Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku

Vydáno:

 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení je upraven v ustanoveních § 150 a § 151 školského zákona

Související dokumenty

Pracovní situace

Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Školský rejstřík
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Jak postupovat v případě, že škola organizuje tzv. sběr tříděného odpadu?
Požadavky na vedení účetnictví

Poradna

Změna sídla ve školském rejstříku
Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)