Únikové cesty

Vydáno:

Jednou ze základních povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany je vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty [§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů]. Tato povinnost je dále rozvedena v § 11 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., kde je stanoven požadavek na označení únikových východů, volnou průchodnost komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest, a na využívání únikových cest způsobem, který nezvyšuje požární riziko.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Pracovní prostředí
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Pálení čarodějnic jako školní akce
Stanovisko hasičů k vypouštění lampionů štěstí
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací

Poradna

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení hygienického minima
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Doplňková činnost
Bezpečnost
Zmocnění zdravotníka
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Doprava autobusem

Zákony

133/1985 Sb. o požární ochraně

Vyhlášky

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
221/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
268/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb