Dohled při zájmovém vzdělávání

Dohled jako povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví účastníků zájmového vzdělávání - nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka; dohled nepedagogických pracovníkem. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled a BOZ
Dohled v základním vzdělávání
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Dohled a pracovní řád
Dohled v předškolním vzdělávání
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Doprovod žáka do nemocnice
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Pracovní úrazy

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Bezpečnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Školní družina a školní klub v církevní škole
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Pojištění žáků při výjezdu do zahraničí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných