Školní úrazy

Vydáno:

Co se týká úrazů, neřešíme ve školách a školských zařízení pouze úrazy zaměstnanců, ale v častějším případě školní úrazy dětí ve smyslu vyhlášky č. 64/2005 Sb. Prvotně je nutno si uvědomit odlišnou odpovědnost u školních úrazů v základních, středních školách apod.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní úrazy
Prověrka bezpečnosti práce
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Únikové cesty
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Požadavky na pracoviště
BOZP - základní pojmy
BOZP - přehled základní legislativy
Počítačová pracovna

Poradna

Skialpinismus v rámci LVK a TV
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Rozchod na školní akci
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Ukončení předškolního vzdělávání
Bezpečnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
148/2004 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Vzory