podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 171/2018 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, může provozovat tuto činnost v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ohlášení živnosti vázané podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.
 
§ 25 zákona č. 39/2020 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu poplatku.
2. Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VII zákona č. 527/2020 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Podmínku podle § 8a zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje živnostenskou činnost podle přílohy č. 6 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje živnost volnou v oboru činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ohlásí výkon tohoto oboru činnosti podle § 28 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III zákona č. 217/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče" podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní úpravy, není-li dále stanoveno jinak.
2. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí". Živnostenský úřad zapíše změnu názvu předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad na žádost podnikatele nebo při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" a "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí", "Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí" a "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí". Živnostenský úřad zapíše změnu rozsahu předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad na žádost podnikatele nebo při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" a nebyl oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a hodlá po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí", je do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinen požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení je žadatel oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní úpravy. Splňuje-li žadatel podmínku usazení, dobré pověsti, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti, živnostenský úřad změní v rozhodnutí o udělení koncese rozsah předmětu podnikání na "Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí" a "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí". Není-li žádosti vyhověno, živnostenský úřad změní v rozhodnutí o udělení koncese rozsah předmětu podnikání na "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí". Není-li žádost podána do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, živnostenský úřad neprodleně zapíše do živnostenského rejstříku změnu rozsahu předmětu podnikání na "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí" a vydá výpis z živnostenského rejstříku. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad na žádost podnikatele nebo při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Úkony provedené podle tohoto bodu jsou osvobozeny od správních poplatků.
5. Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podána žádost o vydání koncese pro koncesovanou živnost s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí", o níž nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, a žadatel ani na výzvu živnostenského úřadu nedoložil doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo nesplňuje podmínku dobré pověsti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad o vydání koncese pro koncesovanou živnost s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Čl.II zákona č. 416/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Byla-li živnost ohlášena, nebo žádost o koncesi podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 251/2023 Sb.
neplatil
1) § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb.
2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
2a) Zákon č. 121/2000 Sb.
2b) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
2d) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
2e) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.
6a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
7) Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.
8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
8b) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.
9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb.
11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.
11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
13b) Zákon č. 256/2004 Sb.
13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
19) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
20) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
22c) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
23f) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
23g) § 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
23i) § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
23j) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
23m) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
23o) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
23p) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
23p) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
23q) Zákon č. 179/2006 Sb.
24a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24c) § 503 občanského zákoníku.
25a) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.
25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
25c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
25d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
27) § 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
28a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
28b) Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
29) § 1553 až 1560 občanského zákoníku.
§ 157 až 159 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
29a) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
29b) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
29c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
29e) Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
29f) § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
29g) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
30) Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
30a) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.
31) Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31a) § 45, 46a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31a) § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
31b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 226/2002 Sb.
31b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 226/2002 Sb.
31c) Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zemědělství ČR č. 525/1992 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností.
31d) § 108 zákona č. 561/2004 Sb.
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
31e) § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.
31g) § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
33) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
36a) § 503 odst. 2 občanského zákoníku.
36i) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
37) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
38a) § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
38b) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
38b) § 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
38c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
38e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
39) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
42) Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
43) § 36a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
44) § 36a odst. 4 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.
46) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
47) § 352 až 354 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.
52) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb.
53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
54) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb.
55) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
55a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
56) § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
57) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
58) § 33 občanského zákoníku.
59) § 197, 203 až 205 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
60) § 1448 až 1456 občanského zákoníku.
61) Článek 23 a článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
62) Článek 11 odst. 1 písm. a) a článek 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
63) Čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.
64) Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
66) Článek 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.
67) Článek 14 odst. 1 a 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
69) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
70) Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
71) Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
72) Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.