Cyklistický kurz

Vydáno:

Během přípravy cyklistického kurzu je vhodné dbát na několik věcí. Přednostně by měl vedoucí kurzu myslet na zajištění podmínek k tomu, aby se akce mohl zúčastnit každý žák, pro kterého je určena, také na uzpůsobení lokality a tras(y) výkonnosti a zdravotnímu stavu žáků, stavu komunikací a hustotě provozu (během akce pak opět přizpůsobit program aktuálním podmínkám). Snad více než u jiných akcí nelze než doporučit, aby si plánované trasy osobně projel (z mapy nelze odhadnout všechna krizová místa).

Související dokumenty

Zákony

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Vyhlášky

294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Pracovní situace

Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Lyžařský výcvik
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Malotřídní základní škola

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
IVP