Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce účinná od 1. 10. 2015 zpřesňuje text zákoníku práce v částech upravujících povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (§ 271a, § 271b, § 271p zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění). Novelizovaná ustanovení jsou doplněna o výslovnou úpravu nároku na náhradu škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání i pro zaměstnance, kterým tato škoda vznikne při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jde o zpřesnění textu, neboť nárok na náhradu škody těmto zaměstnancům vzniká i podle současné právní úpravy; zaměstnavatel je pro případ své odpovědnosti i v těchto případech pojištěn.

Související dokumenty

Pracovní situace

Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Postup před vznikem pracovního poměru
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Založení a vznik pracovního poměru
Zkušební doba
Informování o obsahu pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Porušení povinností zaměstnance
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem

Poradna

Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Uznání praxe učitelů
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Dobrovolnická práce
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky