Dohled v základním uměleckém vzdělávání

V případě základního uměleckého vzdělávání vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje požadavek zajištění BOZ (§ 1 odst. 11 až 13). Na rozdíl od vyhlášky č. 48/2005 Sb. je zajištění BOZ vztaženo na nezletilé žáky. I v tomto případě půjde zejména o dohled.

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Prověrka bezpečnosti práce
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Únikové cesty
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Počítačová pracovna
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Dohled a BOZ

Poradna

Bezpečnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Kvalifikace

Vyhlášky

71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky