Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity

Vydáno:

V tomto textu bude komentováno několik obecně platných zásad a účelově vybraných činností, které mohou být provozovány na různých mimoškolních akcích, a proto o nich pojednáváme souborně.

Související dokumenty

Pracovní situace

Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Lyžařský výcvik
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Doprovod žáka do nemocnice
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?

Poradna

Třídní kniha, katalogový list žáka
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
IVP

Zákony

37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných