Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí

Vydáno:

Z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se jedná o jedny z nejrizikovějších akcí, navíc se na účastníky vztahuje legislativa jak česká, tak i dané země. Je-li zahraniční výjezd pořádán školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, vztahují se na něj české školské právní předpisy upravující vztah mezi školou a jejími žáky a tedy i např. odpovědnost za škodu. Nikoli však nutně již předpisy hygienické – zde se věc naopak řídí právními předpisy země, kde se akce koná. Důležitá je důkladná příprava a poučení, které je vhodné, aby účastníci (případně i jejich zákonní zástupci) stvrdili svým podpisem.