Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vydáno:

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky pozitivně ovlivňují motivaci, schopnosti, výsledky i chování zaměstnanců a jsou předpokladem úspěšného vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní prostředí
Požadavky na pracoviště
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Péče o zaměstnance
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
BOZP - základní pojmy
BOZP - přehled základní legislativy
Nedostatky, závady a zjištění v oblasti BOZ a BOZP
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Dohled v základním uměleckém vzdělávání

Poradna

Rozchod na školní akci
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Školení hygienického minima
Počet dětí ve třídě MŠ II
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Hygiena
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Doprava autobusem

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů