Dohled a BOZ

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
104/1991 Sb. o Úmluvě o právech dítěte
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
40/2009 Sb. trestní zákoník
89/2012 Sb. občanský zákoník
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled v základním vzdělávání
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Dohled a pracovní řád
Doprovod žáka do nemocnice
Dohled v předškolním vzdělávání
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Dohled v zájmovém vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Bezpečnost
Problémy ve třídě
Výuka Aj
Pojištění žáků při výjezdu do zahraničí