Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku

Vydáno:

 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení je upraven v ustanoveních § 150 a § 151 školského zákona

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Školský rejstřík
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Plán kontrolní činnosti - celý rok
GDPR - pro školy
Platby za pomůcky v MŠ
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Jak postupovat v případě, že škola organizuje tzv. sběr tříděného odpadu?
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Poradna

Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva
Změna sídla ve školském rejstříku