Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)

Vydáno:

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje škola i při mimoškolních akcích. Jedním ze způsobů, jimž tak činí, je zajišťování dohledu.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
40/2009 Sb. trestní zákoník
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Pracovní situace

Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Lyžařský výcvik
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Kurz horské turistiky
Dohled v zájmovém vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Doprovod žáka do nemocnice
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí
Mimoškolní akce školy – exkurze

Poradna

Zmocnění zdravotníka
Bezpečnost