Prověrka bezpečnosti práce

Podle § 108 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní úrazy
Školní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Únikové cesty
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Pracovní prostředí
Péče o zaměstnance
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ

Poradna

Rozchod na školní akci
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
133/1985 Sb. o požární ochraně
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Vyhlášky

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Nařízení vlády

201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze

Vzory