Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky

Vydáno:

Jelikož škola zajišťuje dohled nad nezletilými dětmi a žáky svými zaměstnanci (výjimku představuje pouze soukromá či církevní střední škola, u níž je představitelné, aby dohled vykonávala i jiná osoba), je potřeba zjistit, na základě čeho budou osoby pověřené dohledem tento dohled vykonávat.

Související dokumenty

Pracovní situace

Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Lyžařský výcvik
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Dohled v základním vzdělávání
Dohled v předškolním vzdělávání
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování

Poradna

Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Bezpečnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti