Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Vydáno:

V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou vykonává od roku 2009. Ochránce se za tuto dobu opakovaně setkával s podněty rodičů, kteří usilovali o úpravu školního stravování pro své děti a nebyli spokojeni s tím, jak škola s jejich žádostí naložila. Tento článek si klade za cíl shrnout hlavní závěry ochránce obsažené ve sborníku k tomuto tématu a poskytnout základní informace o povinnostech, které při poskytování stravování pro školy vyplývají z antidiskriminačního zákona.1)

Související dokumenty

Zákony

198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela vyhlášky o školním stravování
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Výroční zpráva o činnosti školy
Hygiena potravin a legislativa
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Žákovská a studentská samospráva
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Výpověď smlouvy o ubytování
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek

Poradna

Soukromá škola - stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Jmenování ředitele
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ