Malotřídní základní škola

Vydáno:

  • Základní informace
  • Skutečnosti specifické pro „malotřídní“ školy 
  • Zařazování žáků do tříd
  • Označování tříd, označování tříd na vysvědčení
  • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Lyžařský výcvik
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Žákovská a studentská samospráva
Organizační řád školy
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech

Poradna

Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Zástup
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Nehodnocení
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Vzdání se funkce
Odpolední vyučování 1. stupeň