Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti

Vydáno:

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce účinná od 1. 10. 2015 zpřesňuje text zákoníku práce v částech upravujících povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (§ 271a, § 271b, § 271p zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění). Novelizovaná ustanovení jsou doplněna o výslovnou úpravu nároku na náhradu škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání i pro zaměstnance, kterým tato škoda vznikne při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jde o zpřesnění textu, neboť nárok na náhradu škody těmto zaměstnancům vzniká i podle současné právní úpravy; zaměstnavatel je pro případ své odpovědnosti i v těchto případech pojištěn.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Pracovní situace

Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Postup před vznikem pracovního poměru
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Informování o obsahu pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Zkušební doba
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Poradna

Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Příplatek
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP