Dokumentace na úseku požární ochrany

Vydáno:

Dalším právním předpisem, který se ředitelům škol prolíná do jejich činností, je vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Tento předpis určuje požárně bezpečnostní zařízení, lhůty kontrol, informace o dokumentaci apod. Ustanovení § 2 odst. 3 této vyhlášky hovoří o tom, že věcnými prostředky požární ochrany se rozumí zejména přenosné hasicí přístroje.

Související dokumenty

Pracovní situace

Požární ochrana
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Pálení čarodějnic jako školní akce
Stanovisko hasičů k vypouštění lampionů štěstí
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Požadavky na pracoviště

Poradna

Podoba vedení třídního výkazu
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Třídní kniha, katalogový list žáka
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Ukončení předškolního vzdělávání
Bezpečnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

133/1985 Sb. o požární ochraně
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

262/2004 Sb. o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb