Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ

Vydáno:

Škola je z pohledu práva tzv. právnickou osobou. Jedná se tedy o uměle vytvořený subjekt, který není schopen jednat sám, ale při jakémkoliv právním jednání musí být vždy zastoupen. Tento článek se věnuje tomu, kdo a v jakých situacích může školu zastupovat a činit jménem školy právní jednání.

Související dokumenty

Pracovní situace

Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Výroční zpráva o činnosti školy
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Malotřídní základní škola
Žákovská a studentská samospráva
Organizační řád školy
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Vyloučení ze zkoušky
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ

Poradna

Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů