Lyžařský výcvik

Vydáno:

V současné době je zařazování lyžařských výcviků do výuky základních škol ukotveno v samotném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, konkrétně v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávací obor Tělesná výchova; na prvním stupni je u lyžování kladen akcent na hry na sněhu a základní techniky pohybu na lyžích, u žáků druhého stupně pak na běžecké lyžování, lyžařskou turistiku, sjezdové lyžování nebo jízdu na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, jízdu na vleku (RVP ZV, 2021 str. 104–105). Realizace a obsah kurzu však vychází z možností dané školy, což říká právě i RVP ZV, výuka lyžování tak může probíhat různým způsobem.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Malotřídní základní škola
Lyžařský kurz
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí

Poradna

Zmocnění zdravotníka
Lyžařský výcvik - cestovné
Prodej lyží
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Učitel na lyžařském kurzu
Faktura za lyžařský kurz pedagogický doprovod
IVP

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných