Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech

Vydáno:

Cílem autorů je pomoci školám a školským zařízením při vytváření smysluplného, konzistentního a obsahově správného systému interních předpisů (např. organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, pracovního řádu). 

Zaměstnavatelé – příspěvkové organizace v textu naleznou důležité informace, díky kterým zhodnotí plánované uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem nebo jmenování vedoucího zaměstnance z úhlu pohledu organizační struktury zaměstnavatele, druhu práce zaměstnance, povinnosti zaměstnance jmenovat na vedoucí pracovní místo nebo s ním uzavřít pracovní smlouvu.

 

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Založení a vznik pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Informování o obsahu pracovního poměru
Postup před vznikem pracovního poměru
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Zkušební doba
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Předávací protokol
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Přímá vyučovací povinnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Zákon o ochraně oznamovatelů
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Dodatek ke smlouvě
Uznání praxe učitelů
Pracovní poměr na dobu určitou
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků