Vojtěch Kudlan

Při výběru vhodného dopravního prostředku pro mimoškolních akci je vhodné zohlednit několik faktorů jako např. cenu či přepravní kapacitu. V následujících třech příkladech jsou rozepsány základní typy přepravy, jejich výhody a nevýhody.
Vydáno: 03. 02. 2022
Základní body jsou definovány ve školském zákoně, jehož § 22 vymezuje, jaké jsou povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (samozřejmě také žáků zletilých, ty ale v této práci vynecháme), z nichž se následně odvozují požadavky, které žáci musí splnit pro účast na jednotlivých mimoškolních akcích.
Vydáno: 03. 02. 2022
Lokalitu vodáckého kurzu je potřeba vybírat s rozmyslem. Musí se brát v úvahu totiž nejen zkušenosti a výkonnost účastníků, ale i aktuální podmínky říčního toku, které se navíc mohou změnit vlivem vydatných dešťových srážek i během několika málo dnů před začátkem akce.
Vydáno: 27. 01. 2022
Během přípravy cyklistického kurzu je vhodné dbát na několik věcí. Přednostně by měl vedoucí kurzu myslet na zajištění podmínek k tomu, aby se akce mohl zúčastnit každý žák, pro kterého je určena, také na uzpůsobení lokality a tras(y) výkonnosti a zdravotnímu stavu žáků, stavu komunikací a hustotě provozu (během akce pak opět přizpůsobit program aktuálním podmínkám). Snad více než u jiných akcí nelze než doporučit, aby si plánované trasy osobně projel (z mapy nelze odhadnout všechna krizová místa).
Vydáno: 27. 01. 2022
Z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se jedná o jedny z nejrizikovějších akcí, navíc se na účastníky vztahuje legislativa jak česká, tak i dané země. Je-li zahraniční výjezd pořádán školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, vztahují se na něj české školské právní předpisy upravující vztah mezi školou a jejími žáky a tedy i např. odpovědnost za škodu. Nikoli však nutně již předpisy hygienické – zde se věc naopak řídí právními předpisy země, kde se akce koná. Důležitá je důkladná příprava a poučení, které je vhodné, aby účastníci (případně i jejich zákonní zástupci) stvrdili svým podpisem.
Vydáno: 27. 01. 2022
Jelikož škola zajišťuje dohled nad nezletilými dětmi a žáky svými zaměstnanci (výjimku představuje pouze soukromá či církevní střední škola, u níž je představitelné, aby dohled vykonávala i jiná osoba), je potřeba zjistit, na základě čeho budou osoby pověřené dohledem tento dohled vykonávat.
Vydáno: 27. 01. 2022
Před samotným sestavením harmonogramu mimoškolní akce je důležité mít na paměti základní pravidla, která je nutno dodržovat, aby nedošlo například k přetížení žáků (a následným úrazům z únavy). Základním pravidlem pro všechny akce je plánovat pouze takové činnosti, které svou fyzickou a psychickou náročností budou odpovídat věku žáků, jejich schopnostem a možnostem.
Vydáno: 27. 01. 2022
Akce velmi jednoduchá k organizování z pohledu materiálního zajištění, co se však týče plánování, to už není zdaleka tak jednoduché. Je nutné zohlednit, že doba trvání pochodu se odvíjí od náročnosti terénu, který musí být uzpůsoben možnostem účastníků kurzu. Dále počítat s možnými náhlými změnami počasí a mít naplánované „únikové cesty“. V úvahu je také nutno brát nejen celkovou únavu účastníků, ale také např. nařízení Horské služby.
Vydáno: 26. 01. 2022
Jednodenní, vícedenní exkurze
Vydáno: 26. 01. 2022
V tomto textu bude komentováno několik obecně platných zásad a účelově vybraných činností, které mohou být provozovány na různých mimoškolních akcích, a proto o nich pojednáváme souborně.
Vydáno: 26. 01. 2022
Ubytovací prostory musí splňovat požadavky vyhlášky č. 106/2001 Sb. Je vhodné, pokud jde o nové a neznámé místo, si ubytování dopředu prohlédnout a seznámit se s prostředím i kvůli tomu, že se pak bude daleko lépe plánovat program akce (a eliminuje se tím například zbytečná příprava her, které nejsou vhodné pro dané prostory, ať už venkovní, nebo vnitřní). Pokud se jedná o akci, která má každý rok stejný termín, je dobré si místo pojistit s předstihem několika měsíců, nejlépe i celý rok dopředu.
Vydáno: 26. 01. 2022
V současné době je zařazování lyžařských výcviků do výuky základních škol ukotveno v samotném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, konkrétně v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávací obor Tělesná výchova; na prvním stupni je u lyžování kladen akcent na hry na sněhu a základní techniky pohybu na lyžích, u žáků druhého stupně pak na běžecké lyžování, lyžařskou turistiku, sjezdové lyžování nebo jízdu na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, jízdu na vleku (RVP ZV, 2021 str. 104–105). Realizace a obsah kurzu však vychází z možností dané školy, což říká právě i RVP ZV, výuka lyžování tak může probíhat různým způsobem.
Vydáno: 09. 01. 2022
Již podle názvu je patrné, že mimoškolní akce označuje událost/akci, která se koná nebo pořádá mimo školu. Přesnější vymezení s ohledem na právní úpravu, která pojímá školu jako činnost, a nikoli jako místo, by bylo „akce, která se koná mimo místo poskytování vzdělávání zapsané v rejstříku škol“, zůstaňme však u zaužívaného pojmu „mimoškolní akce“.  
Vydáno: 09. 01. 2022
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje škola i při mimoškolních akcích. Jedním ze způsobů, jimž tak činí, je zajišťování dohledu.
Vydáno: 09. 01. 2022