Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky

Vydáno:

Jelikož škola zajišťuje dohled nad nezletilými dětmi a žáky svými zaměstnanci (výjimku představuje pouze soukromá či církevní střední škola, u níž je představitelné, aby dohled vykonávala i jiná osoba), je potřeba zjistit, na základě čeho budou osoby pověřené dohledem tento dohled vykonávat.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Pracovní situace

Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Dohled v zájmovém vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Lyžařský výcvik
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Dohled v předškolním vzdělávání

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Bezpečnost