Mimoškolní akce školy – účastníci akce

Vydáno:

Základní body jsou definovány ve školském zákoně, jehož § 22 vymezuje, jaké jsou povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (samozřejmě také žáků zletilých, ty ale v této práci vynecháme), z nichž se následně odvozují požadavky, které žáci musí splnit pro účast na jednotlivých mimoškolních akcích.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Mimoškolní akce školy – doprava na akci
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Lyžařský výcvik
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Lyžařský kurz
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Komisionální zkouška žáka střední školy

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Ubytování v internátu

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy