Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu

Legislativní pohled

Související dokumenty

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Výroční zpráva o činnosti školy
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Malotřídní základní škola
Žákovská a studentská samospráva
Kalendář
Školská rada z pohledu legislativy
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Organizační řád školy

Poradna

Jmenování ředitele
Přímá vyučovací povinnost
Zřizovatel
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Přítomnost zřizovatele ve škole
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Odvolání ředitele školy
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Výkon veřejné funkce
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Zřizovatel
Vzdání se funkce
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/1964 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků