Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu

Vydáno:

Legislativní pohled

Související dokumenty

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/1964 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Výroční zpráva o činnosti školy
Malotřídní základní škola
Žákovská a studentská samospráva
Školská rada z pohledu legislativy
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Organizační řád školy
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Kalendář
Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?
Právní postavení školské rady

Poradna

Přímá vyučovací povinnost
Zřizovatel
Jmenování ředitele
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání