Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Vydáno:

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály

Související dokumenty

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Pracovní situace

Školský rejstřík
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Výroční zpráva o činnosti školy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Voucher místo zrušeného zájezdu
Novela vyhlášky o školním stravování
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Novela maturitní vyhlášky
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Právní postavení školské rady

Poradna

Zřizovatel
Platová třída 13
Pracovní smlouva
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD