2/1968 Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960

Schválený:
2/1968 Sb.
Vyhláška
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. listopadu 1967
o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960
Dne 17. června 1960 byly v Londýně sjednány Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři a Pravidla pro zabránění srážkám na moři.
Listina o přijetí Úmluvy a Pravidel vládou Československé socialistické republiky byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní poradní organizace dne 5. července 1967.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XI dnem 26. května 1965. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost na základě svého článku X dnem 5. října 1967. Na základě Závěrečného aktu Mezinárodní konference o bezpečnosti lidského života na moři ze dne 17. června 1960 jsou Pravidla aplikována ode dne 1. září 1965, pro Československou socialistickou republiku jsou závazná počínaje dnem 5. července 1967.
Do textu uvedených smluvních dokumentů je možno nahlédnout na ministerstvu dopravy.
David v. r.