Dohled a BOZ

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled v základním vzdělávání
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Doprovod žáka do nemocnice
Dohled a pracovní řád
Dohled v předškolním vzdělávání
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Informace o zdravotní způsobilosti žáka
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách

Poradna

Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Pojištění žáků při výjezdu do zahraničí
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Bezpečnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
104/1991 Sb. o Úmluvě o právech dítěte
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
40/2009 Sb. trestní zákoník
89/2012 Sb. občanský zákoník
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí