Konání pedagogické rady

Školský zákon, ani jiný právní předpis neupravuje pravidla konání pedagogických rad.

Související dokumenty

Pracovní situace

Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Právní postavení školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Vedení porad
Školy s rozšířenou výukou
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Novela maturitní vyhlášky
Hygiena potravin a legislativa

Poradna

Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)