Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy

Bezpečnostní plán není povinnou dokumentací školy nebo školského zařízení. Je doporučen Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studenů ve školách a školských zařízeních (čj. 21291/2010-28) – přílohou č. 14 Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí. Je zaměřen na krizové situace přicházející z vnitřního i vnějšího prostředí spojené s útokem na školu, žáky, zaměstnance nebo cizí osoby nacházející se ve škole.

Související dokumenty

Pracovní situace

Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Lyžařský výcvik
Ochrana pedagogů
Malotřídní základní škola
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Bezpečnost
Zmocnění zdravotníka
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

273/2008 Sb. o Policii České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vzory