Činnost školské rady

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Školská rada - základní údaje
Školská rada z pohledu legislativy
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Kalendář
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy