Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti

Ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., že jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Pracovní prostředí
Péče o zaměstnance

Poradna

Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
Pracovnělékařské služby
DPČ
Pracovnělékařské prohlídky
Příplatek
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Odměna z DPP (vedení kroužku) hrazená z OON
DPP a rozvrhování pracovní doby
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
DPP - zástup v době nepřítomného zaměstnance
Vznik nároku na dovolené při dvou následných DPP u jednoho zaměstnance
Specializační příplatek a dohoda o provedení práce pedagožky na mateřské dovolené

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)