Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ

Dohoda o provedení práce může být uzavřena na dobu určitou i na dobu neurčitou. Zákoník práce neuvádí možné způsoby skončení DPP před uplynutím sjednané určité doby nebo způsoby skončení DPP sjednané na dobu neurčitou.

Související dokumenty

Pracovní situace

Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru dohodou

Poradna

Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Výpověď
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vzory