Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
2/1968 Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960

Pracovní situace

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Pracovní prostředí
Péče o zaměstnance
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Požadavky na pracoviště
Prověrka bezpečnosti práce

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Pracovnělékařské služby
Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Pracovnělékařské prohlídky
Doplňková činnost
Registr smluv
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP

Vzory