Poučení žáků o BOZ

Podle § 29 odst. 2 školského zákona školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
BOZP - přehled základní legislativy
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Pracovní prostředí
Péče o zaměstnance
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Požadavky na pracoviště

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Doprava autobusem
Výuka Aj
Problémy ve třídě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Vyhlášky

64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vzory