Školská rada z pohledu legislativy

Vydáno:

Školský zákon, navazujíce na tradici „rady školy“, zakotvil jako vnitřní orgán školy podílející se na jejím chodu a správě školskou radu. Jako půdu pro dialog, vytváření rozumných pravidel za účasti všech zástupců vzdělávacího procesu, jako rozložení odpovědnosti mezi ředitele, zřizovatele, učitele i samotné žáky a jejich rodiče. Povinné zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách, jakož i kompetence rozdělené mezi jednotlivé účastníky, se snaží vytvořit tomuto modelu žádoucí zákonný rámec.

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Právní postavení školské rady
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Zápis z jednání školské rady
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Konání pedagogické rady
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Hygiena potravin a legislativa
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách

Poradna

Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Přítomnost zřizovatele ve škole
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Odvolání ředitele školy
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Volby do školské rady a pravidla jejího fungování
Výkon veřejné funkce
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)