Požární ochrana

Vydáno:

Jak je zvykem i v jiných oblastech, za zajištění požární ochrany ve svém důsledku odpovídá vždy ředitel školy. Je však potřeba zmínit kvalifikaci na úseku požární ochrany. V praxi se lze setkat s pojmem odborně způsobilá osoba v PO, technik PO, preventista PO apod.

Související dokumenty

Pracovní situace

Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Pálení čarodějnic jako školní akce
Stanovisko hasičů k vypouštění lampionů štěstí
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Požadavky na pracoviště

Poradna

Skialpinismus v rámci LVK a TV
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Ukončení předškolního vzdělávání
Bezpečnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

133/1985 Sb. o požární ochraně
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády

11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů