Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ

Vydáno:

Škola je z pohledu práva tzv. právnickou osobou. Jedná se tedy o uměle vytvořený subjekt, který není schopen jednat sám, ale při jakémkoliv právním jednání musí být vždy zastoupen. Tento článek se věnuje tomu, kdo a v jakých situacích může školu zastupovat a činit jménem školy právní jednání.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Výroční zpráva o činnosti školy
Malotřídní základní škola
Žákovská a studentská samospráva
Organizační řád školy
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Školská rada z pohledu legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Hodnocení a evaluace
Nástroje vlastního hodnocení

Poradna

Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva