Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Vyhlášky

50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Pracovní situace

Pracovní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Poučení žáků o BOZ
Školní úrazy
Prověrka bezpečnosti práce
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
BOZP - přehled základní legislativy
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Poradna

Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy