Cyklistický kurz

Vydáno:

Během přípravy cyklistického kurzu je vhodné dbát na několik věcí. Přednostně by měl vedoucí kurzu myslet na zajištění podmínek k tomu, aby se akce mohl zúčastnit každý žák, pro kterého je určena, také na uzpůsobení lokality a tras(y) výkonnosti a zdravotnímu stavu žáků, stavu komunikací a hustotě provozu (během akce pak opět přizpůsobit program aktuálním podmínkám). Snad více než u jiných akcí nelze než doporučit, aby si plánované trasy osobně projel (z mapy nelze odhadnout všechna krizová místa).

Související dokumenty

Pracovní situace

Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Lyžařský výcvik
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
IVP

Zákony

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích