Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
GDPR - pro školy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Zákonný zástupce
Žákovská a studentská samospráva
Poučení žáků o BOZ
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Rozchod na školní akci
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/2009 Sb. trestní zákoník