Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech

Cílem autorů je pomoci školám a školským zařízením při vytváření smysluplného, konzistentního a obsahově správného systému interních předpisů (např. organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, pracovního řádu). 

Zaměstnavatelé – příspěvkové organizace v textu naleznou důležité informace, díky kterým zhodnotí plánované uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem nebo jmenování vedoucího zaměstnance z úhlu pohledu organizační struktury zaměstnavatele, druhu práce zaměstnance, povinnosti zaměstnance jmenovat na vedoucí pracovní místo nebo s ním uzavřít pracovní smlouvu.

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Založení a vznik pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Postup před vznikem pracovního poměru
Informování o obsahu pracovního poměru
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Zkušební doba
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Předávací protokol
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Specifika řízení soukromé a církevní školy

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Dodatek ke smlouvě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Přímá vyučovací povinnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Zákon o ochraně oznamovatelů
Výpověď
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě