Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti

Vydáno:

Ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., že jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí.

Související dokumenty

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovní situace

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ

Poradna

Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
Pracovnělékařské služby
DPČ
Pracovnělékařské prohlídky
Příplatek
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP