Školská rada z pohledu legislativy

Vydáno:

Školský zákon, navazujíce na tradici „rady školy“, zakotvil jako vnitřní orgán školy podílející se na jejím chodu a správě školskou radu. Jako půdu pro dialog, vytváření rozumných pravidel za účasti všech zástupců vzdělávacího procesu, jako rozložení odpovědnosti mezi ředitele, zřizovatele, učitele i samotné žáky a jejich rodiče. Povinné zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách, jakož i kompetence rozdělené mezi jednotlivé účastníky, se snaží vytvořit tomuto modelu žádoucí zákonný rámec.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Právní postavení školské rady
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Zápis z jednání školské rady
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Konání pedagogické rady
Školský rejstřík
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Zápisová turistika
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy