Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie

Vydáno:

Řada školských zařízení je situována v zónách havarijního plánování a zónách ohrožení, které jsou vymezovány v okolí objektů nakládajících s nebezpečnými látkami. Připravenost managementu školských zařízení pro případnou závažnou havárii spojenou s únikem nebezpečné látky do okolí má zásadní význam pro minimalizaci dopadů možných závažných havárií. Hasičský záchranný sbor ČR realizuje řadu aktivit, které vedou k vyšší připravenosti těchto objektů. Jedná se zejména o zpracování plánovací dokumentace, organizaci seminářů, tvorbu a distribuci preventivních materiálů, zapojení do cvičení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Podmínky požární bezpečnosti ve školách a školských zařízeních
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Poradna

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení hygienického minima
Doplňková činnost
Bezpečnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz

Zákony

224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů