341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Schválený:
341/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2014
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Změna: 235/2017 Sb.
Změna: 235/2017 Sb. (část)
Změna: 206/2018 Sb.
Změna: 180/2020 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška se použije na právní vztahy v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování technické způsobilosti vozidel kategorií L, T, C a R1).
(2) Seznam plných názvů směrnic Evropské unie použitých v této vyhlášce, včetně číselného označení základní směrnice a číselného označení posledního pozměňovacího právního předpisu, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) tažným vozidlem motorové vozidlo spojené s přípojným vozidlem,
b) jízdní soupravou spojení tažného vozidla s jedním nebo s více přípojnými vozidly,
c) výměnnou nástavbou samostatný technický celek, který je se základním vozidlem, nosičem výměnných nástaveb, v rozebíratelném spojení,
d) schvalováním harmonizovaného typu schvalování typu silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, na který se použijí příslušné předpisy Evropské unie,
e) schvalováním mezinárodního typu postup schválení systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku stanovený dle rozhodnutí přijatých na základě Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995,
f) schvalováním neharmonizovaného typu schvalování typu silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, na který se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie ani mezinárodní smlouva v oblasti technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána,
g) identifikačním číslem vozidla určitý počet znaků, čísel a písmen, které jsou specifické pro dané vozidlo, jeho skladba a použití je stanovena příslušnými předpisy Evropské unie,
h) technickým protokolem doklad vypracovaný technickou zkušebnou nebo zkušební stanicí, kterým se potvrzuje, že vozidlo, jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které byly předány těmto subjektům ke zkouškám nebo ověřením, se shodují s údaji uvedenými v příslušném dokumentu obsahujícím technické údaje nebo ve schvalovací dokumentaci a splňuje příslušné technické, harmonizované nebo mezinárodní požadavky; v technickém protokolu se dále uvádí naměřené hodnoty,
i) největší povolenou hmotností největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích v České republice,
j) největší povolenou hmotností na nápravu největší hmotnost na nápravu, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích v České republice,
k) maximální technicky přípustnou hmotností na nápravu hmotnost odpovídající největšímu technicky přípustnému statickému svislému zatížení, kterým působí náprava vozidla na povrch vozovky,
l) maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla maximální hmotnost stanovená pro vozidlo na základě jeho konstrukčních vlastností a provedení; největší technicky přípustná hmotnost přívěsu nebo návěsu zahrnuje statickou hmotnost přenesenou na tažné vozidlo, je-li přívěs nebo návěs připojen,
m) maximální technicky přípustnou hmotností naložené jízdní soupravy maximální hmotnost stanovená pro kombinaci motorového vozidla a jednoho nebo více přípojných vozidel na základě jeho konstrukčních vlastností a provedení nebo maximální hmotnost určená pro jízdní soupravu složenou z tahače návěsu a návěsu,
n) okamžitou hmotností vozidla nebo jízdní soupravy hmotnost zjištěná v určitém okamžiku při jejich provozu na pozemních komunikacích,
o) hmotností v provozním stavu
1. u motorových vozidel: hmotnost vozidla, jehož palivová nádrž se naplní alespoň na 90 % svého objemu, včetně hmotnosti řidiče, paliva a kapalin, vybaveného standardním vybavením podle specifikací výrobce, a jsou-li součástí vybavení, i hmotnost karosérie, kabiny, spojovacího zařízení a náhradního kola, jakož i nářadí,
2. v případě přípojného vozidla: hmotnost vozidla, včetně paliva a kapalin, vybaveného standardním vybavením podle specifikací výrobce, a jsou-li součástí vybavení, i hmotnost karosérie, dalšího spojovacího zařízení a náhradního kola a nářadí.
 
ČÁST DRUHÁ
ZÁKLADNÍ ZNAKY TYPU A KATEGORIE VOZIDEL
 
§ 3
Základní znaky pro určení typů vozidel, variant a verzí pro jednotlivé kategorie vozidel
(K § 2 odst. 10 zákona)
(1) Základní znaky pro určení typů, variant a verzí silničních vozidel, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla
a) kategorií M, N a O, jsou uvedeny v příloze II části B směrnice 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2007/46/ES“),
b) kategorie L jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),
c) kategorií T, C, R a S jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
(2) Pro určení základních znaků typů, variant a verzí silničních vozidel kategorie Z se odstavec 1 použije obdobně.
 
§ 4
Základní znaky pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků
(K § 2 odst. 11 zákona)
(1) Základní znaky pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla
a) kategorií M, N a O jsou uvedeny v čl. 3 a čl. 10 směrnice 2007/46/ES,
b) kategorie L jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),
c) kategorií T, C, R a S jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
(2) Základní znaky pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, na které se použije mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na základě Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995 (dále jen „rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy“).
(3) Pro určení základních znaků typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, na které se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie ani mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána, se odstavce 1 a 2 použijí přiměřeně.
 
§ 5
Typ konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které lze schválit nezávisle na vozidle
(K § 2 odst. 6 a 7 zákona)
Typ konstrukční části nebo samostatného technického celku lze schválit nezávisle na vozidle, pouze pokud lze doložit splnění všech technických, harmonizovaných technických a mezinárodních technických požadavků stanovených pro tento typ samostatného technického celku nebo konstrukční části bez toho, aby byl samostatný technický celek nebo konstrukční část namontován na vozidle.
 
§ 6
Kategorie silničních a zvláštních vozidel
(K § 2 odst. 8 zákona, § 3 odst. 4 zákona)
Popis kategorií silničních a zvláštních vozidel, jejich další členění a rozdělení vozidel do kategorií je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
ČÁST TŘETÍ
SCHVALOVÁNÍ TYPU
 
§ 7
Vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, na které se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie
(K § 16 odst. 9 zákona)
Příslušné předpisy Evropské unie se nepoužijí na
a) silniční vozidla kategorií M, N a O zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku,
b) silniční vozidla podkategorie LZ,
c) zvláštní vozidla kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a dále zvláštní vozidla podkategorií SS a SN,
d) vozidla kategorie Z, nebo
e) systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro vozidla podle písmen a) až d).
 
§ 8
Technické požadavky pro silniční vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky
(K § 16 odst. 9 zákona)
(1) Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O. To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12). To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se přiměřeně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).
(2) Pro stanovení technických požadavků pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro silniční vozidla, podle § 7, se přiměřeně použije příloha č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 9
Harmonizované technické požadavky pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky
(K § 16 odst. 9 zákona)
Harmonizované technické požadavky pro silniční vozidla kategorií M, N a O, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O.
 
§ 10
Mezinárodní technické požadavky pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky
(K § 16 odst. 9 zákona)
Mezinárodní technické požadavky pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy. Tato rozhodnutí jsou uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 11
Způsob zajištění shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem
(K § 16 odst. 9 zákona)
(1) Způsob zajištění shody výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorie M, N a O je uveden v příloze X směrnice 2007/46/ES.
(2) Způsob zajištění shody výroby systémů silničních vozidel, jejich konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.
 
§ 12
Nejvyšší počet vozidel v malé sérii
(K § 16 odst. 9 zákona)
Nejvyšší počet silničních vozidel kategorií M, N a O v malé sérii je uveden v příloze XII směrnice 2007/46/ES.
 
§ 13
Rozsah a obsah technické dokumentace
(K § 17 odst. 7 zákona)
(1) Rozsah a obsah technické dokumentace, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorií M, N a O, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel kategorií M, N a O,
(2) Rozsah a obsah technické dokumentace při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.
 
§ 14
Způsob ověření shody výroby
(K § 19 odst. 2 zákona)
(1) Způsob ověření shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorií M, N a O je uveden v příloze X směrnice 2007/46/ES.
(2) Způsob ověření shody výroby systémů silničních vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.
 
§ 15
Náležitosti sdělení výsledku ověření shody výroby
(K § 19 odst. 2 zákona)
Sdělení o výsledku ověření shody výroby musí pro všechna vozidla kategorií M, N a O podléhající schvalování harmonizovaného typu obsahovat alespoň údaje uvedené v příloze X směrnice 2007/46/ES.
 
§ 16
Rozsah a způsob ověření technických požadavků, harmonizovaných technických požadavků a mezinárodních technických požadavků
(K § 20 odst. 4 zákona)
(1) Rozsah a způsob ověření harmonizovaných technických požadavků, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorií M, N a O je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel kategorií M, N a O.
(2) Rozsah a způsob ověření mezinárodních technických požadavků při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.
 
§ 17
Způsob určení počtu silničních vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro účely ověření technických požadavků, harmonizovaných technických požadavků a mezinárodních technických požadavků
(K § 20 odst. 4 zákona)
(1) Počet silničních vozidel kategorií M, N a O a vozidel podle § 7, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro účely ověření technických požadavků a harmonizovaných technických požadavků se určí vždy tak, aby bylo možné provést všechny zkoušky na vozidle, konstrukční části nebo samostatném technickém celku, které jsou potřebné k ověření splnění technických požadavků nebo harmonizovaných technických požadavků v rozsahu, v jakém nebyly doposud ověřeny již provedenými zkouškami.
(2) Způsob určení počtu vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro účely ověření mezinárodních technických požadavků při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.
 
§ 18
Osvědčení o schválení typu
(K § 21 odst. 4 zákona)
(1) Vzor osvědčení o schválení typu při schvalování harmonizovaného typu pro vozidla kategorií M, N a O, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel kategorií M, N a O.
(2) Vzor osvědčení o schválení typu, při schvalování mezinárodního typu, je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.
(3) Osvědčení o schválení typu při schvalování neharmonizovaného typu je speciální tiskopis s ochrannými prvky formátu A4, který obsahuje údaje o osobě, které bylo toto osvědčení vydáno, o typu vozidla, typu systému, typu konstrukční části a typu samostatného technického celku, na které bylo toto osvědčení vydáno.
(4) Systém číslování osvědčení o schválení harmonizovaného typu pro vozidla kategorií M, N a O je uveden v příloze VII směrnice 2007/46/ES.
(5) V příloze č. 7 k této vyhlášce je uveden
a) vzor osvědčení o schválení typu při schvalování neharmonizovaného typu,
b) vzor technického osvědčení silničního vozidla, které nepodléhá registraci,
c) vzor technického osvědčení samostatného technického celku.
 
§ 19
Schvalovací dokumentace typu
(K § 21 odst. 4 zákona, § 24 odst. 5 zákona)
(1) Náležitosti seznamu schvalovací dokumentace typu jsou
a) identifikace úřadu, který schválení typu vydal,
b) razítko subjektu, který schválení typu vydal,
c) datum vydání,
d) číslo schválení typu,
e) celkový počet listů,
f) počet samostatných výkresů,
g) počet samostatných fotografií a
h) v případě rozšíření schválení typu, důvod.
(2) Revize schválení typu se zřetelně vyznačuje na každé stránce schvalovací dokumentace, která byla revizí dotčena. Na těchto stránkách schvalovací dokumentace musí být vyznačeno datum provedené změny. Revize schválení typu může být vyznačena také v nové schvalovací dokumentaci, budou-li v ní podrobně popsány provedené změny.
(3) V případě rozšíření schválení typu se nové osvědčení o schválení typu opatří pořadovým číslem rozšíření následujícím po pořadovém čísle předchozího rozšíření.
(4) Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro silniční vozidla kategorií M, N a O, vozidla podle § 7 a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky těchto vozidel.
(5) Náležitosti seznamu schvalovací dokumentace a způsob rozšíření a revize schválení typu při schvalování mezinárodního typu jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.
 
§ 20
Prohlášení o shodě
(K § 23 odst. 4 zákona)
(1) Prohlášení o shodě, pro harmonizované schválení typu, se vydává pro silniční vozidla kategorií M, N a O.
(2) Náležitosti prohlášení o shodě a jeho duplikátu jsou pro vozidla kategorií M, N, O uvedeny v čl. 18 a v příloze IX směrnice 2007/46/ES.
 
§ 21
nadpis vypuštěn
(1) Značka schválení typu se umisťuje na všechna silniční vozidla kategorií M, N a O, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O; to neplatí pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich konstrukční části a samostatné technické celky.
(2) Značka schválení typu se při schvalování mezinárodního typu umisťuje na všechny konstrukční části vozidel a samostatné technické celky vozidel a je uvedena v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.
(3) Značka schválení typu vozidel podle § 7, jejich konstrukčních částí a samostatných technických celků se umisťuje na všechna vozidla, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č. 8 k této vyhlášce.
 
§ 22
Nejvyšší počet vozidel, která lze uvést na trh po pozbytí platnosti schválení typu
(K § 26 odst. 4 zákona)
Nejvyšší počet silničních vozidel kategorií M, N, a O, které lze uvést na trh po pozbytí platnosti schválení typu, je uveden v příloze č. XII směrnice 2007/46/ES.
 
§ 22a
Schvalování neharmonizovaného typu
(K § 16 odst. 9 zákona)
(1) Při schvalování neharmonizovaného typu se přiměřeně použije
a) příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
c) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
d) příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky.
(2) Při schvalování neharmonizovaného typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro vozidla podle § 7 se rovněž přiměřeně použije příloha č. 5 k této vyhlášce.
(3) Předpisy podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně použijí pro stanovení
a) způsobu zajištění shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem,
b) rozsahu a obsahu technické dokumentace,
c) způsobu ověření shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem a
d) rozsahu a způsobu ověření technických požadavků.
 
ČÁST ČTVRTÁ
TECHNICKÉ ZKUŠEBNY A ZKUŠEBNÍ STANICE
 
§ 23
Technické zkušebny
(K § 27 odst. 6 zákona)
(1) Kategorie činností technických zkušeben pro vozidla kategorií M, N a O, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou uvedeny v čl. 41 směrnice 2007/46/ES.
(2) Požadavky na přístroje a další nezbytné technické zařízení a na prostory potřebné pro výkon činnosti technické zkušebny, požadavky na systém vnitřní organizace a řízení a způsob posuzování splnění těchto požadavků pro zkušebny kontrolující vozidla kategorií M, N a O, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou uvedeny v příloze V směrnice 2007/46/ES.
(3) Pro určení kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků se přiměřeně použije
a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), je-li ověřováno
1. při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie L,
2. při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, nebo
b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno
1. při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie T, C, R a S,
2. při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky,
c) příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky.
(4) Zkušební protokol musí plnit požadavky dodatku 3 přílohy V směrnice 2007/46/ES.
 
§ 24
Zkušební stanice
(K § 72 odst. 3 zákona)
(1) Zkušební stanice se dělí na
a) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2,
b) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 a O4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, R a S,
c) zkušební stanice pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, R a S,
d) zkušební stanice kombinované pro motorová a přípojná vozidla podle písmen a), b) a c) v různých kombinacích podle kategorií vozidel,
e) zkušební stanice kombinované pro motorová a přípojná vozidla podle písmen a) a b) v různých kombinacích podle kategorií vozidel v provedení ADR dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
(2) Vozidla kategorie Z může kontrolovat ta zkušební stanice podle odstavce 1, která je schopna uskutečnit kontrolu s ohledem na své technické vybavení a parametry.
(3) Vzor tiskopisu oprávnění stanice technické kontroly k provádění technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a vzor tiskopisu osvědčení k provozování zkušební stanice je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
 
§ 25
Kontrolní technik
(K § 72 odst. 3 zákona)
(1) Technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích provádí osoba, která je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika a získala osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (dále jen „osvědčení“).
(2) Osvědčení může získat kontrolní technik, který absolvoval základní kurz k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a úspěšně složil zkoušku z této odborné způsobilosti.
(3) Kontrolnímu technikovi, který absolvoval základní kurz a složil zkoušku z odborné způsobilosti podle odstavce 2 tohoto paragrafu, (dále jen „kontrolní technik typu K“) Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) vystaví osvědčení a přidělí razítko s evidenčním číslem. Absolvent, který při zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení. Tuto žádost může podat nejdříve za jeden měsíc a nejpozději do 6 měsíců po ukončení kurzu. Další opakování zkoušky není možné bez nového absolvování základního kurzu k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.
(4) Držitel osvědčení podle odstavce 3 se jednou za 2 roky podrobuje školení ve zdokonalovacím kurzu a přezkoušení z odborné způsobilosti k provádění kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, který určí ministerstvo a který je zveřejněn ve Věstníku dopravy.
(5) Základní kurz, zdokonalovací kurz, zkoušky z odborné způsobilosti podle odstavce 2 a přezkoušení z odborné způsobilosti podle odstavce 4 provádí ministerstvo nebo jím zmocněná osoba. Obsah výuky v základním kurzu a zdokonalovacím kurzu a způsob provádění zkoušky a přezkoušení z odborné způsobilosti zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.
(6) Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
 
§ 26
Druh a výše úhrady
(K § 87 zákona)
(1) Za školení kontrolního technika typu K v základním kurzu uhradí posluchač ministerstvu 500 Kč.
(2) Za školení kontrolního technika typu K ve zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 200 Kč.
(3) Za závěrečnou zkoušku v základním i zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 100 Kč, za opakovanou zkoušku 200 Kč.
 
ČÁST PÁTÁ
VÝROBCE A AKREDITOVANÝ ZÁSTUPCE
 
§ 27
Elektronická evidence prohlášení o shodě a způsob předávání technických údajů
[K § 28 odst. 1 písm. p), § 28d zákona]
(1) Elektronická evidence prohlášení o shodě obsahuje následující údaje
a) identifikační číslo vozidla,
b) číslo schválení typu ES,
c) tovární značku vozidla,
d) typ vozidla,
e) jméno a příjmení osoby, která prohlášení o shodě vydala, a
f) datum vydání prohlášení o shodě.
(2) Způsob a forma předávání údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.
 
§ 27a
Rozsah zkoušek prováděných výrobcem tachografů
[K § 28 odst. 1 písm. d) zákona]
Výrobce je povinen provádět zkoušky na celcích ve vozidlech a snímačích pohybu dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontroly tachografů14) nejméně jednou za 2 roky.
 
ČÁST ŠESTÁ
JEDNOTLIVÁ VÝROBA A PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA
 
§ 28
Jednotlivá výroba silničního vozidla
(K § 31 odst. 1, § 33 odst. 2 zákona)
(1) Technické požadavky na jednotlivě vyrobené vozidlo jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) Vzor osvědčení pro jednotlivě vyrobená silniční vozidla s platností ve všech členských státech je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
 
§ 29
Přestavba vozidla
(K § 74 odst. 1, § 74 odst. 2 zákona)
(1) Přestavěné vozidlo musí po přestavbě splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby, nebo technické požadavky pozdějších předpisů uvedených v přílohách č. 3 až 6 této vyhlášky pro typ vozidla příslušného druhu a kategorie.
(2) Pokud se při přestavbě vozidla mění identifikační číslo vozidla, stanoví příslušný úřad, provádějící registraci vozidla, jakým způsobem se uvedené číslo vyznačí na nové nebo změněné konstrukční nebo podstatné části mechanismu vozidla. Pokud je na nahrazující konstrukční části vyznačeno identifikační číslo z jiného vozidla, toto se vždy znehodnotí přeražením křížky tak, aby zůstalo nadále identifikovatelné. Identifikační číslo vozidla, u kterého se mění konstrukční nebo podstatná část mechanismu vozidla, se pak vyrazí v blízkosti čísla znehodnoceného, a to v případě, že se jedná o konstrukční část prohlášenou výrobcem za záměnnou. Informace o ražbě identifikačního čísla náhradní technologií se uvede v dokladech vozidla.
(3) V případě, že výrobce prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu, se ohledně ražby identifikačního čísla vozidla postupuje obdobně jako v odstavci 2.
(4) Pokud lze přestavěné vozidlo zařadit do více kategorií, stanoví jeho kategorii ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, přičemž nesmějí být dotčena ustanovení § 73 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
(5) V případě přestavby vozidla, včetně následné, musí zůstat zachována alespoň jedna původní podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozidla.
(6) Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem nebo vodíkem jsou stanoveny v příloze č. 11.
 
§ 30
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
VÝBAVA
 
§ 31
Požadavky na konstrukci a stav výbavy
(K § 76 odst. 1 zákona)
V příloze č. 12 k této vyhlášce jsou stanoveny
a) požadavky na konstrukci a stav povinné výbavy vozidel, v části B,
b) technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků pro jejich užití v provozu na pozemních komunikacích, v části C,
c) technické požadavky na výbavu vozidel světelnými zařízeními, v části D,
d) technické požadavky na výbavu vozidel zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními, v části E,
e) technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy, v části F,
f) technické požadavky na výbavu vozidel doplňkovými zařízeními, v části G,
g) technické požadavky na výbavu vozidel označením nejvyšší povolené rychlosti, v části H,
h) technické požadavky na výbavu zvláštních vozidel, v části I.
 
§ 32
Výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje
(K § 76 odst. 1 zákona)
Výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje, a požadavky na její konstrukci a stav jsou uvedeny v části A přílohy č. 12 k této vyhlášce.
 
ČÁST OSMÁ
ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA
 
§ 33
Technické požadavky na konstrukci a stav zvláštního vozidla
(K § 78 odst. 1 zákona)
(1) Pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorie Z, která nejsou uvedena v příloze č. 13 k této vyhlášce, se přiměřeně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
(2) Technické požadavky na konstrukci a stav zvláštních vozidel podkategorií SS a SN a některých zvláštních vozidel kategorie Z jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.
(3) Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci a výpisu z tohoto technického osvědčení, je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
 
§ 34
zrušen
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
 
§ 38
zrušen
 
§ 39
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
 
§ 40
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ, ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ A ÚČINNOST
 
§ 41
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 42
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
2. Vyhláška č. 100/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
3. Vyhláška č. 197/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 388/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 283/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 216/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 182/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 315/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 302/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 43
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Ministr:
Ing. Ťok v. r.
 
Příloha 1
Seznam směrnic Evropské unie
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I Směrnice  I   Plný název směrnice Evropské unie   I  Směrnice  I
I Evropské  I                      I  Evropské  I
I  unie -  I                      I   unie -   I
I základní  I                      I  poslední  I
I       I                      I   změna   I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 70/157/EHS I Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o    I 2013/15/EU   I
I       I sbližování právních předpisů členských   I        I
I       I států týkajících se přípustné hladiny   I        I
I       I akustického tlaku a výfukového systému   I        I
I       I motorových vozidel (70/157/EHS)      I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 89/459/EHS I Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o  I 89/459/EHS   I
I       I sbližování právních předpisů členských   I        I
I       I států týkajících se hloubky drážek běhounu I        I
I       I pneumatik určitých kategorií motorových  I        I
I       I vozidel a jejich přípojných vozidel    I        I
I       I (89/459/EHS)                I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 91/671/EHS I Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o  I 2014/37/EU   I
I       I povinném používání bezpečnostních pásů a  I        I
I       I dětských zádržných systémů ve vozidlech  I        I
I       I (91/671/EHS)                I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 92/06/EHS  I Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února  I 2002/85/ES   I
I       I 1992 o montáži a použití omezovačů     I        I
I       I rychlosti u určitých kategorií motorových I        I
I       I vozidel ve Společenství          I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 2000/53/ES I Směrnice Evropského parlamentu a Rady   I (EU) 2020/363 I
I       I 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o     I        I
I       I vozidlech s ukončenou životností      I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 2005/64/ES I Směrnice Evropského parlamentu a Rady   I 2009/1/ES   I
I       I 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o     I        I
I       I schvalování typu motorových vozidel z   I        I
I       I hlediska jejich opětné použitelnosti,   I        I
I       I recyklovatelnosti a využitelnosti a o   I        I
I       I změně směrnice Rady 70/156/EHS       I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 2006/40/ES I Směrnice Evropského parlamentu a Rady   I 2006/40/ES   I
I       I 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o    I        I
I       I emisích z klimatizačních systémů      I        I
I       I motorových vozidel a o změně směrnice Rady I        I
I       I 70/156/EHS                 I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 2007/38/ES I Směrnice Evropského parlamentu a Rady   I 2007/38/ES   I
I       I 2007/3 8/ES ze dne 11. července 2007 o   I        I
I       I dovybavení těžkých nákladních vozidel   I        I
I       I registrovaných ve Společenství zrcátky   I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 2007/46/ES I Směrnice Evropského parlamentu a Rady   I (EU) 2017/2400 I
I       I 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se I        I
I       I stanoví rámec pro schvalování motorových  I        I
I       I vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož I        I
I       I i systémů, konstrukčních částí a      I        I
I       I samostatných technických celků určených  I        I
I       I pro tato vozidla (rámcová směrnice)    I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
I 2008/68/ES I Směrnice Evropského parlamentu a Rady   I (EU) 2018/936 I
I       I 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní I        I
I       I přepravě nebezpečných věcí         I        I
I-------------I--------------------------------------------I----------------I
 
Příloha 2
Kategorie silničních a zvláštních vozidel
1. KATEGORIE L: popis silničních vozidel kategorie L a její další členění jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem /l2/ .
Silniční vozidla podkategorie LZ jsou dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky, které konstrukčně odpovídají silničním vozidlům podle věty první a jsou zkonstruovány a vyrobeny k využití pro ozbrojené složky, civilní ochranu, požární službu, složky odpovídající za udržování veřejného pořádku a lékařskou záchrannou službu.
2. KATEGORIE M: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel.
2.1. Kategorie M1: vozidla kategorie M, s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče. Vozidla náležející do kategorie M1 nesmí mít prostor pro stojící cestující. Počet míst k sezení může být omezen na jedno (tj. místo k sezení řidiče).
2.2. Kategorie M2: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotnosti nepřevyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie M2 mohou mít kromě míst k sezení i prostor pro stojící cestující.
2.3. Kategorie M3: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie M3 mohou mít prostor pro stojící cestující.
3. KATEGORIE N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů.
3.1. Kategorie N1: vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.
3.2. Kategorie N2: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.
3.3. Kategorie N3: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun.
4. KATEGORIE O: přípojná vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů nebo osob i pro ubytování osob.
4.1. Kategorie O1: vozidla kategorie O s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny.
4.2. Kategorie O2: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny.
4.3. Kategorie O3: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun.
4.4. Kategorie 04: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 10 tun.
Podkategorie vozidel
Terénní vozidla
Terénním vozidlem" se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, které má zvláštní technické vlastnosti umožňující jeho použití mimo běžné vozovky. V případě těchto kategorií vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno "G". Kritéria pro zařazení vozidla do podkategorie "terénních vozidel" jsou uvedena v oddílu 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.
Vozidla zvláštního určení
Vozidlem zvláštního určení" se rozumí silniční vozidlo kategorie M, N nebo O, které má zvláštní technické vlastnosti k výkonu funkce, jež vyžaduje zvláštní uspořádání a/nebo výstroj. V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie vozidel zvláštního určení, se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno "S". Různé typy vozidel zvláštního určení jsou vymezeny a uvedeny v oddílu 5 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.
Terénní vozidlo zvláštního určení
Terénním vozidlem zvláštního určení" se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, které má zvláštní technické vlastnosti uvedené v bodě 2.1 a 2.2 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. V případě těchto kategorií vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno "G". V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie vozidel zvláštního určení, se navíc k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí jako druhá přípona písmeno "S
5. KATEGORIE T, C, R a S: popis silničních vozidel kategorií T, C, R a S a jejich další členění jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
Zvláštní vozidla podkategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroje samojízdné nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost.
Zvláštní vozidla podkategorie SN jsou pracovní stroje nesené určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného.
6. KATEGORIE Z: ostatní vozidla, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií.
 
Příloha 3
Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N, O
1. Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.
2. Tabulka platných směrnic Evropské unie:
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
I   Položka   I Směrnice I Harmonizované I Rozsah a obsah I Vzor osvědčení I  Značka  I
I         I Evropské I  technické  I  dokumentace  I o schválení  I schválení I
I         I  unie  I  požadavky,  I  obsahující  I   typu   I  typu   I
I         I      I rozsah a způsob I technické údaje I        I       I
I         I      I ověření splnění I   o typu   I        I       I
I         I      I harmonizovaných I         I        I       I
I         I      I  technických  I         I        I       I
I         I      I  požadavků  I         I        I       I
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
I Hladina     I 70/157/EHS I Příloha I, II a I Dodatek 1    I Dodatek 2   I Příloha II I
I akustického   I      I III       I přílohy I a II I přílohy I a II I       I
I tlaku a výfukový I      I         I         I        I       I
I systém      I      I         I         I        I       I
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
I Bezpečnostní   I 91/671/EHS I Článek 2    I -        I -       I -      I
I pásy a dětské  I      I         I         I        I       I
I zádržné systémy I      I         I         I        I       I
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
I Montáž a použití I 92/06/EHS I Článek 2 až 5  I -        I -       I -      I
I omezovačů    I      I         I         I        I       I
I rychlostí    I      I         I         I        I       I
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
I Vozidla s    I 2000/53/ES I Příloha II   I -        I -       I -      I
I ukončenou    I      I         I         I        I       I
I životností    I      I         I         I        I           I
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
I Opětovná     I 2005/64/ES I Článek 6 a   I Příloha II   I Příloha III  I -      I
I použitelnost,  I      I příloha I, IV, I         I        I       I
I recyklovatelnost I      I V        I         I        I       I
I a využitelnost  I      I         I         I        I       I
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
I Emise      I 2006/40/ES I Článek 6 a   I -        I -       I -      I
I klimatizačních  I      I příloha     I         I        I       I
I systémů     I      I         I         I        I       I
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
I Dovybavení    I 2007/38/ES I Článek 3    I -        I -       I -      I
I zrcátky     I      I         I         I        I       I
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
I Rámec pro    I 2007/46/ES I Příloha II, IV, I Příloha III   I Příloha VI   I Článek 19, I
I schvalování   I      I IX       I         I        I dodatek   I
I         I      I         I         I        I přílohy VII I
I------------------I------------I-----------------I-----------------I----------------I-------------I
Jednotlivé příslušné předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána, které se požadují k schválení harmonizovaného typu vozidla nebo k schvalování neharmonizovaného typu vozidla jsou uvedeny v příloze IV směrnice 2007/46/ES, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána, které se požadují k schválení harmonizovaného typu vozidla zvláštního určení (definovaného v příloze II směrnice 2007/46/ES), jsou uvedeny v příloze XI směrnice 2007/46/ES, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být schváleny podle příslušných předpisů Evropské unie, nebo mezinárodních smluv v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána. Toto ustanovení se nevztahuje na systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které byly schváleny současně se schvalováním typu vozidla jako celku při postupu jednorázového schválení typu, nebo při postupu kombinovaného schválení typu.
4. Vozidlo musí svým provedením odpovídat požadavkům pro pravostranný provoz. V případě, že vozidlo bylo výrobcem původně určeno pro levostranný provoz, musí být k vozidlu doložen technický protokol technické zkušebny potvrzující plnění požadavků pro pravostranný provoz. Protokol musí především obsahovat posouzení osvětlení vozidla, nepřímých výhledů, atd.
5. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií, které byly schváleny tak, že za poslední řadou sedadel je přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad se tato přepážka nevyžaduje v případě, že vozidlo svou konstrukcí vychází z osobního automobilu kategorie M1.
6. Protiskluzové řetězy
u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy nebo náprav, a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy.
7. U vozidel, u kterých je veden záznam tachografem, musí být tachograf ověřen nejméně jednou za 2 roky autorizovaným metrologickým střediskem registrovaným ministerstvem a musí být zaplombován, včetně svého pohonu.
8. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky nebo zakrývat předepsané osvětlení vozidla. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí, případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.
9. Osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky.
10. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
11. U vozidel se samostatnou skříňovou karoserií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny.
12. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
 
Příloha 4
zrušena
 
Příloha 5
Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy
Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, která tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995, jsou:
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 1  I Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových I
I   I vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým    I
I   I světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1     I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 2  I Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro   I
I   I světlomety s asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým   I
I   I světlem nebo s oběma světly                   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 3  I Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová  I
I   I vozidla a jejich přípojná vozidla                I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 4  I Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení k osvětlení    I
I   I zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich    I
I   I přípojných vozidel                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 5  I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových    I
I   I vozidel typu "sealed beam" (SB), které vyzařují evropské    I
I   I asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 6  I Jednotná ustanovení pro schválení typu směrových svítilen    I
I   I motorových vozidel a jejich přípojných vozidel         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 7  I Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních     I
I   I obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových      I
I   I obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a   I
I   I jejich přípojných vozidel                    I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 8  I Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových I
I   I vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým    I
I   I světlem a vybavených halogenovými žárovkami (HI, H2, H3, HB3,  I
I   I HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo HII)             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 9  I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a  I
I   I L5 z hlediska hluku                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 10 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska     I
I   I elektromagnetické kompatibility                 I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 11 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska   I
I   I zámků dveří a součástí upevnění dveří              I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 12 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany I
I   I řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 13 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O I
I   I z hlediska brzdění                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 13-H I Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z    I
I   I hlediska brzdění                        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 14 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel týkající se  I
I   I kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů I
I   I ISOFIX a kotevních úchytů horního upínání ISOFIX        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 16 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. bezpečnostních pásů,  I
I   I zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských    I
I   I zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech; I
I   I - II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací    I
I   I nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými   I
I   I zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX      I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 17 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska   I
I   I sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 18 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z    I
I   I hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 19 I Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových  I
I   I světlometů motorových vozidel                  I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 20 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových I
I   I vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým    I
I   I světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4)    I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 21 I Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich   I
I   I vnitřního vybavení                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 22 I Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich  I
I   I hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech     I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 23 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů  I
I   I pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 24 I Jednotná ustanovení pro: I. Schvalování typu vznětových motorů I
I   I z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek - II.     I
I   I Schvalování motorových vozidel z hlediska instalace vznětových I
I   I motorů schváleného typu - III. Schvalování motorových vozidel  I
I   I vybavených vznětovými motory z hlediska emisí viditelných    I
I   I znečišťujících látek vypouštěných motorem - IV. Měření výkonu  I
I   I vznětového motoru                        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 25 I Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na  I
I   I to, zda jsou součástí sedadla                  I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 26 I Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich   I
I   I vnějších výčnělků                        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 27 I Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
    I 28 I Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných    I
I   I zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové    I
I   I signály                             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 29 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany I
I   I cestujících v kabině užitkového vozidla             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 30 I Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová   I
I   I vozidla a jejich přípojná vozidla                I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 31 I Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových    I
I   I vozidel typu "sealed-beam" (SB) vyzařujících evropské      I
I   I asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 32 I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování  I
I   I nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu      I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 33 I Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné   I
I   I konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu            I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 34 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska   I
I   I ochrany před nebezpečím požáru                 I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 35 I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska      I
I   I uspořádání nožních ovládacích orgánů              I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 36 I Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich  I
I   I celkové konstrukce                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 37 I Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití I
I   I ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a I
I   I jejich přípojných vozidel                    I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 38 I Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen  I
I   I pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 39 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o    I
I   I rychloměrné zařízení včetně jeho montáže            I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 40 I Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů vybavených     I
I   I benzínovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z motoru I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 41 I Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 42 I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich  I
I   I předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.).    I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 43 I Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních      I
I   I zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 44 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro I
I   I děti cestující v motorových vozidlech ("dětské zádržné     I
I   I systémy")                            I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 45 I Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlomet a     I
I   I motorových vozidel z hlediska čističů světlometů        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 46 I Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled I
I   I a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení     I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 47 I Jednotná ustanovení pro homologaci moped vybavených zážehovým  I
I   I motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 48 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska   I
I   I montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci     I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 49 I Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných     I
I   I znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a  I
I   I zážehových motorů vozidel                    I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 50 I Jednotná ustanovení pro homologaci předních obrysových     I
I   I svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen,   I
I   I směrovek a osvětlení zadní registrační tabulky pro mopedy,   I
I   I motocykly a takto posuzovaná vozidla              I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 51 I Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která   I
I   I mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 52 I Jednotná ustanovení pro homologaci nízkokapacitních autobusů M2 I
I   I a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce           I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 53 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L3 z   I
I   I hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 54 I Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro užitková   I
I   I vozidla a jejich přípojná vozidla                I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 55 I Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických    I
I   I spojovacích částí jízdních souprav vozidel           I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 56 I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně  I
I   I posuzovaných vozidel                      I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 57 I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů a takto I
I   I posuzovaných vozidel                      I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 58 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu   I
I   I proti podjetí zezadu (RUPD) - II. Vozidel z hlediska montáže  I
I   I zařízení RUPD schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich I
I   I ochrany proti podjetí zezadu (RUP)               I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 59 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních systémů   I
I   I tlumení hluku výfuku                      I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 60 I Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a   I
I   I mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně      I
I   I identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů          I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 61 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s  I
I   I ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 62 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel s    I
I   I řídítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití  I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 63 I Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z    I
I   I hlediska hluku                         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 64 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich  I
I   I vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné   I
I   I užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo I
I   I systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém     I
I   I monitorování tlaku v pneumatikách                I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 65 I Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných    I
I   I svítilen motorových vozidel                   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 66 I Jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z I
I   I hlediska pevnosti jejich nástavby                I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 67 I Jednotná ustanovení pro I. schvalování typu zvláštních zařízení I
I   I motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají  I
I   I zkapalněné ropné plyny II. schvalování typu vozidel vybavených I
I   I zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v  I
I   I jejich pohonném systému s ohledem na zástavbu takového zařízení I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 69 I Jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení   I
I   I pomalých vozidel (kvůli konstrukci)     a jejich přípojných vozidel I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 70 I Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení    I
I   I těžkých a dlouhých vozidel                   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 71 I Jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů I
I   I z hlediska pole výhledu řidiče                 I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 72 I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů, které I
I   I vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo, a které I
I   I jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 73 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska   I
I   I jejich bočního ochranného zařízení (BOZ) - II. Bočních     I
I   I ochranných zařízení (BOZ) - III. Vozidel z hlediska montáže   I
I   I bočního ochranného zařízení (BOZ) typu schváleného podle části I
I   I II tohoto předpisu                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 74 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie Liz    I
I   I hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 75 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro     I
I   I motocykly a mopedy                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 77 I Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen    I
I   I motorových vozidel                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 78 I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z    I
I   I hlediska brzdění                        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 79 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska   I
I   I mechanismu řízení                        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 80 I Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto  I
I   I autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení     I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 81 I Jednotná ustanovení pro schvalování zpětných zrcátek      I
I   I dvoukolových motorových vozidel, též s postranním vozíkem, z  I
I   I hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka          I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 82 I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro mopedy,    I
I   I vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 83 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí  I
I   I znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo     I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 85 I Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo   I
I   I elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových    I
I   I vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a    I
I   I maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí  I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 86 I Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických  I
I   I traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou I
I   I signalizaci                           I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 87 I Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových I
I   I vozidel                             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 89 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska   I
I   I omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce      I
I   I nastavitelného omezení rychlosti - II. Vozidel z hlediska    I
I   I montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo I
I   I zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD) - III.     I
I   I Zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného  I
I   I omezení rychlosti (ASLD)                    I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 90 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s   I
I   I brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů  I
I   I pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 91 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových   I
I   I svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel     I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 92 I Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních    I
I   I tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro   I
I   I tříkolová vozidla                        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 93 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu   I
I   I proti podjetí zepředu (ZOPZ) - II. Vozidel z hlediska montáže  I
I   I ZOPZ schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich ochrany I
I   I proti podjetí zepředu (OPZ)                   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 94 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany I
I   I cestujících při čelním nárazu                  I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 95 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany I
I   I cestujících v případě bočního nárazu              I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 96 I Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů (CL),   I
I   I určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do  I
I   I nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí škodlivin z   I
I   I motoru                             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 97 I Jednotná ustanovení pro schvalování poplašných systémů vozidel I
I   I a motorových vozidel, pokud jde o jejich poplašné systémy    I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 98 I Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových    I
I   I vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla          I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 99 I Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k I
I   I užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových   I
I   I vozidel                             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 100 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska     I
I   I zvláštních požadavků na elektrické výkonové propojení      I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 101 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů  I
I   I poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných     I
I   I hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí  I
I   I oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby    I
I   I elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále    I
I   I vozidel kategorií M 1 a N 1 poháněných výhradně elektrickým   I
I   I hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a I
I   I akčního dosahu na elektřinu                   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 102 I Jednotná ustanovení pro schvalování 1. zařízení pro spojení   I
I   I vozidel nakrátko (ZSVN) II. vozidel, pokud jde montáž      I
I   I schváleného typu ZSVN                      I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 103 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních       I
I   I katalyzátorů motorových vozidel                 I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 104 I Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem  I
I   I pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy           I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 105 I Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených I
I   I pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní      I
I   I konstrukční vlastnosti těchto vozidel              I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 106 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro     I
I   I zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla          I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 107 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo  I
I   I M3 z hlediska jejich celkové konstrukce             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 108 I Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik I
I   I automobilů a jejich přípojných vozidel             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
    I 109 I Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik I
I   I užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 110 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu I. zvláštních součástí I
I   I motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají  I
I   I stlačený zemní plyn (CNG); - II. vozidel s ohledem na zástavbu I
I   I zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného   I
I   I zemního plynu (CNG) k jejich pohonu               I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 111 I Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel     I
I   I kategorie N a O, vzhledem ke stabilitě proti překlopení     I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 112 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových I
I   I vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým    I
I   I světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 113 I Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových     I
I   I vozidel, které vyzařují symetrický svazek potkávacího světla,  I
I   I nebo dálkového světla, nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 114 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro   I
I   I náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených  I
I   I moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů  I
I   I jiných, než které byly instalovány ve volantu          I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 115 I Jednotná ustanovení pro homologaci: I. zvláštních systémů na  I
I   I zkapalněný ropný plyn (LPG) pro dodatečnou montáž, určených k  I
I   I instalaci v motorových vozidlech pro použití LPG v jejich    I
I   I pohonném systému, II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn I
I   I (CNG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových I
I   I vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 116 I Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel   I
I   I proti neoprávněnému použití                   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 117 I Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí I
I   I hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích a/nebo    I
I   I valivého odporu                         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 118 I Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů I
I   I používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových I
I   I vozidel při hoření                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 119 I Jednotná ustanovení pro homologaci rohových světlometů     I
I   I motorových vozidel                       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 120 I Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro   I
I   I montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních I
I   I mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého I
I   I momentu a měrné spotřeby paliva                 I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 121 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska   I
I   I umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů  I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 122 I Jednotná technická ustanovení pro schvalování vozidel kategorií I
I   I M, N a O z hlediska jejich systémů vytápění           I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 123 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z  I
I   I hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS)    I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 124 I Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a  I
I   I jejich přívěsy                         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 125 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud  I
I   I jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 126 I Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro  I
I   I ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako I
I   I neoriginální vybavení vozidla                  I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 127 I Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z     I
I   I hlediska bezpečnosti chodců (srážka s chodcem)         I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 128 I Jednotná ustanovení pro homologaci zdrojů světla se světlo   I
I   I vyzařujícími diodami (LED) pro použití v homologovaných     I
I   I jednotkách svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich   I
I   I přípojných vozidel (Světelné diody jako zdroje světla)     I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 129 I Jednotná ustanovení pro homologaci vyspělých dětských zádržných I
I   I systémů v motorových vozidlech (Vyspělé dětské zádržné systémy) I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 130 I Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z     I
I   I hlediska jejich varovných systémů při opuštění jízdního pruhu  I
I   I (Varovný systém při opuštění jízdního pruhu LDWS)        I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 131 I Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z     I
I   I hlediska vyspělých systémů záchranného brzdění (Systémy     I
I   I záchranného brzdění AEBS)                    I
I   I-----------------------------------------------------------------I
I   I                                 I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 132 I Jednotná ustanovení o schvalování dodatečně nainstalovaných   I
I   I zařízení pro snižování emisí (REC)pro těžká nákladní vozidla,  I
I   I zemědělské a lesnické traktory a nesilniční mobilní stroje   I
I   I vybavené vznětovými motory                   I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 133 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z    I
I   I hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a   I
I   I využitelnosti                          I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 134 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel a jejich I
I   I částí z hlediska bezpečnostních vlastností vozidel pracujících I
I   I s vodíkem a palivovými články                  I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 135 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich  I
I   I vlastností při nárazu na sloup                 I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 136 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L, z   I
I   I hlediska specifických požadavků na elektrický pohon       I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 137 I Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z    I
I   I hlediska ochrany při čelním nárazu se zaměřením na zádržné   I
I   I systémy                             I
I------I-----------------------------------------------------------------I
I 138 I Jednotná ustanovení týkající se schvalování tichých vozidel   I
I   I silniční dopravy z hlediska jejich snížené slyšitelnosti (RRTV) I
I------I-----------------------------------------------------------------I
 
 
Příloha 6
zrušena
 
Příloha 7
Vzory jednotlivých dokladů a osvědčení
a) Technické osvědčení silničního vozidla, část I:b) technické osvědčení silničního vozidla, část II (výpis technického osvědčení):c) Technické osvědčení zvláštního vozidla, část I:d) Technické osvědčení zvláštního vozidla, část II (výpis technického osvědčení):e) Technické osvědčení samostatného technického část I a část II (výpis technického osvědčení):f) Vzor oprávnění zkušební stanice k provádění technických kontrol:g) Osvědčení k provozování zkušební stanice:h) Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích:


i) Vzor neharmonizovaného osvědčení o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla:
1. pro dokončená a úplná vozidla


2. pro neúplná vozidla:


 
Příloha 8
Značka schválení typu vozidla pro neharmonizované schválení
Značka schválení typu se umísťuje na povinném štítku výrobce.
1. Značka schválení typu vozidla
X-XXXX
Pozice č. 1 - "M" v případě, že se jedná o schválení v malé sérii, pokud ne, tato pozice se vynechává.
Pozice č. 2 až 5 - arabské číslice přidělované ministerstvem v postupné řadě, jedinečné pro konkrétní typ.
2. Značka schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků pro neharmonizované schválení:
X-C-XXXX
Pozice č. 1 - "M" v případě, že se jedná o schválení v malé sérii, pokud ne, tato pozice se vynechává.
Pozice č. 2 - "C".
Pozice č. 3 až 6 - arabské číslice přidělované ministerstvem
 
Příloha 9
Způsob a forma předání údajů do evidence technických údajů typů silničních vozidel
1. Pro vozidla s osvědčením o schválení harmonizovaného typu výrobce nebo akreditovaný zástupce popřípadě osoba, která vozidla uvádí na trh (dále jen "předávající osoba"), zajistí elektronickou formou předání dat do databáze ministerstva v rozsahu podle § 4 odst. 3 zákona doplněném o prohlášení o shodě.
2. Ministerstvo na základě oznámení předávající osoby přidělí základní číslo pro každý nový typ vozidla dané tovární značky. V případě, že existuje více předávajících osob, přidělí se základní číslo každé z nich jiné.
3. Předávající osoba zajistí převod dat z prohlášení o shodě pro každou novou, prozatím nepoužitou kombinaci typu, varianty a verze spolu s číslem schválení harmonizovaného typu. Každý takto vzniklý převod označí přiděleným základním číslem a zašle do databáze ministerstva. Převod dat zajistí předávající osoba také pro tutéž variantu a verzi vozidla v případě, že se u dané varianty a verze změnil alespoň jeden údaj například tím, že došlo k rozšíření schválení harmonizovaného typu.
4. Tisk technického průkazu probíhá na základě původních dat. Podrobnosti předávání dat do databáze ministerstva jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy.
 
Příloha 10
Požadavky pro jednotlivě vyrobená vozidla
1. Jednotlivě vyrobená vozidla musí přiměřeně splňovat technické požadavky, požadavky příslušných předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána.
2. Při aplikaci bodu 1 této přílohy se nevyžadují žádné zkoušky destruktivní povahy.
3. Vzor osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.
4. Nedílnou součástí certifikátu jednotlivého schválení je tabulka plnění předpisů platných pro ES schválení dané kategorie vozidla a technický protokol vydaný zkušební stanicí.
  5. Vzor záhlaví tabulky plnění předpisů:

  +------------------------------------------------------------------------+
  |      |          | Technický  |      |      |
  |      | Technický předpis | předpis -  |      |      |
  |      | - původní znění / | poslední   |      |      |
  | Předmět / | technical     | znění /   | Plnění /  |     Poznámka / |
  | subject  | regulation -   | technical  | fulfilling | remark   |
  |      | original version | regulation - |      |      |
  |      |          | last     |      |      |
  |      |          | amendment  |      |      |
  +-----------+-------------------+--------------+------------+------------+
  +------------------------------------------------------------------------+
6. V případě jednotlivě vyrobeného silničního vozidla přidělí identifikační číslo vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud má výrobce přidělen světový kód výrobce, pak obecní úřad obce s rozšířenou působností nepřiděluje úřední identifikační číslo vozidla, ale použije identifikační číslo vozidla, které bylo výrobcem vozidlu přiděleno a které odpovídá přidělenému světovému kódu výrobce.
7. V rámci jednotlivého schvalování technické způsobilosti přípojného vozidla kategorie O lze stanovit nejvyšší konstrukční rychlost přípojného vozidla nejvýše 80 km.h
-1
. Vyšší nejvyšší konstrukční rychlost vozidla lze stanovit pouze na základě protokolu vydaného technickou zkušebnou, který obsahuje hodnocení jízdních vlastností vozidla a ověření stability, nejvýše však 130 km.h
-1
u vozidla kategorie O1, 100 km.h
-1
u vozidla kategorie O2 nebo 90 km.h
-1
u vozidla kategorie O3 nebo O4.
8. Přípojná vozidla nelze schválit pro přepravu osob.
 
Příloha 11
Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem nebo vodíkem
1. Vozidla přestavěná na pohon zkapalněným ropným plynem (dále jen "LPG"), stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG"), nebo zkapalněným zemním plynem (dále jen "LNG) musí splňovat tyto podmínky:
a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí toto zařízení umožňovat okamžité uzavření uzavíracích ventilů tlakových nádob, pokud toto není zajištěno samočinně,
b) musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem LPG, CNG nebo LNG, toto platí pro vozidlo poháněné LPG, CNG nebo LNG, jakož i vozidlo s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k jiným účelům než k pohonu
c) výrobce vozidla či výrobce komponentů plynových zařízení nebo jejich zástupce stanoví podmínky údržby, včetně termínů a způsobu provedení periodických zkoušek tlakových nádob,
d) tlakové nádoby na vozidle musí být umístěny tak, aby nebyly vystaveny působení vnějších zdrojů tepla,
e) vozidlo přestavěné na pohon CNG a LNG musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 110 a podmínkám této vyhlášky, vozidlo přestavěné na pohon LPG musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 67 a podmínkám této vyhlášky, pro individuální schválení přestavby jednotlivého vozidla se postupuje přiměřeně,
f) emise znečišťujících látek ve výfukových plynech nesmí překročit stanovené hodnoty pro danou kategorii a provedení vozidla a
g) výrobce nádrže stanoví její životnost, obvykle je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 20 let.
2. Vozidla přestavěná na pohon LPG, CNG nebo LNG, musí být dále výrobcem vozidla či výrobcem komponentů plynových zařízení nebo jejich zástupcem vybavena návodem k obsluze, který obsahuje:
a) bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popis postupu v případě dopravní nehody,
b) informaci, že v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto mimo provoz,
c) informaci, že obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu, nebo do nádob k tomu určených,
d) informaci, že pokud nastane závada plynového zařízení, musí se ihned toto zařízení vyřadit z provozu, za tuto závadu se též považuje skutečnost, že není provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo je překročena doba životnosti tlakové nádoby nebo byl vyměněn schválený díl systému za neschválený a
e) informaci, že v případě, že v průběhu jízdy vozidla vznikne závada uvedená v odstavci 3, musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření.
3. Za závadu zařízení, při které musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření se pokládá:
a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha odvětrávacího systému,
b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,
c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,
d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných ventilů a upevnění nádob, porucha nízkotlakého a vysokotlakého systému vedení plynu,
e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích ventilů při vypnutém motoru nebo
f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve výfukových plynech.
4. U vozidel s pohonem na H2 se postupuje přiměřeně s požadavky uvedenými v odstavcích 1 až 3. Vozidlo přestavěné na pohon H2 musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 134 a podmínkám této vyhlášky. Životnost nádrže u H2 je obvykle 15 let.
 
Příloha 12
Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy
A) Výbava, která musí mít schválenou technickou způsobilost:
1. Antény pro motorová vozidla
2. Audio soustavy vozidel
a) autorádia, radiopřehrávače a jejich příslušenství
b) televizní a navigační systémy určené k montáži do prostoru pracoviště řidiče
3. Automobilové koberce
4. Disky kol
a) z lehkých slitin
b) ocelové
5. Elektroinstalace vozidel
a) zástrčky a zásuvky pro spojení el. instalací tažného a připojeného vozidla , např. 7-pól., 13-pól., 15-pól., - 12 V, 24 V)
b) elektroinstalace přípojných vozidel
6. Elektrické a elektronické příslušenství vozidel
a) cyklovače stěračů
b) elektronické záznamníky jízd
c) palubní počítače
d) taxametry
e) tempomaty
f) vozidlové telefony a příslušenství
g) vozidlové ventilátory
h) vozidlové vysílačky a příslušenství
i) zvuková výstražná zařízení signalizující zpětnou jízdu
j) informační a odbavovací systémy
7. Nosiče zavazadel
a) střešní
b) jiné než střešní
c) nosiče kol
d) nosiče lyží
e) střešní boxy
8. Ochranná zařízení vozidel
a) ochranné rámy vozidel
b) boční ochrany
c) zadní ochrany proti podjetí
d) ochranné kryty motoru a jiných částí vozidla
9. Vnější plastové a pryžové doplňky vozidel
10. Pneumatiky vozidel
a) příslušenství:
b) ventilky
c) duše
d) prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky
11. Potahy sedadel vozidel a potahy volantů
a) potahy volantů
b) potahy sedadel
c) pro sedadla s airbagy
d) pro sedadla bez airbagů
12. Přídavná zařízení motorů vozidel
a) zařízení pro úpravu parametrů motorů, automatické převodovky a systémů jízdní dynamiky, např. ABS, ASR, EDS,
b) zařízení pro dodatečnou úpravu výfukových plynů,
13. Nálepky na skla vozidel
14. Sněhové řetězy vozidel
15. Spojovací tažná zařízení vozidel
16. Světelná zařízení vozidel, doplňková světelná označení některých druhů vozidel
17. Tažná lana, tažné tyče a upínací soupravy
18. Zabezpečovací zařízení vozidel
a) mechanické
b) elektronické
c) bezpečnostní značení skel kódem
19. Zařízení k ovládání vozidel
a) ruční ovládání pro tělesně postižené
b) druhé ovládání pro potřeby autoškol
20. Zařízení pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí
21. Zasklení vozidel
a) střešní okna
b) plastová okna
c) technologie oprav skel
d) tónování skel
e) fólie - bezpečnostní, ztemňovací, protisluneční pásy
22. Značkové příslušenství vozidel
Požadavky na přílohy k žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidel
23. Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného dokladu.
24. Pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR. Zástupce zahraničního výrobce k žádosti musí přiložit originál nebo ověřenou kopii pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR a projednávání záležitostí souvisejících se schválením technické způsobilosti výbavy v ČR v českém jazyce. Pokud není tento dokument sepsán v českém jazyce, žadatel předloží i autorizovaný překlad dokumentu.
25. Technická dokumentace, která musí obsahovat:
a) stručný technický popis výrobku, účel, funkce, materiály, způsob a schéma instalace, zástavby, do vozidla, použití, základní parametry apod.,
b) výkres resp. výkres sestavy s rozpiskou - např. kusovníkem hlavních konstrukčních dílů a s hlavními rozměry schvalovaného výrobku. Na výkresu musí být upřesněno umístění značek, které musí být povinně na každé výbavě nebo výrobku uvedeny,
c) další technická dokumentace, podle povahy schvalované výbavy,
1) schéma zapojení do palubní sítě vozidla,
2) schéma vnitřního elektrického zapojení a
3) detailní výkresy významných konstrukčních dílů a
d) písemné vyjádření stanoviska výrobce vozidla nebo jeho zástupce v případě, že výbava svou funkcí, konstrukcí nebo zástavbou výrazně ovlivní vlastnosti, funkce, konstrukci nebo udělené mezinárodní schválení vozidla, pro něž jsou určeny. Technická dokumentace může být doplněna katalogem výbavy vozidla v případě, že obsahuje veškeré potřebné údaje. Potom musí být v žádosti uvedeno katalogové číslo výbavy nebo pokud půjde o více výrobků stejné skupiny, např. rádiové přijímače, elektrické doplňky apod., musí být k žádosti přiložen jejich seznam s katalogovými čísly, event. čísly národního schválení, např. ABE. Zásadní technickou dokumentaci, zejména její popisnou část, může technická zkušebna vyžádat v českém jazyce.
26. Obchodní dokumentace v českém jazyce musí obsahovat:
a) návod k obsluze, jehož součástí musí být mimo jiné i
1) základní technické údaje výrobku a
2) prohlášení o shodnosti výrobku ve znění
"Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy pod číslem schválení."
b) návod k montáži
Návod k montáži se nemusí zapracovat do obchodní dokumentace v případě, že jde o výbavu, která vyžaduje náročnější montáž a zásah do vozidla, a proto je zabezpečována odborným montážním pracovištěm, ale je předán jako samostatná příloha určená pouze pro pověřená montážní pracoviště uvedená v seznamu montážních pracovišť.
Návod k montáži se nemusí vydávat v případě, že je výbava určena k montáži výhradně odborným montážním pracovištěm a
c) návod k údržbě
Návod k údržbě se vydává pouze u výbavy, která vyžaduje v průběhu používání údržbu. Pokud je technická a obchodní dokumentace zpracována na více listech či stránkách, musí být tyto očíslovány.
27. Seznam montážních nebo servisních pracovišť.
Pokud výbava nevyžaduje údržbu, žadatel musí tuto skutečnost uvést v dokumentaci. Jestliže svou povahou schvalovaná výbava vyžaduje odbornou montáž nebo servis, uvede se v návodu k obsluze seznam pověřených odborných pracovišť, které ji zabezpečují. V tomto případě odpovídá žadatel za náležité proškolení pracovníků těchto pracovišť. Za správnost a kvalitu montáže nebo servisu odpovídá vůči schvalovacímu orgánu vždy žadatel. Pro potřeby schválení se předkládá seznam jako samostatný dokument. Seznam montážních nebo servisních pracovišť a jeho postupné rozšiřování je žadatel povinen pravidelně, nejdéle jedenkrát za rok, písemně aktualizovat ministerstvu.
28. Vzorek výrobku
Žadatel je povinen předložit příslušné technické zkušebně potřebný počet výrobků, na kterých bude prováděna zkouška, pokud se zástupce technické zkušebny s žadatelem nedohodne jinak. V případě, že je nutno odzkoušet funkčnost nebo montáž výrobku na vozidle, žadatel přistaví toto vozidlo technické zkušebně, pokud se s ní nedohodne jinak. Žadatel je povinen zajistit případnou montáž schvalované výbavy do vozidla na vlastní náklady.
29. Doklady o provedených zkouškách
V případě, že žadatel má k předloženému výrobku již provedenu některou z dílčích zkoušek v zahraniční technické zkušebně, pro národní schválení v zemi původu nebo prodeje, předloží k žádosti příslušné protokoly o těchto zkouškách. Protokoly o zkoušce provedené v zahraniční technické zkušebně pro národní schválení může technická zkušebna uznat v případě, že v zemi původu zkoušky je právní úprava shodná s právní úpravou v ČR. K těmto protokolům provede vždy posudek.
30. Povinné značení a návrh výrobního štítku
Pro účely schválení žadatel předkládá návrh povinného značení a výrobního štítku.
a) Každý kus schválené výbavy musí být označen na viditelném místě, bez nutnosti demontáže výrobku, níže popsanými značkami:
1) znakem výrobce - logo, nápis apod. - a typem výrobku - obchodní označení, katalogové číslo výrobce apod.,
2) podle druhu výrobků je v některých případech nutné další označení, např. značka Českého telekomunikačního úřadu, nosnost v kg, elektrické napětí apod.
3) schvalovacím číslem v provedení:
           
                   ATEST  8SD  XXXX
    označení pro schválenou výbavu  číslo schválení
 
4) pokud je výbava zároveň konstrukční částí podle § 2 odst. 6 zákona je schvalovací číslo v provedení:
                       CZ  XXXX
 označení pro schválenou konstrukční část  číslo schválení
Žadatel odpovídá za to, že na výrobcích bude na každém kusu viditelně umístěna výše popsaná značka. Tato značka musí být na výrobku umístěna tak, aby byla čitelná a pevně připevněna. Způsob připevnění značky není předepsán. V případě, kde to není možné, může být schvalovací číslo umístěno na obalu nebo na kartě vkládané do obalu a v návodu k obsluze.
b) pokud je výrobek opatřen některou národní schvalovací značkou, která je nesnímatelně připevněna na výrobku nebo je na výrobku přímo vyhotovena, upozorní na tuto skutečnost žadatel technickou zkušebnu.
31. Změny v provedení schválené výbavy
a) jakékoli změny na schválené výbavě, např. změny provedení, značení, názvu, je žadatel povinen písemně oznámit ministerstvu, a to před jejich uvedením na trh se žádostí o schválení, resp. provedení změny. Ministerstvo rozhodne, zda bude nutné provést nové zkoušky a schválení a v případě, že ano, tak v jakém rozsahu.
b) jakékoli změny v názvu, telefonním spojení nebo sídle žadatele je povinen tento rovněž oznámit písemně ministerstvu bez zbytečného odkladu a
c) v případě, že povinnosti uvedené v předchozích odstavcích nebudou bez závažného důvodu oznámeny, může ministerstvo pozastavit platnost Osvědčení o schválení technické způsobilosti výbavy nebo jeho platnost zrušit.
Technické požadavky na výbavu
32. Technická způsobilost typu vozidla se schválí, jestliže vozidlo odpovídá technickým požadavkům stanoveným v přílohách č. 3 až 6 a 13.
B) Povinná výbava vozidel
Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně
1. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí
a) náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
b) klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a
c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.
2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou
a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,
d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo
e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.
Lékárnička
1. Obsahem lékárničky musí být
a) v případě motolékárničky
 ------------------------------------------------------------    ----------------------
 Zdravotnický materiál                          množství (ks)
 ------------------------------------------------------------    ----------------------
  Obvaz hotový s 1 polštářkem                        1
  (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m
2
) ------------------------------------------------------------ ---------------------- Obvaz hotový s 2 polštářky 1 (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m
2
) ------------------------------------------------------------ ---------------------- Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm) 1 ------------------------------------------------------------ ---------------------- Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 ------------------------------------------------------------ ----------------------
nebo
b) v případě autolékárničky
 -------------------------------------------------------    ------------------------
 Zdravotnický materiál                        množství (ks)
                                 Velikost lékárničky
                                ------------------------
                                  I.  II.   III.
 -------------------------------------------------------    ------------------------
  Obvaz hotový s 1 polštářkem                  3   5    10
  (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m
2
) ------------------------------------------------------- ------------------------ Obvaz hotový s 2 polštářky 3 5 10 (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m
2
) ------------------------------------------------------- ------------------------ Náplast hladká cívka 1 2 4 (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) ------------------------------------------------------- ------------------------ Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm) 1 3 5 ------------------------------------------------------- ------------------------ Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4 ------------------------------------------------------- ------------------------ Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě 1 1 1 se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm ------------------------------------------------------- ------------------------ Isotermická fólie (min. rozměr 200 x 140 cm) 1 1 1 ------------------------------------------------------- ------------------------
2. Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.
3. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to
a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,
b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a
c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.
4. Požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jinými právními předpisy.
5. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.
Výstražný trojúhelník
Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.
Hasicí přístroj
1. Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu5). Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou7).
2. Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to
a) vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,
b) jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a
c) sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.
3. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.
C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků:
1. Jízdní kola musí být vybavena
a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny např. zátkami, rukojeťmi apod.,
c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2 000 mm
2
, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2 000 mm
2
, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek - pedálů, tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti a
h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2 000 mm
2
, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být dále vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem cyklisty měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem,
b) zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy a
c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb.
4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
6. Jízdní kola uváděná na trh musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.
7. Jízdní kola uváděná na trh, pokud nejsou vybavena podle bodu 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.
8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1 a 2),
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm
3
,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h
-1
a
f) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.
Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.
9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.
Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným osvětlením podle bodu 1 písmen e) a f) a bodu 2 písmen a) a b), které musí být umístěno symetricky k podélné ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla. Konstrukční požadavky uvedené v bodech 1 až 8 se na tato vozidla použijí přiměřeně.
Šířkou pro účely tohoto bodu se rozumí vzdálenost mezi dvěma rovinami rovnoběžnými s podélnou rovinou vozidla a tečnými k vozidlu na obou stranách této roviny. Všechny části vozidla a zvláště všechny pevné části vyčnívající do stran se musí nacházet mezi těmito dvěma rovinami, s výjimkou zpětného zrcátka nebo zrcátek.
10. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).
11. Přívěsný vozík k jízdnímu kolu musí plnit požadavky jiného právního předpisu9)
12. Potahová vozidla musí být vybavena
a) alespoň jednou brzdou snadno, rychle a bezpečně ovladatelnou,
b) vpředu dvěma bílými a vzadu dvěma červenými odrazkami shodnými a shodně umístěnými jako odrazky předepsané pro přívěsy a
c) za snížené viditelnosti vpředu svítilnou s bílým světlem na straně přivrácené ke středu vozovky nebo dvěma svítilnami s bílým světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku; vzadu dvěma svítilnami s červeným světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku.
13. Ruční vozík, jehož šířka přesahuje 0,6 m, musí být vybaven červenými odrazkami netrojúhelníkového tvaru umístěnými symetricky co nejblíže k bočním obrysům vozíku ve stejné výši nad vozovkou.
D) Technické požadavky na výbavu vozidel světelnými zařízeními:
1. Vozidla kategorie M, N, O, L, T, C, R nebo S mohou být vybavena jen takovými světelnými zdroji a zařízeními, která jsou pro daný druh a kategorii vozidla stanovena na základě technických požadavků platných v době výroby vozidla nebo technických požadavků pozdějších, včetně požadavků na jejich počet a zapojení. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3 této vyhlášky, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), pro traktory a jejich přípojná vozidla přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), pojízdné pracovní stroje v příloze č. 13 této vyhlášky, další zvláštní vozidla v příloze č. 6 této vyhlášky.
2. Jinými světelnými zařízeními, než jsou předepsána nebo povolena v souladu s odstavcem 1 nebo která jsou povolena podle odstavců 3 až 5, nesmí být vozidla vybavena.
3. Vozidla mohou být vybavena dodatečnými světelnými zařízeními k označení vozidel taxislužby, autoškoly, vozidel hromadné veřejné dopravy - prosvětlené směrové a číselné tabule, sanitních vozidel, vozidel jednotek požární ochrany a vozidel Policie České republiky, obecní policie, Celní správy a Vojenské policie. U sanitních vozidel se připouští užití označení světelným nápisem "ambulance" svítícím dopředu nepřerušovaným bílým světlem nebo červeným světlem, které je v činnosti výhradně při použití zvláštních výstražných světel modré barvy. U vozidel Policie České republiky, obecní policie, Celní správy a Vojenské policie se připouští dopředu a dozadu svítící nápis, například "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". U vozidel jednotek požární ochrany se připouští dopředu a dozadu svítící nápis "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". Tyto nápisy svítící dopředu mohou být provedeny i zrcadlově. Montáž je možná pouze za předpokladu, že nebudou vyzařovat v úhlu 15 stupňů směrem ven od obrysu vozidla dopředu červené světlo a dozadu bílé světlo, s výjimkou nápisu "ambulance" společně s použitím zvláštních výstražných světel modré barvy nebo nápisů na vozidlech Policie České republiky, obecní policie, Celní správy a Vojenské policie. Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani stanovená geometrická viditelnost ostatních světelných zařízení, která vyzařují nepřerušované světlo neproměnné barvy a jejich montáž je schválena. Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek, odrazných fólií, obrysového značení vozidel apod. Montáž těchto zařízení musí plnit požadavky technických předpisů. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel musí být schváleny podle předpisu EHK č. 70 a desky zadního značení pomalých vozidel musí být schváleny podle předpisu EHK č. 69 a materiály obrysového značení s vratným odrazem musí být schváleny podle předpisu EHK č. 104.
4. Ustanovení odstavce 3 neplatí pro vybavení vozidel světelnými zařízeními vyzařující světlo bílé barvy určenými
a) k osvětlení ložné plochy vozidla,
b) k osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla,
c) na zádi tahačů návěsů k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do jízdních souprav,
d) k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace,
e) jako hledací světlomet nebo
f) jako pracovní světlomety,
tato zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Činnost těchto světlometů musí být nezávislá na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím sdělovačem žluté barvy.
5. Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným zařízením tedy pracovní stroje apod., musí být pro provoz na pozemních komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení - obrysová, brzdová a směrová světla, která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla. U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle.
E) Technické požadavky na výbavu vozidel zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními
1. Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo oranžové barvy schváleného typu nebo provedení musí být kromě předepsaných světelných zařízení vnějšího osvětlení vybaveny
a) motorová a přípojná vozidla vykonávající práci za jízdy nebo vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,
b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují míru stanovenou v jiném právním předpisu, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla,
c) motorová a přípojná vozidla, která se svým nákladem přesahují limitní hodnoty stanovené v jiném právním předpisu, pokud to určí orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu,2)
d) motorová a přípojná vozidla, pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti přestavby nebo jednotlivého vozidla nebo
e) pracovní stroje samojízdné a přípojné, jejichž šířka přesahuje hodnotu 3,00 m nebo pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.
2. Traktory mohou mít být vybaveny zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které však smí být uvedeno do činnosti, pouze nastane-li některý z případů uvedených v odstavci 1 písm. a) až e).
3. Zapojení zvláštního výstražného světelného zařízení vyzařující světlo modré nebo oranžové barvy a činnost doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré nebo oranžové barvy jsou nezávislé na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a jsou vybavena sdělovačem žluté barvy kontrolovatelným z místa řidiče, mimo světel oranžové barvy upevněných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky bez samostatného vypínače. Zvláštní výstražné zařízení se dvěma úrovněmi svítivosti musí být zapojeno tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovalo vždy jako celek, a to buďto automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Návod k obsluze pro konečného uživatele musí obsahovat informace o používání zvláštního výstražného zařízení.
4. Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.
5. Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. V případě zvláštního výstražného světelného zařízení modré barvy upevněného na karosérii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky se připouští umístění tohoto zařízení na jedné straně vozidla.
6. Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy nejméně jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.
7. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1 500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu - sirénou. Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné. Vozidla mohou být dále vybavena jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dozadu, jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím do stran umístěných v přední části vozidla a třetí doplňkovou zvláštní svítilnou s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dopředu umístěnou za předním sklem vozidla.
8. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo oranžové barvy mohou být doplněna nejvíce pěti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy schváleného typu vpředu a pěti kusy vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Umísťují se svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Svítilny je nutno na vozidle uspořádat v jedné řadě horizontálně tak, že horní hrana činné svítící plochy svítilen může přesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku. Mohou být nahrazeny třinácti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen schváleného typu vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy vpředu a třinácti kusy vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Svítilny musí být umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Uspořádání svítilen může být do čtverce s boční a spodní hranou nejvíce se čtyřmi svítilnami. Čtverec je umístěn na vozidle tak, že horní hrana činné svítící plochy horních svítilen nesmí přesahovat horní obrys vozidla. Pokud jsou svítilny použity také na přípojném vozidle, může být jejich počet až 24. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo oranžové barvy nemůže být doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
9. Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 65 a musí být podle něho schválena. Doplňkové výstražné svítilny musí být schváleny. Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy, stanoví jiný právní předpis.10)
10. K montáži na vozidlo může být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zařízení. Na vozidle se umísťuje tak, aby při provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo změně zvukových vlastností. Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 dB(A).
11. Vozidla vybavená zvláštním výstražným zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy mohou být dále vybavena obrysovým nebo liniovým značením s vratným odrazem schváleným podle předpisu EHK č. 104 v zájmu viditelnosti těchto vozidel s ohledem na zvláštní charakter jejich užívání v provozu na pozemních komunikacích.
12. Požadavky pro zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy se použijí shodně i pro zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré a červené barvy. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré a červené barvy musí mít poměr mezi červenou a modrou barvou 1: 1, tento požadavek platí i pro doplňkové zvláštní výstražné svítilny vyzařující přerušovaný tok světla. Přípustná je rovněž kombinace zvláštních výstražných světelných zařízení vyzařujících světlo modré barvy s doplňkovými zvláštními výstražnými svítilnami vyzařujícími přerušovaný tok světla modré a červené barvy při zachování poměru vyzařovaného světla modré a červené barvy u těchto svítilen v poměru 1: 1.
F) Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy:
1. Vozidlo musí být vybaveno tak, aby konstrukce, provedení, rozměry a huštění pneumatik odpovídalo podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla, povoleným zatížením připadajícím na nápravy a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti. Rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla.
2. V případě vybavení vozidla zimními pneumatikami, dle odstavce 13, s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kategorii pneumatik pro jízdu na sněhu. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle, například palubním počítačem.
3. Vozidlo, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být vybaveno pouze pneumatikami určenými pro daný typ vozidla výrobcem vozidla. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo nebo nápravu vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být schválena podle předpisu EHK č. 64 nebo před 1. 1. 2014 též dle směrnice 92/23/EHS.
4. Pneumatiky musí být vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. U dvojité montáže kol musí být ventily pro huštění vnitřní pneumatiky a kola uspořádány tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.
5. Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení, označené zkratkou TWI.
6. Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.
7. Obnovená pneumatika je taková pneumatika, která vznikla obnovou pneumatiky náhradou opotřebeného běhounu novým materiálem. Může rovněž zahrnovat obnovu vnějšího povrchu bočnic. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M a N a jejich přípojných vozidel musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 nebo předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj schváleny.
8. Autobusy třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3) a zásahové požární automobily nesmí být na přední nápravě vybaveny obnovenými pneumatikami.
9. Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy, např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93. Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.
10. Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla kategorií M2, M3, N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol Théta - průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis "REGROOVABLE". Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů není dovoleno.
11. Vozidlo nesmí být vybaveno pneumatikami s protiskluzovými hroty, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.
12. Vozidla mohou být vybavena protiskluzovými řetězy nebo obdobnými zařízeními jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.
13. Vozidlo nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně vybaveno pneumatikami různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená - BIAS BELTED. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a obchodní značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR.
14. Pneumatiky označené nápisem "FRT" se nesmí používat na řízených nápravách přípojných a motorových vozidel a hnacích nápravách.
G) Technické požadavky na výbavu vozidel doplňkovými zařízeními:
1. Volný konec antény, která je delší než 1,40 m a která by přesahovala půdorysný průmět obrysu vozidla, s výjimkou výsuvných antén, musí být připevněn k vozidlu tak, aby anténa nepřesahovala půdorysný obrys vozidla. Antény musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci schválení celého vozidla podle tohoto předpisu.
2. Nosiče zavazadel apod., reklamní tabule, směrové tabulky, označení vozidel taxislužby, označení vozidel autoškoly a jiná zařízení, jimiž je vozidlo dodatečně vybaveno musí být spolehlivě přichyceny k vozidlu, nesmějí přesahovat půdorysný obrys vozidla s výjimkou zádi vozidla a nesmějí mít žádné hroty ani ostré hrany; vnější části včetně připevňovacích částí musí mít poloměr zakřivení nejméně 2,5 mm. Z této hodnoty poloměru zakřivení jsou možné výjimky podle ustanovení předpisu EHK č. 26. Nosiče zavazadel musí umožňovat spolehlivé upevnění přepravovaných předmětů. Upevnění nosiče včetně zavazadel spolehlivě odolává zpomalení v podélném směru nejméně o hodnotě 6 g. Nosiče zavazadel a nosiče lyží musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky dle předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci schválení celého vozidla podle tohoto předpisu.
3. Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, je možno provádět pouze při dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43 a musí být schváleny podle této přílohy vyhlášky. Vozidlo v zorném poli řidiče nesmí být vybaveno žádnými předměty, např. okrasné a upomínkové předměty, které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla nebo označení či zařízení povinně umisťovaných podle jiných právních předpisů jako například funkční elektronické zařízení pro úhradu mýtného nebo platný kupón prokazující uhrazení časového poplatku. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro zadní skla vozidel kategorie M3. Výhled zadním sklem vozidla kategorie M1 může být částečně snížen schváleným příslušenstvím nebo přepravovanými předměty, avšak jen za podmínky, že je vozidlo vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem schváleného typu. Výhled předním sklem u vozidel kategorie M3 může být částečně snížen vedle schválených označení určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou. Provedení a umístění tabulek na vozidle musí být schváleno podle této přílohy vyhlášky.
4. Nádoby na záložní palivo jsou provedeny tak, aby palivo při jakékoli poloze nádoby nemohlo vytékat. Nádoby ve vozidle musí být umístěny tak, aby byly od rovin vymezujících největší šířku vozidla vzdáleny nejméně 150 mm a od roviny vymezující délku vozidla vpředu nebo vzadu nejméně 250 mm.
5. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být zřetelně viditelná; tyče musí být opatřeny po celé délce příčnými červenobílými pruhy o šířce 75 mm, lana musí být opatřena červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být schváleného typu. Podmínkou pro jejich schválení je jejich odolnost při působení osové síly 12 kN.
6. Dodatečně montovaná nezávislá topení musí být schválena jako konstrukční část podle předpisu EHK č. 122 nebo do 1.11.2014 též podle směrnice 2001/56/ES. Montáž do vozidla musí provádět autorizovaná servisní služba, které ministerstvo udělilo toto oprávnění.
7. Silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t a přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové a dvounápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.
8. Vozidla kategorie M2, M3, N2 a N3 musí být dovybavena omezovači rychlosti, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující montáž a použití omezovačů rychlosti15).
9. Vozidla kategorie M1 a N1, třídy I musí být z pohledu emisí z klimatizačních systémů vybavena tak, jak stanoví předpis Evropské unie upravující emise z klimatizačních systémů motorových vozidel16).
10. Vozidla kategorie N2 a N3 musí být dovybavena zrcátky, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující vybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky17).
H) Technické požadavky na výbavu vozidel označením nejvyšší povolené rychlosti:
1. Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, R, S, C, T a Z s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí být vybavena na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině označením nejvyšší povolené rychlosti zaokrouhlené
a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h
-1
na nejbližší nižší celé číslo,
b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.
2. Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu , pokud jsou použita, musí mít výšku "k" 35 mm, "m" 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1, tedy červená a bílá, písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.
3. Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O1, O2, R, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit označení o průměru 200 mm, je přípustné použít označení o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu, pokud jsou použita, musí mít výšku "k" 20 mm, "m" 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.
I) Technické požadavky na výbavu zvláštních vozidel:
1. Zvláštní vozidla při provozu na pozemních komunikacích musí být vybavena tak, aby pracovní nástroje byly přepravovány jen ve schválené přepravní poloze. Zvláštní vozidlo musí být vybaveno tak, aby nebylo zdrojem znečištění nebo poškození komunikace. Jeho zásobníky, pracovní nástroje, např. nakládací lopata, paletizační vidle, musí být prázdné, tj. bez náplně, nákladu, břemene apod. Přeprava nákladu na vysokozdvižném vozíku, příp. teleskopickém manipulátoru s vidlemi, je povolena pouze pro vykládku a nakládku zboží.
2. Traktor, který překračuje šířku 2,55 m např. dvojmontáží kol zadní nápravy nebo jinak, musí být vybaven výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla, zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být uvedeno do činnosti, snižuje se jeho maximální rychlost na 20 km.h
-1
. Za snížené viditelnosti není jeho provoz takto vybaveného traktoru povolen v případě, že je namontovaným pracovním zařízením omezena geometrická viditelnost světelných zařízení traktoru, nebo bylo toto omezení stanoveno při schválení namontovaného pracovního zařízení. Za traktor může být zapojen pouze přípojný nebo nesený stroj, nikoliv přívěs nebo návěs.
3. Traktor s čelně neseným strojem nebo čelně namontovanou výměnnou nástavbou zakrývající světlomety traktoru musí být vybaven doplňkovými potkávacími světlomety, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeny do činnosti. Doplňkové světlomety musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 86 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
4. Pásová vozidla při provozu na pozemních komunikacích musí být vybavena pryžovými pásy nebo kovovými pásy s pryžovými bloky na opěrných plochách; jsou-li nosné kladky samostatně odpruženy a opatřeny pryžovými obručemi, o minimální výšce 40 mm. Pryžové bloky nebo obruče nesmí být tvrdší než 70 Shore. Připouští se použití i jiných materiálů s ekvivalentními vlastnostmi.
5. V případě neplnění odstavce 4, smí být sněžná pásová vozidla - rolby, sněžné skútry, užita na pozemních komunikacích jen v případě, že se záběrové lišty pásů nedotýkají povrchu vozovky, a to tak, že povrch komunikace je pokryt dostatečně silnou vrstvou sněhu.
6. Vozidla, která z hlediska konstrukce nemohou být vybavena vlastním vnějším světelným zařízením, musí být v provozu vybavena soupravou přenosných světelných zařízení.
7. U vozidel nebo jízdních souprav, u kterých vzdálenost předního obrysu od středu volantu přesahuje 4,00 m, musí být jejich výjezd z míst ležících mimo silnici, průjezd nepřehlednými křižovatkami apod. zajištěn pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
8. Traktor v jízdní soupravě s pracovním strojem musí být vybaven zpětnými zrcátky tak, aby byl zajištěn dokonalý výhled, v případě potřeby prodloužením držáků zrcátek apod.
 
Příloha 13
Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie Z a podkategorií SS a SN
Technické požadavky na zvláštní vozidla podkategorie SS
1. Zvláštní vozidla podkategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností a nejsou zpravidla určena pro přepravní činnost, např. rýpadla, nakladače, dozery, skrejpry, grejdry, válce, frézy, finišery, čističe příkopů, úklidové stroje, sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, vysokozdvižné vozíky apod.
2. Pro pracovní stroje samojízdné (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se
a) rozměrů vozidel
b) vyznačení obrysů vozidel
c) hmotností vozidel
d) kol a pneumatik
e) značení některých údajů na vozidle
f) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla
g) zvláštních výstražných světelných zařízení
h) umístění tabulky s registrační značkou a
i) povinné výbavy
3. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla ani výměnné tažené stroje, s výjimkou pracovního zařízení stroje, které je přepravováno na podvozku, není-li při schválení jeho technické způsobilosti stanoveno jinak. Podvozek s pracovním zařízením musí splňovat podmínky stanovené pro výměnné tažené stroje. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny podvozky s pracovním zařízením stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 8,00 t. Provozní hmotnost stroje musí být shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost podvozku, z hlediska účinků brzdění musí jízdní souprava plnit požadavky dle čl. 4 této přílohy. Je-li stroj vybaven spojovacím zařízením, musí toto zařízení zajišťovat připojený podvozek proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.
4. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 30 km.h
-1
musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem "dokument EHK - TRANS/SC 1/WP 29/R.274".
Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h
-1
musí splňovat podmínky stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13) nebo ČSN EN ISO 3450.
5. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
musí splňovat podmínky pro brzdění provozní, nouzové a parkovací stanovené technickým předpisem EHK č. 13. Pro výpočet brzdné dráhy při zkoušce typu 0 platí tyto vzorce
 provozní  brzdění
                       v
2
s <= 0,15v + ---- 115 nouzové brzdění 2v
2
s <= 0,15v + ---- 115
Zkušební rychlost vozidla se stanoví na hodnotu v = 50 km.h
-1
, u strojů, které této rychlosti nedosahují v = nejvyšší konstrukční rychlosti.
Nejvyšší konstrukční rychlost stroje je nejvyšší rychlost určená výrobcem stroje. Zkouškou zjišťovaná skutečná nejvyšší rychlost stroje se nesmí za předepsaných podmínek lišit od nejvyšší konstrukční rychlosti o více než +5 %.
Zkouška typu I se provede za podmínek stanovených pro vozidla kategorie N2.
Soustava pro parkovací brzdění musí udržet stojící naložené vozidlo ve stoupání i klesání o sklonu 18 %.
Při zkouškách nesmí síla působící na ovládací orgán potřebná pro dosažení předepsaných účinků brzdění přesáhnout 700 N v případě, že ovládacím orgánem je pedál a 400 N na ručním ovládacím orgánu.
Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti stroje nebo jízdní soupravy a rozložení hmotností na jednotlivé nápravy, které jsou pro provoz na pozemních komunikacích schváleny.
Alternativně k výše uvedeným požadavkům může brzdové zařízení strojů uvedených v tomto bodě splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450.
6. Brzdové zařízení strojů určených pro stavební a obdobnou činnost musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450, ČSN EN 500-4, ČSN ISO 6292.
7. Řízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách nebo v technickém předpisu ISO 10998, v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), ČSN EN 12643 a musí být podle nich schváleno.
8. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h
-1
musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty, např. blatníky a podběhy.
9. Kryty kol musí splňovat tyto podmínky
a) u strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední hrana u kol přední nápravy byla před svislou rovinou procházející středem tohoto kola a aby zadní hrana u kol přední nápravy byla pod vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola a přední i zadní hrana u kol zadní nápravy byla nejvýše jednu čtvrtinu průměru kola nad vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola. Blatníky musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny. Vzdálenost mezi běhounem pneumatiky a krytem musí být nejméně 60 mm a mezi bokem pneumatiky a krytem nejméně 50 mm,
b) u strojů určených pro stavební a obdobnou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol splňovat požadavky technické normy ČSN EN ISO 3457.
10. Vznětové motory pohánějící stroje musí z hlediska emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 96, 97/68/ES a musí být podle těchto předpisů schváleny.
11. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), hodnotu
85 dB (A) u strojů s provozní hmotností do 1,50 t,
89 dB (A) u strojů s provozní hmotností převyšující 1,50 t.
Stroj musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze a s připojeným vybraným pracovním ústrojím.
12. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci strojů musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN ISO 12 509.
13. Stroje musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, ISO 13766, ČSN EN 55012 ed.2.
14. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h
-1
musí mít alespoň jedno zařízení pro dostatečně hlasitou zvukovou výstrahu. Stroje musí z hlediska zvukových výstražných zařízení a jejich signálů splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 28.
15. Stroje s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upraveny a provedeny tak, aby je bylo možno tyčí nebo lanem vléci jinými vozidly pro účely vyproštění či odtažení.
16. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
musí být dostatečně odpruženy s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
17. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
18. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
19. Stroje o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.
20. Nádrž na palivo musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN ISO 4254- 1.
21. Stroje musí být vybaveny výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče - na místo řidiče. Pokud je výfukové potrubí vozidel vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.
22. Elektrické zařízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ISO 1724.
23. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h
-1
, pomalá vozidla, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno.
24. Stroje vybavené kabinou řidiče musí být vybaveny větracím, případně i vytápěcím systémem a nejméně jednou clonou proti slunci s výjimkou strojů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností, zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - jako např. nakladače, teleskopické manipulátory apod. Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny. Pracovní místo řidiče a kabina řidiče musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami ČSN EN 474-1, ČSN EN 500-1, ČSN EN ISO 2867 ed. 2, ČSN ISO 5006, ČSN ISO 10968, ČSN EN ISO 6682, ČSN ISO 6405-1, ČSN EN ISO 4254- 1, ČSN ISO 4254-7, ČSN ISO 5721, ČSN EN ISO 3767-1, předpisy EHK č. 43, EHK č. 71 a nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
Technické požadavky na pracovní stroje nesené kategorie SN
25. Pracovní stroje nesené jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí, pokud jsou jím vybaveny, není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného. U strojů jejichž spojení není možno provést prostřednictvím normalizovaného spojovacího zařízení a vyžaduje zásah do konstrukce nosiče musí být doložen souhlas výrobce nosiče s montáží.
26. Pro pracovní stroje nesené (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se
a) rozměrů vozidel
b) vyznačení obrysů vozidel a
c) značení některých údajů na vozidle
27. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče vozidla, omezovat ovladatelnost vozidla a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení.
28. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci stroje musí splňovat podmínky stanovené výměnné tažené stroje, s výjimkou požadavku na zadní odrazky, které mohou být i netrojúhelníkového tvaru.
29. Stroje, s výjimkou čelně nesených, nemusí být vybaveny vlastním zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nebo držáky pro přenosnou soupravu těchto světelných zařízení za těchto podmínek
a) není-li narušena geometrická viditelnost světelných zařízení vozidla,
b) není-li překročena stanovená vzdálenost světelných zařízení vnějšího osvětlení a světelné signalizace vozidla od bočních obrysů stroje a
c) délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.
30. Stroje, s výjimkou čelně nesených, jejichž šířka nepřesahuje 2,00 m a jsou namontovány souměrně s podélnou osou vozidla, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.
31. Vyznačení obrysů může být provedeno na oboustranných odnímatelných štítech umístěných v prostřední třetině délky stroje za těchto podmínek
a) že tyto štíty jsou viditelné zepředu i zezadu a
b) délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.
32. Stroj, jehož šířka je v přepravní poloze podstatně menší než šířka traktoru - nosiče a dodržení požadavků na vzájemnou vzdálenost zadních světelných zařízení by znamenalo zvětšení šířky stroje může být na zádi vybaven pouze jedním výstražným štítem, jednou odrazkou třídy IIIa, jednou levou svítilnou s obrysovým, brzdovým a směrovým světlem.
33. Bočně nesený stroj může být připojován pouze na pravou stranu vozidla.
34. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
35. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé - tmavé barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.
36. Stroje, u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 40 km.h
-1
, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno. Stroj nemusí být vybaven tímto označením za podmínky, že je toto označení umístěno na vozidle a není strojem nebo jeho částí zakryto.
Technické požadavky na vozidla kategorie Z
Jednonápravové traktory s přívěsy
37. Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou, řiditelné pomocí řídítek řidičem, sedícím na sedadle přívěsu, s nímž tvoří jízdní soupravu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí. Provoz jednonápravového traktoru bez přívěsu je na pozemních komunikacích zakázán.
38. Pro jednonápravový traktor s přívěsem platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se
a) kol a pneumatik;
b) značení některých údajů na vozidle;
c) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla.
39. Nejvyšší konstrukční rychlost jízdní soupravy nesmí být vyšší než 10 km.h
-1
.
40. Jízdní souprava nesmí překročit
a) celkovou šířku 1,60 m,
b) celkovou délku 4,00 m a
c) největší povolenou hmotnost 1,50 t.
41. Jízdní souprava musí být vybavena soustavami pro provozní a parkovací brzdění nejméně na jednom vozidle jízdní soupravy. Uvedené soustavy mohou mít společné části. Soustava pro parkovací brzdění musí být výhradně mechanická.
42. Hodnota účinku provozního brzdění jízdní soupravy vyjádřená středním brzdným zpomalením nesmí být menší než 1,6 m.s
-2
. Účinek parkovacího brzdění musí spolehlivě udržet stojící jízdní soupravu na svahu, ve stoupání i klesání, o sklonu nejméně 12 %. Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti jízdní soupravy.
Nejvyšší přípustné síly na ovladačích pro provozní i parkovací brzdění nesmí být vyšší než
a) 60 N - na páce na řídítkách, ovládané prsty;
b) 250 N - na páce ovládané jednou rukou;
c) 400 N - na pedálu.
43. Přívěs musí být vybaven odrazkami podle požadavků příslušných ustanovení pro vozidla kategorie R.
44. V případě, že jízdní souprava je vybavena zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci, musí na přívěsu jeho provedení a umístění odpovídat požadavkům příslušných ustanovení pro vozidla kategorie S, traktor musí být vybaven alespoň jedním světlometem s potkávacím světlem schváleného typu umístěným v jeho podélné střední rovině a jedno z vozidel jízdní soupravy musí být vybaveno schválenými předními směrovými svítilnami, kategorie 1 umístěnými tak, aby horizontální úhly geometrické viditelnosti byly 80 st. směrem ven a 10 st. směrem dovnitř a vertikální úhly byly 15 st. nad a pod horizontálu. Není-li jízdní souprava vybavena tímto zařízením, je její provoz na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti zakázán.
45. Hladina vnějšího hluku musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vozidla kategorie T.
46. Vyústění výfukového potrubí traktoru musí být směrováno tak, aby bylo zabráněno vdechování výfukových plynů řidičem.
47. U jízdní soupravy, jejíž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 400 kg, musí být traktor opatřen zařízením pro zpětnou jízdu - couvání, které je ovladatelné z místa řidiče.
48. Traktor musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766, ČSN EN 55012 ed.2.
49. Spojovací zařízení traktoru musí zajišťovat přívěs proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.
50. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
51. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
52. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé - tmavé barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.
53. Stroje musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení pro pomalá vozidla. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno.
Speciální nosiče pracovních adaptérů
54. Speciální nosiče pracovních adaptérů jsou lehká motorová vozidla určená do náročného terénu v mezinárodní terminologii souhrnně označovaná jako vozidla ATV - All Terrain Vehicles konstrukčně a svým vybavením sloužící zejména k montáži různých pracovních adaptérů, případně k přepravě méně objemného nákladu, která mohou být v nezbytných případech provozována i na pozemních komunikacích.
V některých případech mohou být konstrukčně odvozena od motorových vozidel kategorie L, např. speciální čtyřkolky.
Nejsou určena pro přepravu osob, může však být přepravována osoba, pokud to vyžaduje zajištění pracovní činnosti vozidla, nebo je-li to nezbytné pro naložení a složení nákladu a je-li vozidlo vybaveno odpovídajícím sedadlem pro spolujezdce.
55. Pro speciální nosiče pracovních adaptérů (dále jen "vozidlo") platí ustanovení této přílohy a dále přiměřeně ustanovení vyhlášky týkající se:
a) kol a pneumatik,
b) značení některých údajů na vozidle,
c) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla,
d) zvláštních výstražných světelných zařízení,
e) rozměrů a umístění tabulky s registrační značkou předepsaných pro vozidla kategorie L a
f) povinné výbavy vozidla předepsané pro vozidla kategorie L.
56. Vozidlo nesmí překročit
a) celkovou šířku: 2,0 m,
b) celkovou délku: 4,0 m,
c) celkovou výšku: 2,5 m,
d) největší povolenou hmotnost: 1,0 t a
e) nejvyšší konstrukční rychlost: 40 km.h
-1
.
57. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), hodnotu 85 dB (A). Vozidlo, i s případně namontovaným pracovním adaptérem, musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze.
58. Z hlediska brzdového zařízení musí vozidla plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450.
V případě, že se jedná o vozidlo konstrukčně odvozené od vozidel kategorie L, musí plnit následující požadavky:
Zkouška typu 0:
a) vozidla s brzdovými zařízeními působícími pouze na přední nebo na zadní kola:
Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.
Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění jen přední a jen zadní brzdou platí tyto vzorce:
 
 1.  s  naloženým  vozidlem:

       
            v2
 s  =<  0,1  v  +  --
            70

 2.  s  nenaloženým  vozidlem:

        
                 v2
 s  =<  0,1  v  +  --
             65
b) vozidla mající jedno z brzdových zařízení, které je kombinovaným brzdovým systémem ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).
Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.
Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění kombinovaným brzdovým systémem s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:
             v2
 s  =<  0,1  v  +  ---
             115
 
Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění druhým zařízením provozního brzdění nebo zařízením nouzového brzdění ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS, o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:
v2 s =< 0,1 v + -- 65
Uvedených účinků musí být dosaženo i v jízdní soupravě s přípojným vozidlem.
Pro vzorce platí:
s = skutečná brzdná dráha zjištěná při zkoušce
v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce
Zkouška typu I se provede dle příslušných ustanovení technického předpisu 93/14/EHS, o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel s tím, že počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.
Zkouška účinku parkovacího brzdění v jízdní soupravě s nebrzděným přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.
59. Řízení vozidla musí umožňovat plynulé udržování zamýšleného směru jízdy. Vozidla vybavená volantem musí splňovat podmínky stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
60. Nejvyšší přípustné síly na ovladačích vozidla nesmí překročit:
a) 200 N - u páček umístěných na řídítkách a ovládaných pouze prsty,
b) 400 N - na páce parkovací brzdy, 250 N - na ostatních pákách ovládaných jednou rukou,
c) 500 N - na pedálu,
d) 250 N - na volantu.
61. Vozidla musí být opatřena zařízením pro zpětnou jízdu - couvání, které je ovladatelné z místa řidiče.
62. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidel musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 86 a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
U světelných zařízení, u kterých technický předpis stanoví požadavek na vzájemnou vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch, může být tato vzdálenost v odůvodněných případech zmenšena až na 400 mm.
Na vozidlech smí být použito světelných zařízení určených pro vozidla kategorie L.
Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich schválena.
63. Vozidla musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.
64. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h
-1
musí mít alespoň jedno zvukové výstražné zařízení, které musí plnit požadavky stanovené technickým předpisem EHK č. 28 a musí být podle něj schváleno, z hlediska signálů musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 28 nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
65. Z hlediska nejvyšší konstrukční rychlosti musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 2009/60/ES.
66. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 20 km.h
-1
musí být vybavena kryty kol, příp. lapači nečistot, které musí splňovat tyto podmínky:
a) překrývat celou šířku běhounu pneumatik všech kol vozidla a
b) svým tvarem a rozměry musí zajišťovat účinnou ochranu řidiče, ovladačů a sdělovačů před nečistotami, odstřikujícími od kol vozidla jedoucího vpřed nebo vzad.
67. Vozidla s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upravena tak, aby je bylo možno vléci jinými vozidly na tyči nebo na laně pro účely vyproštění, odtažení.
68. Vozidla musí být vybavena výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče, na místo řidiče. Pokud je výfukové potrubí vozidle vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.
69. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
70. Elektrická instalace vozidel musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou černé - tmavé barvy. Zásuvka co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.
71. Vozidla musí být vybavena nejméně dvěma vnějšími zpětnými zrcátky, která musí být schválena podle příslušných technických předpisů pro zrcátka vozidel kategorie M, N, T nebo L.
Z hlediska výhledu z místa řidiče musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 2008/2/ES. Náklad nebo namontovaný pracovní adaptér zasahující do zorného pole řidiče nesmí výrazně snižovat výhled.
72. U dílů, součástí, celků a skupin použitých na vozidle nebo pro něj určených nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
73. Za vozidla smí být připojeno přípojné vozidlo schváleného typu, jehož okamžitá hmotnost smí být rovna nejvýše provozní hmotnosti tažného vozidla, není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak.
74. Zařízení pro mechanické spojení vozidel musí být schváleno podle příslušných technických předpisů EHK č. 55.
75. Sedadlo řidiče musí být konstruováno tak, aby zajišťovalo pohodlnou polohu při řízení a ovládání, musí být vyrobeno z materiálu s tepelně izolačními vlastnostmi a musí být čalouněno. Všechny ovládací prvky musí být pro sedícího řidiče pohodlně dosažitelné.
76. Vozidla musí být vybavena vhodnými opěrami pro nohy řidiče, příp. spolujezdce, místo spolujezdce musí být navíc vybaveno odpovídajícím držadlem. Ochrana před pohyblivými a horkými částmi musí plnit minimálně požadavky stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) pro úzkorozchodné traktory. Přístup na místo řidiče musí plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).
77. Palivová nádrž musí plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).
78. Stroje musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení pro pomalá vozidla. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno.
Trolejbusy a tramvaje
79. Trolejbus je pro účely této vyhlášky drážní vozidlo, které je poháněno buďto elektromotory, napájenými z trakčního vedení, elektromotory napájenými z baterií v kombinaci s napájením z troleje nebo spalovacím motorem s elektrickým přenosem výkonu v kombinaci s napájením z troleje. Toto vozidlo se pohybuje po pozemní komunikaci po tzv. virtuální dráze, jejíž trasa je stanovena Drážním úřadem. Na trolejbus se vztahuje jiný právní předpis11). Trolejbus je z hlediska konstrukce autobus se zvláštním druhem pohonu, přičemž na část jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků stanovují mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel, kterými je Česká republika vázána, specifické požadavky.
80. Tramvaj je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými z troleje, které se pohybuje po kolejích umístěných na pozemních komunikacích. Na tramvaje se vztahuje především zvláštní právní předpis11) a pouze některá ustanovení této vyhlášky, např. požadavky na rozměry, na směrová a brzdová světla.
81. Příslušné mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána, které se týkají systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků trolejbusů nebo tramvají stanovují způsob ověření, obsah a uspořádání osvědčení o schválení těchto systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků hromadně vyráběných trolejbusů a tramvají. Pokud systém, konstrukční část a samostatný technický celek plní technické požadavky stanovené v mezinárodních smlouvách v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána, ministerstvo na něj vydá osvědčení o schválení.
Ostatní vozidla
82. Pro rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu vozidel kategorie Z a podkategorií SS a SN se přiměřeně využijí požadavky stanovující obsah dokumentací v přílohách č. 3 až 6.
83. U ostatních vozidel kategorie Z se přiměřeně využijí technické, harmonizované technické a mezinárodní technické požadavky kategorií vozidel, ze kterých je konstrukce vozidel odvozena.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb."
5) ČSN EN 3 - 7. Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
6) ČSN EN 1789
7) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
9) § 58 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
10) § 41 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
11) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.
14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.
15) Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství.
16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS.
17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Cyklistický kurz